Zawód strażak ze specjalizacją przemysłową

Strażacy ze specjalizacją przemysłową są odpowiedzialni za reagowanie kryzysowe w przypadku pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji na obszarach lub w obiektach przemysłowych. Podejmują aktywne działania w celu opanowania ognia i niedopuszczenia do wybuchu innych niebezpiecznych substancji w celu ochrony brygad i obiektów przemysłowych. Zapewniają zgodność zakładu przemysłowego z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzorują również sprzątanie po pożarze i ocenę szkód.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Inżynieria przemysłowa

  Dziedzina inżynierii związana z rozwojem, ulepszaniem i wdrażaniem złożonych procesów i systemów wiedzy, ludzi, sprzętu itp.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Hydraulika

  Systemy przenoszenia napędu, które wykorzystują siłę przepływającej cieczy do nadawania mocy.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  Przepisy prawne, które należy stosować w odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

 • Systemy przeciwpożarowe

  Urządzenia i systemy stosowane do gaszenia pożarów; klasyfikacja ogniowa i chemia ognia.

 • Przepisy regulujące substancje

  Krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji oraz mieszanin, np. rozporządzenie (WE) nr 1272/2008.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Narzędzia przemysłowe

  Narzędzia i sprzęt używane do celów przemysłowych, zarówno elektryczne, jak i ręczne oraz ich różne zastosowania.

 • Procedury przeciwpożarowe

  Przepisy dotyczące zapobiegania pożarom i wybuchom oraz stosowane w nich urządzenia, systemy i metody.

Umiejętności

 • Obchodzić się z substancjami chemicznymi

  Obchodzić się z chemikaliami i wybierać konkretne chemikalia dla określonych procesów. Być świadomym reakcji, jakie powstają w związku z ich łączeniem.

 • Przeprowadzać ewakuację osób z budynków

  Ewakuować osobę z niebezpiecznego budynku lub sytuacji w celu ochrony, upewniając się, że poszkodowany dotrze w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby uzyska opiekę medyczną.

 • Pracować w zespole w niebezpiecznych warunkach

  Pracować wspólnie z innymi w niebezpiecznych warunkach, czasem w hałasie, np. w płonącym budynku lub w zakładzie obróbki metali, w celu poprawy wydajności przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa współpracowników.

 • Zapewniać pierwszą pomoc

  Poddawać resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub procedurom pierwszej pomocy w celu udzielenia pomocy chorym lub rannym do czasu uzyskania pełnej opieki medycznej.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Używać różnego rodzaju gaśnic

  Zrozumienie i stosowanie różnych metod zwalczania pożarów oraz różnorodnych rodzajów i klas sprzętu przeciwpożarowego.

 • Gasić pożary

  Wybierać odpowiednie substancje i metody gaszenia pożarów w zależności od ich wielkości, takie jak woda i różne środki chemiczne. Stosować aparaty oddechowe.

 • Opanowywać pożary

  Podejmować odpowiednie środki, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się pożarów.

 • Oceniać czynniki ryzyka

  Określać wpływ ekonomicznych, politycznych i kulturowych czynników ryzyka oraz dodatkowych kwestii.

 • Dobierać środki kontroli zagrożeń

  Odpowiednio dobierać środki kontroli zagrożeń i zarządzania ryzykiem

 • Pomagać osobom przebywającym na obszarach skażonych

  Pomagać pracownikom w działaniach zaradczych, jak również osobom narażonych na ryzyko podczas wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem, wydając instrukcje w zakresie używania sprzętu ochronnego, wchodzenia w strefy ograniczone i ich opuszczania oraz wykorzystania sprzętu do rekultywacji.

 • Prowadzić misje poszukiwawczo-ratownicze

  Pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych i obywatelskich, takich jak pożary lasów, powodzie i wypadki drogowe. Prowadzenie akcji poszukiwawczych i ratowniczych.

 • Zarządzać opieką świadczoną w sytuacjach nagłych

  Zarządzanie sytuacjami, w których podejmowanie decyzji pod presją czasu ma zasadnicze znaczenie dla ratowania życia.

 • Unikać skażenia

  Unikać mieszania lub zanieczyszczenia materiałów.

 • Radzić sobie z poważnymi wypadkami

  Podejmować natychmiastowe działania w odpowiedzi na poważne wypadki, takie jak wypadki drogowe, mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób w strefach prywatnych lub publicznych.

 • Oceniać zanieczyszczenie

  Analizować dowody zanieczyszczenia. Doradzać w kwestii sposobów dekontaminacji.

 • Zarządzać pracami fabrycznymi

  Nadzorować działania w fabrykach, planować, formułować, organizować, kontrolować i kierować działalnością produkcyjną.

 • Utylizować odpady niebezpieczne

  Utylizować materiały niebezpieczne, takie jak substancje chemiczne lub radioaktywne, zgodnie z przepisami ochrony środowiska oraz BHP.

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Monitorować przebieg procesu chemicznego

  Monitorować zgodność procesu chemicznego, sprawdzać wszystkie wskaźniki lub sygnały ostrzegawcze dostarczane przez przyrządy, np.: przyrządy rejestrujące, przepływomierze i lampki kontrolne panelu sterowania.

Source: Sisyphus ODB