Zawód szef zespołu opiekunów zwierząt w zoo

Szefowie zespołu opiekunów zwierząt w zoo są odpowiedzialni za kierowanie zespołem dozorców w zoo. Wykonują oni codzienne czynności związane z opieką nad zwierzętami i chowem, a we współpracy z kolegami zajmują się długoterminowym chowem i pozyskiwaniem gatunków i eksponatów do swojej sekcji. Są oni również odpowiedzialni za różne aspekty zarządzania dozorcami w swojej sekcji. W zależności od wielkości ogrodu zoologicznego i sekcji zwierząt mogą oni dodatkowo odpowiadać za przydzielanie pracowników i sporządzanie budżetu.   

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zoologia stosowana

  Nauki stosowania anatomii zwierząt, fizjologii, ekologii i zachowania zwierząt w określonym kontekście praktycznym.

 • Symptomy choroby u zwierząt

  Fizyczne, behawioralne i środowiskowe oznaki zdrowia i choroby u różnych zwierząt.

 • żywienie zwierząt

  Aspekty dotyczące sposobu karmienia i pojenia różnych gatunków zwierząt. Różne rodzaje pasz dla zwierząt, kryteria jakości pasz dla zwierząt oraz metody żywienia i pojenia zwierząt.

 • Dobrostan zwierząt

  Powszechnie uznane potrzeby w zakresie dobrostanu zwierząt mające zastosowanie do gatunków, sytuacji i zawodu. Są to: potrzeba odpowiedniego środowiska potrzeba odpowiedniej diety potrzeba posiadania normalnych wzorców zachowań potrzeba zamieszkiwania z innymi zwierzętami lub z dala od nich konieczność ochrony przed bólem, cierpieniem, urazami i chorobami.

Umiejętności

 • Zarządzać higieną zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki higieny w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia skutecznej higieny ogólnej. Utrzymywać i stosować procedury i przepisy dotyczące higieny przy pracy ze zwierzętami, informować o kontroli higieny w miejscu pracy oraz protokołach. Zarządzać bezpiecznym składowaniem odpadów zgodnie z przepisami miejsca przeznaczenia i lokalnymi.

 • Utrzymywać sprzęt

  Regularnie wykonywać kontrole i wszystkie wymagane działania w celu utrzymania sprawności sprzętu przed użyciem lub po użyciu.

 • żywić zwierzęta

  Zapewniać zwierzętom żywność i wodę. Obejmuje to przygotowywanie żywności i wody dla zwierząt oraz zgłaszanie wszelkich zmian w nawykach żywieniowych zwierząt.

 • Podawać określone leki w celu zwiększenia potencjału rozrodczego

  Podawanie konkretnych leków do synchronizacji cyklów hodowli zwierząt zgodnie z instrukcjami weterynaryjnymi i wydawanymi przez właściciela. Obejmuje to bezpieczne stosowanie i przechowywanie leków i urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji.

 • Zapewniać zwierzętom wzbogacające otoczenie

  Zapewniać zwierzętom wzbogacające środowisko umożliwiające wyrażanie naturalnych zachowań, w tym dostosowywać warunki środowiskowe, dostarczać ćwiczeń i rozrywek oraz wdrażać działania manipulacyjne, społeczne i tresurę.

 • Zapewniać zwierzętom możliwość zachowywania się zgodnie z ich naturą

  Mieć świadomość naturalnego zachowania zwierząt i dostosowywać środowisko zwierząt w niewoli, aby zachęcać do takiego zachowania. Może to obejmować zmiany w środowisku, diecie, składzie grup, procedurach hodowlanych itp.

 • Zarządzać personelem ogrodu zoologicznego

  Zarządzać personelem ogrodu zoologicznego, w tym pracownikami zoologicznym na wszystkich szczeblach i/lub lekarzami weterynarii i/lub edukatorami i/lub ogrodnikami.

 • Oceniać zachowanie zwierząt

  Obserwować i oceniać zachowania zwierząt w celu bezpiecznej współpracy i rozpoznawania odstępstw od normalnego zachowania, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

 • Oceniać sposób zarządzania zwierzętami

  Ocena zarządzania szeroką gamą zwierząt, obejmująca opiekę, dobrostan i warunki utrzymania zwierząt w zoo, parku dzikiej przyrody, stajni, gospodarstwie rolnym lub ośrodku badawczym.

 • Monitorować dobrostan zwierząt

  Monitorować stan fizyczny i zachowanie zwierząt oraz zgłaszać wszelkie obawy lub nieoczekiwane zmiany, w tym oznaki zdrowia lub złego stanu zdrowia, wygląd, stan zakwaterowania zwierząt, spożycie pokarmu i wody oraz warunki środowiskowe.

 • Ustalać harmonogram spotkań

  Ustalać i planować spotkania zawodowe lub spotkania z klientami lub przełożonymi.

 • Organizować wystawy w ogrodach zoologicznych

  Organizować wystawy w ogrodach zoologicznych i eksponować żywe zwierzęta i kolekcje zoologiczne.

 • Delegować działania

  Delegować działania i zadania innym w zależności od zdolności, stopnia przygotowania, kompetencji i zakresu prawnego praktyki. Dbać, aby ludzie wiedzieli, co i kiedy powinni robić.

 • Zarządzać pracą

  Nadzorować i planować pracę zespołów lub poszczególnych członków zespołów oraz przekazywać im instrukcje. Ustalać harmonogramy i dbać, aby były przestrzegane.

 • Pomagać w wykonywaniu ogólnych weterynaryjnych procedur medycznych

  Udzielać pomocy lekarzom weterynarii, przygotowując zarówno zwierzę, jak i sprzęt do zabiegów medycznych oraz zapewniając opiekę i wsparcie zwierzęciu poddawanemu procedurze medycznej.

 • Kierować zespołem

  Kierować, nadzorować i motywować grupę osób w celu osiągnięcia oczekiwanych wyników w określonym terminie i z uwzględnieniem przewidzianych środków.

 • Prowadzić rejestr podejmowanych czynności zawodowych

  Sporządzać i prowadzić rejestry wykonanych prac.

 • Przewodniczyć posiedzeniom

  Przewodniczyć posiedzeniom grupy osób w celu opracowania planów i decyzji realizowanych przez przedsiębiorstwo.

 • Udzielać zwierzętom pierwszej pomocy

  Udzielać pierwszej pomocy w celu zapobieżenia pogorszeniu się stanu, cierpieniu i bólowi do czasu uzyskania pomocy weterynaryjnej. Przed udzieleniem pierwszej pomocy przez weterynarza pierwsza pomoc musi być zapewniona przez osobę niebędącą weterynarzem. Oczekuje się, że takie osoby udzielające pierwszej pomocy jak najszybciej uzyskają pomoc weterynarza.

 • Przestrzegać zasad bezpieczeństwa obowiązujących w ogrodzie zoologicznym

  Przestrzegać zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ogrodach zoologicznych, aby zapewniać bezpieczne środowisko pracy ze zwierzętami w ogrodach zoologicznych oraz bezpieczeństwo odwiedzających.

 • Działać na rzecz dobrostanu zwierząt

  Promować dobre praktyki i pracować ze współczuciem dla utrzymania i promowania wysokich standardów w zakresie dobrostanu zwierząt przez cały czas poprzez dostosowywanie osobistych zachowań i zarządzanie czynnikami środowiskowymi.

 • Koordynować wydarzenia

  Kierować wydarzeniami, zarządzając budżetem, logistyką, wsparciem, bezpieczeństwem, planami ratowniczymi oraz działaniami następczymi.

 • Zarządzać zespołem

  Zapewniać przejrzyste i skuteczne kanały komunikacji we wszystkich działach w ramach organizacji i funkcji wsparcia, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, zapewniając, aby zespół wiedział o standardach i celach działu/jednostki organizacyjnej. Wprowadzać w życie procedury dyscyplinarne i dotyczące rozpatrywania skarg, zgodnie z wymogami, aby zapewniać spójne i sprawiedliwe podejście do zarządzania wynikami. Pomagać w procesie rekrutacji oraz zarządzać, szkolić i motywować pracowników w celu osiągnięcia/przekroczenia ich potencjału dzięki zastosowaniu skutecznych technik zarządzania wynikami. Zachęcać i rozwijać etykę zespołową wśród wszystkich pracowników.

 • Poddawać zwierzęta leczeniu

  Poddawać zwierzęta leczeniu, w tym przeprowadzać zabiegi medyczne, stosować leki oraz oceniać stan zdrowia.

 • Oceniać otoczenie zwierząt

  Oceniać siedzibę zwierzęcia, wliczając kwantyfikację wentylacji, przestrzeni i pomieszczeń mieszkalnych i porównywać je z „pięcioma wolnościami”: wolnością od głodu i pragnienia, wolnością od dyskomfortu, wolnością od bólu, obrażeń oraz chorób, wolnością ekspresji normalnego zachowania, wolnością od strachu i cierpienia.

 • Zarządzać bezpieczeństwem biologicznym zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia w pełni skutecznego bezpieczeństwa biologicznego. Utrzymywać i stosować procedury bezpieczeństwa biologicznego i kontroli zakażeń podczas pracy ze zwierzętami, w tym procedury rozpoznawania potencjalnych problemów zdrowotnych i podejmowania odpowiednich działań, informować o środkach kontroli higieny oraz metodach bezpieczeństwa biologicznego w miejscu pracy, a także zgłaszać raporty innym osobom.

 • Oceniać stopień odżywienia zwierząt

  Oceniać stan odżywienia zwierząt, diagnozować brak równowagi żywieniowej i zalecać korektę.

 • Opiekować się młodymi zwierzętami

  Oceniać potrzeby potomstwa i młodych zwierząt. Niezwłocznie podejmować odpowiednie działania w przypadku problemów związanych ze zdrowiem potomstwa lub młodych.

 • Utrzymywać miejsca, w których przetrzymuje się zwierzęta, w odpowiednim stanie

  Upewniać się, że pomieszczenia dla zwierząt, takie jak siedliska, terraria, klatki oraz budy, są w odpowiednim stanie i gwarantują higienę. Oczyścić pojemnik i w razie potrzeby dostarczyć nowy materiał ściółkowy.

Source: Sisyphus ODB