Zawód specjalista ochrony środowiska

Specjaliści ochrony środowiska szukają rozwiązań technologicznych w celu rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Ich zadaniem jest wykrywanie i analizowanie zagadnień związanych z ochroną środowiska oraz opracowywanie nowych technologicznych procesów produkcyjnych w celu przeciwdziałania tym problematycznym kwestiom. Badają wpływ na innowacje technologiczne i przedstawiają swoje ustalenia w sprawozdaniach naukowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityka ochrony środowiska

  Lokalne, krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące promowania zrównoważenia środowiskowego i rozwoju projektów, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawiają stan środowiska.

 • Przepisy dotyczące zanieczyszczeń

  Znajomość przepisów europejskich i krajowych dotyczących ryzyka zanieczyszczenia.

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom

  Procesy wykorzystywane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom: środki ostrożności w odniesieniu do zanieczyszczenia środowiska, procedury zwalczania zanieczyszczeń i związane z nimi urządzenia oraz możliwe środki ochrony środowiska.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Zagrożenia środowiskowe

  Zagrożenia dla środowiska związane z zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi, jądrowymi, radiologicznymi i fizycznymi.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

Umiejętności

 • Przeprowadzać ankiety środowiskowe

  Przeprowadzać ankiety w celu zbierania informacji do analizy i zarządzania ryzykiem środowiskowym w organizacji lub w szerszym kontekście.

 • Opracowywać strategie naprawy szkód w środowisku

  Opracowywanie strategii usuwania zanieczyszczeń z gleby, wód gruntowych, wód powierzchniowych lub osadów, biorąc pod uwagę przepisy dotyczące rekultywacji środowiska i dostępne technologie.

 • Oceniać wpływ na środowisko

  Monitorowanie wpływu na środowisko i przeprowadzanie ocen w celu określenia i ograniczenia ryzyka środowiskowego organizacji przy uwzględnieniu kosztów.

 • Zgłaszać przypadki zanieczyszczenia

  W przypadku gdy incydent powoduje zanieczyszczenie środowiska, badanie rozmiaru szkody i konsekwencji, jakie mogą być odczuwalne oraz informowanie o nich odpowiedniej instytucji, w następstwie procedur obowiązujących w zakresie zgłaszania zanieczyszczeń.

 • Doradzać w kwestii naprawy szkód w środowisku

  Doradzać w zakresie opracowywania i wdrażania działań mających na celu usuwanie ze środowiska źródeł zanieczyszczenia i skażenia.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Badać zanieczyszczenia

  Identyfikować przyczynę incydentów zanieczyszczenia, a także ich charakter i zakres ryzyka, przeprowadzając testy w miejscu zanieczyszczenia, a także w laboratorium i przeprowadzając badania.

 • Prowadzić badania środowiskowe

  W razie potrzeby, przeprowadzać badania środowiskowe, sprawdzając postępowanie regulacyjne, możliwe działania prawne lub inne rodzaje skarg.

 • Dokonywać pomiaru poziomu zanieczyszczeń

  Przeprowadzać pomiary zanieczyszczeń w celu ustalenia, czy przestrzegane są zalecane wartości graniczne zanieczyszczeń. Sprawdzać systemy opalania i kanały odprowadzania spalin gazowych podgrzewaczy wody, ogrzewaczy powietrza i podobnych urządzeń.

 • Przeprowadzać audyty środowiskowe

  Używać sprzętu do pomiaru różnych parametrów środowiskowych, aby zidentyfikować problemy środowiskowe i zbadać sposoby ich rozwiązania. Przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia zgodności z przepisami ochrony środowiska.

 • Składać sprawozdania dotyczące zagadnień środowiskowych

  Sporządzać sprawozdania dotyczące środowiska i informować o zagadnieniach. Informować społeczeństwo lub zainteresowane strony w określonym kontekście o aktualnym rozwoju sytuacji w środowisku, prognozach dotyczących przyszłości środowiska oraz o wszelkich problemach i możliwych rozwiązaniach.

 • Opracowywać politykę ochrony środowiska

  Opracowywać politykę organizacyjną dotyczącą zrównoważonego rozwoju i zgodności z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska zgodnie z mechanizmami polityki stosowanymi w dziedzinie ochrony środowiska.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Doradzać w kwestii zapobiegania zanieczyszczeniom

  Doradzać osobom fizycznym i organizacjom w kwestii opracowywania i wdrażania działań, które pomagają zapobiegać zanieczyszczeniom i związanym z nimi zagrożeniom.

 • Analizować dane środowiskowe

  Analizować dane dotyczące korelacji między działalnością człowieka a wpływem na środowisko.

Source: Sisyphus ODB