Zawód specjalista ds. recyklingu

Specjaliści ds. recyklingu badają polityki i regulacje dotyczące recyklingu oraz sprawują nadzór nad ich wdrażaniem w organizacji w celu zapewnienia, by gospodarowanie odpadami odbywało się zgodnie z przepisami. Przeprowadzają inspekcje, dostarczają sprzęt do recyklingu i nadzorują pracowników zajmujących się recyklingiem. Doradzają również organizacjom, w jaki sposób mogą usprawnić swoje procedury gospodarowania odpadami.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Gospodarka odpadami

  Metody, materiały i regulacje stosowane do zbierania, transportu, uzdatniania i unieszkodliwiania odpadów. Obejmują one recykling i monitorowanie unieszkodliwiania odpadów.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Składowanie odpadów niebezpiecznych

  Przepisy i procedury dotyczące przechowywania materiałów i substancji stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Umiejętności

 • Budować relacje biznesowe

  Ustanowienie pozytywnego, długofalowego związku między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inne zainteresowane strony, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

 • Opracowywać programy recyclingu

  Opracowywać i koordynować programy recyklingu; gromadzić i przetwarzać materiały nadające się do recyklingu w celu zmniejszenia ilości odpadów.

 • Promować świadomość środowiskową

  Obliczyć ślad węglowy procesów biznesowych i innych praktyk w celu promowania zrównoważonego rozwoju i zwiększenia świadomości na temat wpływu na środowisko.

 • Prowadzić rejestr recyklingu

  Prowadzić rejestr i przetwarzać fakty i liczby dotyczące rodzaju i ilości różnych operacji recyklingu.

 • Szkolić pracowników w zakresie programów recyklingu

  Szkolić pracowników w zakresie rodzaju metod i programów recyklingu dostępnych dla przedsiębiorstwa oraz wszystkich stosowanych przez nie procedur i zasad polityki, które należy uwzględniać.

 • Doradzać w kwestii procedur gospodarowania odpadami

  Doradzanie organizacjom w sprawie wdrażania przepisów dotyczących odpadów oraz w sprawie strategii poprawy gospodarowania odpadami i ograniczania ich powstawania w celu poprawy zrównoważonych pod względem środowiskowym praktyk i świadomości ekologicznej.

 • Przestrzegać harmonogramów zbierania materiałów do recyklingu

  Stosować się i przestrzegać harmonogramów odbioru odpadów przez podmioty gromadzące i przetwarzające materiały do recyklingu, w celu optymalizacji wydajności i usług.

 • Analizować możliwość uzyskania dotacji na działalność recyklingową

  Analizować możliwość uzyskania pożyczek i dotacji na działalność związaną z usuwaniem śmieci i recyklingiem; brać udział i aplikować w procedurach składania wniosków.

 • Pozyskiwać stosowne pozwolenia

  Przestrzegać określonych przepisów prawnych, np. instalować niezbędne systemy i dostarczyć niezbędną dokumentację w celu uzyskania odpowiedniej licencji.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Aktualizować licencje

  Aktualizować i prezentować wszystkie niezbędne licencje wymagane przez organy nadzoru.

 • Monitorować zmiany w przepisach

  Monitorować zmiany zasad, procedur i przepisów oraz określać, w jaki sposób mogą one wpłynąć na organizację, aktualne operacje lub konkretny przypadek bądź sytuację.

 • Przeprowadzać audyty środowiskowe

  Używać sprzętu do pomiaru różnych parametrów środowiskowych, aby zidentyfikować problemy środowiskowe i zbadać sposoby ich rozwiązania. Przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia zgodności z przepisami ochrony środowiska.

 • Zapewniać zgodność z przepisami w zakresie odpadów

  Wdrażać i monitorować procedury w przedsiębiorstwach w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów, zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawnymi.

 • Nadzorować kontrolę jakości

  Monitorować i zapewniać jakość dostarczanych towarów lub świadczonych usług poprzez nadzorowanie, czy wszystkie czynniki produkcji spełniają wymogi jakościowe. Nadzorować kontrole i badania produktów.

 • Identyfikować nowe możliwości w zakresie recyklingu

  Badać pomysły i wyszukiwać możliwości poprawy zbierania, przetwarzania i recyklingu odpadów.

 • Przeprowadzać inspekcje w zakresie procedur recyklingu

  Sprawdzać wdrażanie procedur gospodarki odpadami i recyklingu w organizacji oraz obowiązujące przepisy, aby zapewnić zgodność.

 • Koordynować dostawy materiałów do recyklingu

  Koordynowanie i nadzorowanie przemieszczania materiałów do recyklingu. Komunikowanie się z przedsiębiorstwami przetwórczymi i pośrednikami transportowymi.

 • Zarządzać budżetem programu recyklingu

  Zarządzanie rocznym programem recyklingu i odpowiednim budżetem danej organizacji.

Source: Sisyphus ODB