Zawód specjalista ds. polityki imigracyjnej

Specjaliści ds. polityki imigracyjnej opracowują strategie integracji uchodźców i osób ubiegających się o azyl oraz polityki dotyczące tranzytu osób z jednego kraju do drugiego. Dążą do poprawy współpracy międzynarodowej i przekazywania informacji na temat imigracji, a także skuteczności procedur imigracyjnych i integracyjnych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Sprawiedliwość społeczna

  Rozwój i zasady praw człowieka i sprawiedliwości społecznej oraz sposób, w jaki należy je stosować w poszczególnych przypadkach.

 • Przepisy regulujące międzynarodowe transakcje handlowe

  Uprzednio zdefiniowane warunki handlowe stosowane w międzynarodowych transakcjach handlowych określające jasne zadania, koszty i ryzyko związane z dostawą towarów i usług.

 • Prawo imigracyjne

  Przepisy, które muszą być stosowane w celu zapewnienia zgodności z prawem dochodzeń lub doradztwa w sprawach dotyczących imigracji i sporządzania powiązanej dokumentacji.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Systemy azylowe

  Systemy przyznające uchodźcom uciekającym przed prześladowaniami lub krzywdami w swoim kraju dostęp do ochrony w innym kraju.

Umiejętności

 • Opracowywać politykę imigracyjną

  Opracowywać strategie na rzecz poprawy skuteczności procedur imigracyjnych i azylowych, a także strategie mające na celu położenie kresu nieuregulowanej migracji oraz ustanowienie sankcji dla osób ułatwiających nielegalną migrację.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Promować wdrażanie praw człowieka

  Promować wdrażanie programów, które przewidują wiążące lub niewiążące porozumienia dotyczące praw człowieka w celu dalszego usprawniania działań na rzecz ograniczenia dyskryminacji, przemocy, niesprawiedliwego więzienia lub innych naruszeń praw człowieka. Celem jest także zwiększenie wysiłków na rzecz wspierania tolerancji i pokoju oraz lepszego traktowania spraw dotyczących praw człowieka.

 • Wykazywać się wrażliwością na kwestie międzykulturowe

  Wykazywać się wrażliwością na różnice kulturowe poprzez podejmowanie działań ułatwiających pozytywne interakcje między organizacjami międzynarodowymi oraz między grupami lub osobami z różnych kultur, a także promowanie integracji w społeczności.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

 • Budować stosunki międzynarodowe

  Budowanie pozytywnej dynamiki komunikacji z organizacjami z różnych krajów w celu nawiązania współpracy i optymalizacji wymiany informacji.

 • Analizować tendencje w zakresie nielegalnej migracji

  Analizować i oceniać systemy, które są zaangażowane w organizację lub ułatwianie migracji nieregularnej, w celu opracowania strategii mających na celu położenie kresu migracji nieregularnej oraz sankcjonować osoby ułatwiające nielegalną migrację.

Source: Sisyphus ODB