Zawód strażnik w zakładzie dla nieletnich

Strażnicy w zakładzie dla nieletnich monitorują i zapewniają bezpieczeństwo młodocianym przestępcom. Zapewniają oni bezpieczeństwo placówki zgodnie z regulaminem, sporządzają sprawozdania z codziennej działalności oraz w przypadku incydentów i zgłaszają nietypowe sytuacje. Sprawują również nadzór nad procedurami rehabilitacyjnymi przestępców.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Organy ścigania

  Różne organizacje zaangażowane w egzekwowanie prawa, jak również przepisy ustawowe i wykonawcze w procedurach egzekwowania prawa.

 • Zgodne z prawem użycie siły

  Charakterystyka użycia siły, która jest doktryną prawniczą stosowaną przez policję i wojsko, w celu uregulowania aktów przemocy podczas interwencji. Zastosowanie siły powinno zapewnić równowagę między potrzebami w zakresie bezpieczeństwa a etyczną troską o prawa i dobrostan napastników lub podejrzanych.

 • Nielegalne substancje

  Zakazane substancje, które nie mogą być przewożone z jednego obszaru do innego lub posiadane przy sobie przez osobę fizyczną, jak również ich rodzaj i sposób obchodzenia się z nimi.

 • Procedury w zakładach poprawczych i więzieniach

  Regulacje prawne i zasady dotyczące funkcjonowania zakładów poprawczych oraz inne procedury poprawcze.

Umiejętności

 • Nadzorować proces rehabilitacji

  Nadzorować proces rehabilitacji przestępców podczas ich pobytu w zakładzie poprawczym, aby upewnić się, że postępują zgodnie z instrukcjami, zachowują się dobrze i pracują w kierunku pełnej ponownej integracji po zwolnieniu.

 • Przeprowadzać kontrole

  Przeprowadzać inspekcje bezpieczeństwa w obszarach budzących obawy, aby identyfikować i zgłaszać potencjalne zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa; podejmować działania w celu maksymalizacji standardów bezpieczeństwa.

 • Wykorzystywać w praktyce wiedzę na temat zachowań ludzkich

  Zasady praktyczne związane z zachowaniami grup, tendencjami w społeczeństwie i wpływem dynamiki społecznej.

 • Obezwładniać osoby

  Krępowanie lub kontrolowanie siłą osób naruszających przepisy w zakresie akceptowalnego zachowania, stanowiących zagrożenie dla innych i dokonujących aktów przemocy, w celu zapewnienia, że osoba taka nie będzie w stanie postępować w sposób negatywny, a także w celu chronienia innych.

 • Patrolować wyznaczony obszar

  Patrolowanie wyznaczonego obszaru, obserwacja podejrzanych i niebezpiecznych sytuacji oraz reagowanie na nie, a także komunikacja z organizacjami reagowania kryzysowego.

 • Wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Pełnić funkcję indywidualnego mentora

  Osoby działające jako mentorzy, udzielając wsparcia emocjonalnego, dzieląc się doświadczeniami i doradzając, pomagając w rozwoju osobistym, a także dostosowując wsparcie do konkretnych potrzeb danej osoby oraz uwzględniając jej wnioski i oczekiwania.

 • Eskortować oskarżonych

  Eskortowanie podejrzanych i przestępców z jednego obszaru do innego, na przykład w więzieniu lub z celi do sądu, w celu zapewnienia, że nie będą oni uciekać , stosować przemocy, ani w inny sposób wykraczać poza granice dopuszczalnych zachowań, a także aby móc reagować na wszelkie sytuacje nadzwyczajne.

Source: Sisyphus ODB