Zawód specjalista ds. polityki rynku pracy

Specjaliści ds. polityki rynku pracy prowadzą badania, analizują i opracowują polityki rynku pracy. Wdrażają różne polityki, od finansowych po konkretne, takie jak usprawnienie mechanizmów poszukiwania pracy, promowanie szkoleń zawodowych, zachęcanie do tworzenia nowych firm i wspieranie dochodów. Specjaliści ds. polityki rynku pracy ściśle współpracują z partnerami, organizacjami zewnętrznymi i innymi zainteresowanymi podmiotami i regularnie przekazują im aktualne informacje.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rynek pracy

  Tendencje, funkcjonowanie i wahania na rynku pracy, możliwości kariery, płace, związki zawodowe, ludność pracująca oraz podaż i popyt na niektóre zawody w danym sektorze.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Prawo pracy

  Dziedzina prawa związana z regulacją stosunków między pracodawcami, pracownikami, związkami zawodowymi i rządem.

Umiejętności

 • Opracowywać politykę w dziedzinie zatrudnienia

  Opracowywać i nadzorować wdrażanie polityk mających na celu poprawę standardów zatrudnienia, takich jak warunki i czas pracy oraz płace, a także obniżenie stopy bezrobocia.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Promować politykę w dziedzinie zatrudnienia

  Promować rozwój i wdrażanie procedur mających na celu poprawę standardów zatrudnienia i zmniejszenie stopy bezrobocia w celu uzyskania wsparcia rządowego i publicznego.

 • Analizować stopę bezrobocia

  Analizować dane i przeprowadzać badania dotyczące bezrobocia w regionie lub kraju, aby zidentyfikować przyczyny bezrobocia i możliwe rozwiązania.

 • Analizować sytuację na rynku szkoleń

  Analizować rynek w sektorze szkoleń pod kątem jego atrakcyjności z uwzględnieniem stopy wzrostu na rynku, tendencji, wielkości i innych elementów.

 • Doradzać w kwestii aktów ustawodawczych

  Doradzanie ustawodawcom w zakresie opracowywania nowych ustaw i rozpatrywania kwestii ustawodawczych.

 • Utrzymywać relacje z agencjami rządowymi

  Tworzyć i utrzymywać przyjazne relacje służbowe z partnerami z różnych agencji rządowych.

 • Zarządzać wdrażaniem polityki publicznej

  Zarządzać realizacją nowych polityk rządowych lub zmianami w istniejących politykach na szczeblu krajowym lub regionalnym, a także personelem zaangażowanym w proces wdrażania.

Source: Sisyphus ODB