Zawód specjalista ds. relacji pracowniczych

Specjaliści ds. relacji pracowniczych wdrażają politykę pracy w organizacji i doradzają związkom zawodowym w kwestiach polityk i negocjacji. Rozstrzygają spory, doradzają kierownictwu w zakresie polityki kadrowej, a także ułatwiają komunikację między związkami zawodowymi a kadrą kierowniczą.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Zarządzanie personelem

  Metody i procedury związane z zatrudnianiem i rozwijaniem pracowników w celu zapewnienia wartości organizacji, potrzeb kadrowych, korzyści, rozwiązywania konfliktów oraz zapewnienia pozytywnego klimatu dla przedsiębiorstw.

 • Przepisy prawne dotyczące zatrudnienia

  Prawo pośredniczące w relacjach między pracownikami a pracodawcami. Dotyczy on praw pracowników w pracy, które mają znaczenie wiążące dla umowy o pracę.

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii atmosfery panującej w organizacji

  Doradzać organizacjom w zakresie ich kultury i środowiska pracy doświadczanym przez pracowników, oraz czynników, które mogą mieć wpływ na zachowanie pracowników.

 • Chronić prawa pracowników

  Oceniać i radzić sobie z sytuacjami, w których prawa wynikające z przepisów i polityki korporacyjnej dla pracowników mogą zostać naruszone i podejmować odpowiednie działania w celu ochrony pracowników.

 • Gromadzić informacje zwrotne od pracowników

  Komunikować się w sposób otwarty i pozytywny w celu oceny poziomu zadowolenia pracowników, ich poglądów na środowisko pracy oraz w celu zidentyfikowania problemów i opracowania rozwiązań.

 • Nawiązywać relacje sprzyjające współpracy

  Nawiązywać relacje między organizacjami lub osobami, które mogą odnieść korzyści z komunikowania się ze sobą, aby ułatwić trwałe pozytywne relacje współpracy między obiema stronami.

 • Reprezentować organizację

  Działać w roli przedstawiciela instytucji, przedsiębiorstwa lub organizacji w kontaktach ze światem zewnętrznym.

 • Stosować zasady zarządzania konfliktami

  Przejąć odpowiedzialność za rozpatrywanie wszystkich skarg i sporów, wykazując empatię i zrozumienie w celu osiągnięcia rozwiązania. Być w pełni świadomym wszystkich protokołów i procedur odpowiedzialności społecznej oraz być w stanie profesjonalnie radzić sobie z sytuacją hazardową z dojrzałością i empatią.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Doradzać w kwestii zarządzania konfliktami

  Doradzać organizacjom prywatnym lub publicznym w zakresie monitorowania możliwego ryzyka i rozwoju konfliktu oraz w zakresie metod rozwiązywania konfliktów specyficznych dla zidentyfikowanych konfliktów.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Doradzać w kwestii zarządzania personelem

  Doradzać pracownikom wyższego szczebla organizacji w sprawie metod poprawy stosunków z pracownikami, ulepszenia metod zatrudniania i szkolenia pracowników oraz poprawy satysfakcji pracowników.

Source: Sisyphus ODB