Zawód specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw

Specjaliści ds. wyceny przedsiębiorstw świadczą usługi wyceny podmiotów gospodarczych, akcji uprzywilejowanych i innych papierów wartościowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, aby pomóc swoim klientom w strategicznych procedurach decyzyjnych, takich jak połączenia i przejęcia, sprawy sądowe, upadłość, przestrzeganie przepisów podatkowych oraz ogólna restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rynki finansowe

  Infrastruktura finansowa, która zezwala na obrót papierami wartościowymi oferowanymi przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz podlega ramowym regulacjom finansowym.

 • Techniki wyceny przedsiębiorstw

  Procesy wyceny wartości aktywów przedsiębiorstwa oraz wartości działalności przy zastosowaniu technik takich jak metoda oparta na aktywach, porównanie działalności i zyski z przeszłości.

 • Przepisy podatkowe

  Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.

 • Sprawozdania finansowe

  Zbiór zapisów finansowych ujawniających sytuację finansową firmy na koniec wyznaczonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdania finansowe składające się z pięciu części, to jest: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie dotyczące całkowitych dochodów, sprawozdanie dotyczące zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie dotyczące przepływów pieniężnych i uwagi.

 • Giełda

  Rynek, na którym emitowane są akcje spółek publicznych i gdzie odbywa się obrót nimi.

 • Planowanie strategiczne

  Elementy definiujące podstawy i kluczowe elementy organizacji, takie jak jej misja, wizja, wartości i cele.

 • Prawo o podatku od towarów i usług

  Podatki nałożone na ceny zakupu towarów oraz przepisy regulujące tę działalność.

 • Połączenia i przejęcia

  Proces łączenia odrębnych przedsiębiorstw, stosunkowo równych pod względem wielkości, oraz zakup mniejszej firmy w jednym z większą. Transakcje finansowe, skutki prawne i konsolidacja zapisów finansowych i oświadczeń na koniec roku budżetowego.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa aktywów

  Aktualne odpowiednie przepisy, regulacje i kodeksy postępowania w dziedzinie ochrony aktywów prywatnych i publicznych.

 • Kształtowanie się cen na danym rynku

  Zmienność cen w zależności od rynku i elastyczności cen oraz czynniki, które wpływają na trendy cenowe i zmiany na rynku w długiej i krótkiej perspektywie.

Umiejętności

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Stosować myślenie strategiczne

  Stosować generowanie i skuteczne wykorzystywanie informacji biznesowych i otwartych możliwości, aby uzyskać konkurencyjną przewagę biznesową w perspektywie długoterminowej.

 • Ujmować aktywa

  Przeanalizować wydatki, aby sprawdzić, czy niektóre mogą zostać zaklasyfikowane jako aktywa, w przypadku gdy prawdopodobne jest, że inwestycja przyniesie zysk w miarę upływu czasu.

 • Wyceniać nieruchomości

  Badać i szacować wartość gruntów i budynków w celu ich wyceny.

 • Oszacowywać wartość papierów wartościowych

  Analizować, obliczać i szacować wartość papierów wartościowych spółki. Stosować zasady matematyki i logarytm w celu określenia wartości przy uwzględnianiu różnych zmiennych.

 • Prowadzić obrót papierami wartościowymi

  Kupować lub sprzedawać zbywalne produkty finansowe, takie jak udziały kapitałowe i dłużne papiery wartościowe, na własny rachunek lub w imieniu klienta prywatnego, klienta korporacyjnego lub instytucji kredytowej.

 • Analizować plany biznesowe

  Analizować formalne oświadczenia składane przez przedsiębiorstwa, w których przedstawiono cele biznesowe i strategie ich realizacji, w celu oceny wykonalności planu i weryfikacji zdolności przedsiębiorstw do spełnienia zewnętrznych wymogów, takich jak spłata pożyczki lub zwrot z inwestycji.

Source: Sisyphus ODB