Zawód strażak ze specjalizacją w ratownictwie wodnym

Strażacy ze specjalizacją w ratownictwie wodnym są odpowiedzialni za reagowanie kryzysowe w przypadku pożaru lub innych niebezpiecznych sytuacji w środowisku morskim. Podejmują aktywne działania w celu opanowania ognia i niedopuszczenia do wybuchu innych niebezpiecznych substancji na statkach, w dokach i innych obiektach morskich. Zapewniają zgodność instalacji morskich z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzorują również sprzątanie po pożarze i ocenę szkód.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Operacje marynarki wojennej

  Procedury operacyjne i przepisy wojskowe organizacji marynarki wojennej, w bazie i na statkach podczas misji.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  Przepisy prawne, które należy stosować w odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Hydraulika

  Systemy przenoszenia napędu, które wykorzystują siłę przepływającej cieczy do nadawania mocy.

 • Procedury przeciwpożarowe

  Przepisy dotyczące zapobiegania pożarom i wybuchom oraz stosowane w nich urządzenia, systemy i metody.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Systemy przeciwpożarowe

  Urządzenia i systemy stosowane do gaszenia pożarów; klasyfikacja ogniowa i chemia ognia.

Umiejętności

 • Pracować w zespole w niebezpiecznych warunkach

  Pracować wspólnie z innymi w niebezpiecznych warunkach, czasem w hałasie, np. w płonącym budynku lub w zakładzie obróbki metali, w celu poprawy wydajności przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa współpracowników.

 • Przeprowadzać ewakuację osób z budynków

  Ewakuować osobę z niebezpiecznego budynku lub sytuacji w celu ochrony, upewniając się, że poszkodowany dotrze w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby uzyska opiekę medyczną.

 • Prowadzić dochodzenia w sprawie wypadków morskich

  Badać wypadki morskie; gromadzić dowody w przypadku roszczeń odszkodowawczych.

 • Zapewniać bezpieczeństwo statków

  Zapewniać, że wymogi bezpieczeństwa dla statków są spełniane zgodnie z normami prawnymi. Sprawdzać, czy sprzęt bezpieczeństwa jest na miejscu i działa. Komunikować się z inżynierami morskimi, aby zapewniać, że techniczne części statku funkcjonują skutecznie i że mogą działać zgodnie z przeznaczeniem w nadchodzącym rejsie.

 • Dobierać środki kontroli zagrożeń

  Odpowiednio dobierać środki kontroli zagrożeń i zarządzania ryzykiem

 • Używać różnego rodzaju gaśnic

  Zrozumienie i stosowanie różnych metod zwalczania pożarów oraz różnorodnych rodzajów i klas sprzętu przeciwpożarowego.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Obsługiwać systemy maszyn morskich

  Znać zasady obsługi maszyn morskich, w tym morskiego silnika wysokoprężnego, turbiny parowej, kotła, instalacji wałów, śruby napędowej, różnych urządzeń pomocniczych, przekładni kierowniczej, systemów automatycznego sterowania i maszyn pokładowych. Przestrzegać procedur bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach awaryjnych dotyczących obsługi maszyn w urządzeniach napędowych, w tym systemów sterowania. Przygotowywać, obsługiwać i konserwować następujące elementy maszyn i systemów sterowania: silnik główny i kocioł parowy oraz powiązane z nimi urządzenia pomocnicze i systemy pary, napędy pomocnicze i powiązane systemy oraz inne urządzenia pomocnicze, takie jak systemy chłodnicze, klimatyzacyjne i wentylacyjne. Stosować niezbędne środki w celu zapobiegania szkodom w tych systemach.

 • Zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska morskiego

  Przeprowadzać kontrole i podejmować działania mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska morskiego lub łagodzenie jego skutków. Przestrzegać międzynarodowych kodeksów i rezolucji.

 • Prowadzić misje poszukiwawczo-ratownicze

  Pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych i obywatelskich, takich jak pożary lasów, powodzie i wypadki drogowe. Prowadzenie akcji poszukiwawczych i ratowniczych.

 • Radzić sobie z poważnymi wypadkami

  Podejmować natychmiastowe działania w odpowiedzi na poważne wypadki, takie jak wypadki drogowe, mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób w strefach prywatnych lub publicznych.

 • Gasić pożary

  Wybierać odpowiednie substancje i metody gaszenia pożarów w zależności od ich wielkości, takie jak woda i różne środki chemiczne. Stosować aparaty oddechowe.

 • Zapewniać pierwszą pomoc

  Poddawać resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub procedurom pierwszej pomocy w celu udzielenia pomocy chorym lub rannym do czasu uzyskania pełnej opieki medycznej.

 • Obsługiwać systemy łączności morskiej

  Obsługa pokładowych systemów łączności morskiej; komunikacja z innymi statkami lub z centrum kontroli na lądzie, np. wysyłać pilne wiadomości dotyczące bezpieczeństwa; przesyłać lub odbierać powiadomienia itp.

 • Zarządzać opieką świadczoną w sytuacjach nagłych

  Zarządzanie sytuacjami, w których podejmowanie decyzji pod presją czasu ma zasadnicze znaczenie dla ratowania życia.

Source: Sisyphus ODB