Zawód specjalista ds. public relations

Specjaliści ds. public relations reprezentują przedsiębiorstwo lub organizację wobec zainteresowanych stron i społeczeństwa. Stosują strategie komunikacyjne w celu upowszechniania znajomości działań i przedstawiania wizerunku ich klientów w korzystnym świetle.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Badanie rynku

  Procesy, techniki i cele zawarte w pierwszym etapie opracowywania strategii marketingowych, takich jak gromadzenie informacji o klientach oraz definicja segmentów rynkowych i celów.

 • Retoryka

  Sztuka dyskursu, która ma na celu poprawę zdolności autorów i mówców do informowania, przekonywania lub motywowania ich odbiorców.

 • Zasady kształtowania stosunków dyplomatycznych

  Praktyki ułatwiające zawieranie umów lub traktatów międzynarodowych z innymi krajami poprzez prowadzenie negocjacji i podejmowanie prób ochrony interesów rodzimego rządu, a także ułatwiające kompromis.

 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

  Planowanie procesów biznesowych lub zarządzanie nimi w sposób odpowiedzialny i etyczny, biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność gospodarcza wobec akcjonariuszy/udziałowców jest równie ważna jak odpowiedzialność wobec podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska i społeczeństwa.

 • Kształtowanie opinii publicznej

  Proces, w którym percepcje i opinie w stosunku do określonego zagadnienia są kształtowane i egzekwowane. Elementy odgrywające rolę w opinii publicznej, takie jak kadrowanie informacji, procesy psychiczne i kształtowanie postaw.

 • Planowanie strategiczne

  Elementy definiujące podstawy i kluczowe elementy organizacji, takie jak jej misja, wizja, wartości i cele.

 • Zasady komunikacji

  Zbiór wspólnych zasad w odniesieniu do komunikacji, takich jak aktywne słuchanie, budowanie relacji, dostosowanie rejestru oraz respektowanie interwencji innych osób.

Umiejętności

 • Organizować konferencje prasowe

  Organizować wywiady dla grupy dziennikarzy, aby ogłosić coś lub odpowiedzieć na pytania na określony temat.

 • Doradzać w kwestii public relations

  Doradzać przedsiębiorstwom lub organizacjom publicznym w zakresie zarządzania public relations i strategii w celu zapewnienia skutecznej komunikacji z docelowymi odbiorcami oraz właściwego przekazywania informacji.

 • Udzielać wywiadów

  Badać kontekst wywiadu. Planować dostępność. Przygotowywać się zgodnie z kontekstem i wymaganiami różnych mediów (radio, telewizja, Internet, gazety itp.) oraz udzielać wywiadów.

 • Przygotowywać materiały do prezentacji

  Przygotowywać dokumenty, pokazy slajdów, plakaty i wszelkie inne środki przekazu potrzebne dla konkretnych odbiorców.

 • Opracowywać komunikaty prasowe

  Gromadzić informacje i pisać komunikaty prasowe, dostosowując rejestr do docelowych odbiorców i gwarantując skuteczne przekazanie komunikatu.

 • Realizować politykę public relations

  Realizować politykę public relations (PR) poprzez zarządzanie rozprzestrzenianiem się informacji między osobą fizyczną lub organizacją a społeczeństwem.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Doradzać w kwestii wizerunku publicznego

  Doradzanie klientowi, na przykład politykowi, artyście lub innej osobie zajmującej się komunikacją społeczną, jak zaprezentować się w sposób, który przyniósłby największe korzyści ogółowi społeczeństwa lub docelowemu odbiorcy.

 • Przemawiać publicznie

  Zwracać się do grupy słuchaczy w uporządkowany, celowy sposób, aby informować ich, wywierać na nich wpływ lub przekonywać.

 • Utrzymywać kontakty z mediami

  Przyjmować profesjonalne podejście, aby skutecznie reagować na potrzeby mediów.

 • Prowadzić prezentacje publiczne

  Wypowiadać się publicznie i wchodzić w interakcje z obecnymi. Przygotowywać komunikaty, plany, wykresy i inne informacje w celu wsparcia prezentacji.

 • Opracowywać strategie komunikacyjne

  Zarządzać lub wspierać planowanie i wdrażanie wewnętrznych i zewnętrznych planów organizacji i prezentacji dotyczących komunikacji, w tym jej obecność w Internecie.

 • Chronić interesy klientów

  Chronić interesy i potrzeby klienta poprzez podejmowanie niezbędnych działań, badanie wszelkich możliwości, w celu zapewnienia, że klient uzyska preferowane rezultaty.

 • Analizować czynniki zewnętrzne dotyczące przedsiębiorstw

  Prowadzić badania i analizy czynników zewnętrznych dotyczących przedsiębiorstw, takich jak konsumenci, pozycja na rynku, konkurenci i sytuacja polityczna.

 • Kierować się założeniami strategicznymi w codziennej pracy

  Refleksja nad strategicznym fundamentem działania firm, czyli ich misją, wizją i wartościami, aby zintegrować ten fundament z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku.

 • Opracowywać strategie w zakresie public relations

  Planować, koordynować i realizować wszystkie działania wymagane w ramach strategii public relations, takie jak określanie celów, przygotowywanie komunikatów, kontaktowanie się z partnerami oraz rozpowszechnianie informacji wśród zainteresowanych stron.

Source: Sisyphus ODB