Zawód specjalista ds. polityki zdrowia publicznego

Specjaliści ds. polityki zdrowia publicznego opracowują i wdrażają strategie na rzecz poprawy wspólnotowej polityki ochrony zdrowia. Doradzają rządom w kwestii zmian polityk i określają problemy w ramach obecnych polityk ochrony zdrowia.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • System opieki zdrowotnej

  Struktura i funkcjonowanie usług opieki zdrowotnej.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

 • Zdrowie publiczne

  Zasady zdrowia i chorób dotykających populację, w tym środki promocji zdrowia i profilaktyki oraz opieki społecznej i podstawowej.

Umiejętności

 • Współpracować z członkami społeczności

  Ustanawiać projekty społeczne mające na celu rozwój społeczności i aktywne uczestnictwo obywateli.

 • Dostarczać rozwiązania usprawniające pracę

  Identyfikować podstawowe przyczyny problemów i przedstawiać propozycje skutecznych i długoterminowych rozwiązań.

 • Oceniać świadczenia zdrowotne w ramach społeczności

  Oceniać skuteczności i efektywności usług zdrowotnych dla społeczności z myślą o poprawie tej sytuacji.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Realizować strategię w ramach praktyk w zakresie opieki zdrowotnej

  Ustalać, w jaki sposób polityka powinna być interpretowana i wdrażana w ramach praktyki, wdrażać polityki lokalne i krajowe, jak również własne praktyki oraz proponować zmiany i ulepszenia w zakresie świadczenia usług.

 • Przewodzić wprowadzaniu zmian w sektorze usług opieki zdrowotnej

  Identyfikować i wprowadzać zmiany w służbie zdrowia w odpowiedzi na potrzeby pacjentów i zapotrzebowanie na usługi, aby zapewnić ciągłą poprawę jakości usług.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Wnosić wkład w kampanie na rzecz zdrowia publicznego

  Uczestniczyć w lokalnych lub krajowych kampaniach na rzecz zdrowia publicznego poprzez ocenę priorytetów w zakresie zdrowia i zmian w przepisach oraz promowanie nowych tendencji związanych z opieką zdrowotną i profilaktyką.

 • Analizować problemy zdrowotne w ramach danej społeczności

  Skuteczna ocena potrzeb i problemów społecznych w dziedzinie opieki zdrowotnej.

 • Rozwiązywać problemy związane ze zdrowiem publicznym

  Promować zdrowe praktyki i zachowania w celu utrzymania zdrowych populacji.

Source: Sisyphus ODB