Zawód specjalista ds. polityki konkurencji

Specjaliści ds. polityki konkurencji zarządzają opracowywaniem regionalnych i krajowych polityk i przepisów w zakresie konkurencji w celu regulowania konkurencji i praktyk konkurencyjnych, propagowania otwartych, przejrzystych praktyk handlowych oraz ochrony konsumentów i przedsiębiorstw.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Analiza rynku

  Badania i analiza rynku oraz jej określone metody badawcze.

 • Procesy biznesowe

  Procesy stosowane przez organizację w celu poprawy wydajności, wyznaczania nowych celów i osiągania celów w opłacalny i terminowy sposób.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Prawo ochrony konsumentów

  Dziedzina prawa, która reguluje stosunki między konsumentami a przedsiębiorstwami dostarczającymi towary lub usługi, w tym ochronę konsumentów i przepisy dotyczące niedozwolonych praktyk biznesowych.

 • Prawo ochrony konkurencji

  Regulacje prawne utrzymujące konkurencję na rynku poprzez regulowanie antykonkurencyjnych zachowań firm i organizacji.

 • Koncepcje strategii biznesowych

  Terminologia związana z projektowaniem i wdrażaniem głównych trendów i celów, które są przyjmowane przez kierownictwo organizacji, mając na uwadze jej zasoby, konkurencję i otoczenie.

Umiejętności

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

 • Promować wolny handel

  Opracowywać strategie promowania wolnego handlu, otwartej konkurencji między przedsiębiorstwami oraz działań na rzecz wzrostu gospodarczego w celu uzyskania poparcia dla polityki wolnego handlu i konkurencji.

 • Analizować działania ograniczające konkurencję

  Zbadać praktyki i metodologie stosowane przez firmy lub organizacje, które ograniczają wolny handel i konkurencję oraz które ułatwiają dominację jednej firmy na rynku, w celu zidentyfikowania przyczyn i znalezienia rozwiązań zmierzających do zakazania tych praktyk.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Opracowywać politykę w dziedzinie konkurencji

  Opracowywać politykę i programy, które regulują praktyki w zakresie wolnego handlu i konkurencji między przedsiębiorstwami i zakazywać praktyk utrudniających wolny handel poprzez kontrolowanie przedsiębiorstw, które próbują zdominować rynek, monitorowanie działalności karteli oraz nadzorowanie połączeń i przejęć dużych przedsiębiorstw.

Source: Sisyphus ODB