Zawód specjalista ds. pozyskiwania funduszy

Specjaliści ds. pozyskiwania funduszy są odpowiedzialni za pozyskiwanie środków w imieniu organizacji, często non-profit, np. organizacji charytatywnych. Ponadto zarządzają pozyskanymi środkami, opracowując programy ich wykorzystania. Wykonują szereg zadań w celu pozyskiwania środków, np. umacnianie współpracy z firmami, koordynowanie kampanii mailingu bezpośredniego, organizowanie zbiórek, kontaktowanie się z darczyńcami lub sponsorami oraz pozyskiwanie środków z funduszy powierniczych, fundacji i innych organów statutowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

  Planowanie procesów biznesowych lub zarządzanie nimi w sposób odpowiedzialny i etyczny, biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność gospodarcza wobec akcjonariuszy/udziałowców jest równie ważna jak odpowiedzialność wobec podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska i społeczeństwa.

 • Zarządzanie finansami

  Dziedzina finansów, która dotyczy analizy procesu praktycznego i narzędzi służących do wyznaczania środków finansowych. Obejmuje ona strukturę przedsiębiorstw, źródła inwestycji oraz wzrost wartości przedsiębiorstw w związku z podejmowaniem decyzji w zakresie zarządzania.

 • Sprawozdania finansowe

  Zbiór zapisów finansowych ujawniających sytuację finansową firmy na koniec wyznaczonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdania finansowe składające się z pięciu części, to jest: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie dotyczące całkowitych dochodów, sprawozdanie dotyczące zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie dotyczące przepływów pieniężnych i uwagi.

 • Metody finansowania

  Możliwości finansowe w zakresie finansowania projektów takich jak projekty tradycyjne, tj. pożyczki, kapitał udziałowy, dotacje publiczne lub prywatne po metody alternatywne, takie jak finansowanie społecznościowe.

 • Techniki marketingu w mediach społecznościowych

  Metody i strategie marketingowe, które służą zwiększeniu uwagi i ruchu internetowego za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych.

 • Analiza finansowa

  Proces oceny możliwości finansowych, środków i statusu organizacji lub jednostki poprzez analizę sprawozdań finansowych i raportów w celu podejmowania świadomych decyzji gospodarczych lub finansowych.

Umiejętności

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Opracowywać plan finansowy

  Opracowywać plan finansowy zgodnie z przepisami finansowymi i dotyczącymi klientów, uwzględniając profil inwestora, doradztwo finansowe oraz plany negocjacji i transakcji.

 • Podejmować działania w zakresie pozyskiwania funduszy

  Prowadzić działania, dzięki którym będą gromadzone środki na rzecz organizacji lub kampanii; działania te to m.in. informowanie opinii publicznej, zbieranie funduszy podczas wydarzeń zorganizowanych w tym celu lub innych wydarzeń o ogólnym charakterze oraz wykorzystywanie internetowych narzędzi pozyskiwania środków.

 • Podejmować wysiłki na rzecz zapewnienia rozwoju przedsiębiorstwa

  Opracowywać strategie i plany mające na celu osiągnięcie trwałego rozwoju firmy, niezależnie od tego, czy jest to firma własna, czy kogoś innego. Starać się podejmować działania w celu zwiększenia przychodów i dodatnich przepływów pieniężnych.

 • Przestrzegać norm przedsiębiorstwa

  Prowadzić i zarządzać zgodnie z kodeksem postępowania organizacji.

 • Doradzać w kwestiach finansowych

  Prowadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatkowania.

 • Koordynować wydarzenia

  Kierować wydarzeniami, zarządzając budżetem, logistyką, wsparciem, bezpieczeństwem, planami ratowniczymi oraz działaniami następczymi.

 • Opracowywać narzędzia promocyjne

  Tworzyć materiały promocyjne i współpracować przy tworzeniu tekstów promocyjnych, filmów, zdjęć itp. Dbać o organizację poprzednich materiałów promocyjnych.

 • Egzekwować zgodność z polityką finansową

  Czytać, rozumieć i realizować politykę finansową przedsiębiorstwa w odniesieniu do wszystkich procedur podatkowych i księgowych.

 • Rekrutować pracowników

  Zatrudniać nowych pracowników, określając ich zakres obowiązków, reklamując się, przeprowadzając wywiady i wybierając pracowników zgodnie z polityką i przepisami firmy.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Ustalać harmonogram spotkań

  Ustalać i planować spotkania zawodowe lub spotkania z klientami lub przełożonymi.

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Planować procedury w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

  Ustanawiać procedury zachowania i poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

 • Zarządzać działaniami w obszarze pozyskiwania środków

  Inicjować działania polegające na gromadzeniu funduszy, zarządzając miejscem, zaangażowanymi zespołami, celami i budżetami.

 • Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

Source: Sisyphus ODB