Zawód technik akwakultury ds. odłowów

Technicy akwakultury ds. odłowów zajmują się odłowem organizmów wodnych w hodowlach, obsługując skomplikowane urządzenia i maszyny do odłowu określonych gatunków w hodowli.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Gaszenie pożarów w zakładach akwakultury

  Metody i sprzęt wymagany do gaszenia pożarów zaistniałych w warunkach akwakultury.

 • Przepisy o dobrostanie ryb

  Zbiór przepisów mających zastosowanie do metod pozyskiwania ryb, które zapewniają dobrostan ryb.

 • Biologia ryb

  Badanie ryb, mięczaków lub skorupiaków kategoryzowane w poszczególnych specjalistycznych dziedzinach obejmujących ich morfologię, fizjologię, anatomię, zachowanie, pochodzenie i rozmieszczenie.

 • Systemy przeciwpożarowe

  Urządzenia i systemy stosowane do gaszenia pożarów; klasyfikacja ogniowa i chemia ognia.

 • Metody odławiania ryb

  Znajomość najnowszych metod połowu ryb.

 • Identyfikacja i klasyfikacja ryb

  Procesy umożliwiające identyfikację i klasyfikację ryb.

 • Bezpieczeństwo biologiczne

  Należy pamiętać o ogólnych zasadach koncepcji bezpieczeństwa biologicznego, a w szczególności o przepisach dotyczących zapobiegania chorobom, które należy wdrożyć w przypadku epidemii zagrażających zdrowiu publicznemu.

Umiejętności

 • Monitorować połów żywych ryb

  Monitorowanie warunków połowu żywych ryb, w tym stresu u ryb.

 • Monitorować ryby poddawane leczeniu

  Monitorować ryby poddane leczeniu w celu oceny wpływu leczenia.

 • Pływać

  Poruszanie się w wodzie za pomocą kończyn.

 • Utylizować odpady pochodzące z odławiania ryb

  Utylizacja odpadów, krwi i ryb niższej jakości zgodnie z procedurami gospodarowania odpadami w danym obiekcie.

 • Zbierać martwe ryby

  Gromadzenie martwych ryb w pojemnikach takich jak zbiorniki i klatki.

 • Prowadzić przygotowania dla specjalistów od chorób ryb

  Przygotowywanie środowiska i sprzętu do leczenia chorób ryb, w tym szczepień.

 • Monitorować zachowania żywieniowe

  Monitorować zachowania żywieniowe zwierząt hodowlanych. Zbierać informacje o wzroście zwierząt i prognozować przyszły wzrost. Monitorować i oceniać biomasę, biorąc pod uwagę śmiertelność.

 • Identyfikować gatunki akwakultury

  Rozpoznawać główne europejskie gatunki hodowlane: ryby, mięczaki i skorupiaki.

 • Monitorować stan zdrowia ryb

  Monitorować stan zdrowia ryb w oparciu o karmienie i ogólne zachowanie. Interpretować parametry środowiskowe i dokonywać analizy śmiertelności.

 • Monitorować wskaźnik śmiertelności połowowej

  Monitorowanie śmiertelności ryb i ocena możliwych przyczyn.

 • Stosować leki przypisane rybom

  Stosować leki przypisane rybom pod nadzorem, w tym pomagać w szczepieniach immersyjnych i procedurach iniekcji.

 • Przygotowywać dokumentację zdrowotną

  Przygotowywać dokumentację zdrowotną dotyczącą wysyłki ryb, mięczaków, skorupiaków lub innych.

 • Przygotowywać zwierzęta wodne do zbiorów

  Oceniać ryby, mięczaki i skorupiaki ręcznie i przy użyciu urządzeń w celu przygotowania do zbiorów.

 • Dbać o sprzęt do odławiania ryb

  Czyścić i przechowywać sprzęt do odławiania ryb po użyciu.

 • Wykonywać czynności związane z klasyfikacją ryb

  Zbierać żywe ryby przy użyciu technik minimalizujących stres u ryb i zapobiegających ich ucieczce. Klasyfikować je ręcznie lub przy użyciu urządzeń. Zgłaszać klasyfikację, zapewniając zgodność ze specyfikacjami.

 • Zajmować się odłowionymi rybami

  Zajmować się rybami odłowionymi w sposób zapewniający zachowanie jakości mięsa. Skutecznie przechowywać ryby w warunkach chłodniczych.

 • Przygotowywać się na operacje wykonywane przez mały statek

  Przygotowywać członków personelu na operacje wykonywane przez mały statek — zarówno tych posiadających licencje, jak i bez licencji.

 • Stosować środki zapobiegania chorobom ryb

  Stosować środki zapobiegania chorobom w odniesieniu do ryb, mięczaków i skorupiaków w odniesieniu do lądowych i wodnych obiektów akwakultury.

 • Oszacowywać koszty zbiorów

  Racjonalnie oszacowywać potrzebny sprzęt do zbiorów, podawać dokładne prognozy zbiorów i pracować w ramach przydzielonych budżetów.

 • Gasić pożary

  Wybierać odpowiednie substancje i metody gaszenia pożarów w zależności od ich wielkości, takie jak woda i różne środki chemiczne. Stosować aparaty oddechowe.

 • Obserwować nietypowe zachowania ryb

  Obserwować, opisywać i monitorować nieprawidłowe zachowanie ryb w odniesieniu do żywienia, pływania, wypływania na powierzchnię.

 • Odławiać zasoby wodne

  Oceniać ryby, mięczaki i skorupiaki ręcznie i przy użyciu urządzeń w celu przygotowania do odławiania. Odławiać mięczaki przeznaczone do spożycia przez ludzi. Odławiać żywe ryby do transportu żywych zwierząt. Odławiać wszystkie gatunki w sposób humanitarny. Zajmować się odławianymi rybami w sposób zapewniający zachowanie jakości mięsa.

 • Zgłaszać liczbę odłowionych ryb

  Obserwować i zgłaszać liczbę odłowionych ryb oraz odchylenia w stosunku do oczekiwanego poziomu odłowu.

 • Dbać o sprzęt do klasyfikacji ryb

  Dbać o sprzęt i obszar w celu efektywnej, zgodnej z wymogami klasyfikacji ryb. W procesie klasyfikacji utrzymywać urządzenie w stanie zdatnym do użytku. Po użyciu czyścić i przechowywać sprzęt.

 • Stosować metody odławiania ryb

  Stosować metody pozyskiwania ryb w sposób skuteczny i minimalizujący stres powodowany u ryb. Dokonać uboju ryb w sposób humanitarny.

 • Kontrolować środowisko produkcji wodnej

  Oceniać wpływ warunków biologicznych, takich jak algi i organizmy porostowe, poprzez zarządzanie ujęciami wody, zlewniami i wykorzystaniem tlenu.

 • Zapewniać zgodność z normami dotyczącymi akwakultury

  Zapewniać zgodność operacji ze standardami zrównoważonej akwakultury.

 • Obsługiwać sprzęt do połowu ryb

  Obsługiwać sprzęt do połowu ryb w celu klasyfikacji, pobierania próbek lub połowu.

 • Sterować małymi jednostkami

  Obsługiwanie małych jednostek używanych do transportu i karmienia.

 • Przygotowywać miejsce leczenia ryb

  Przygotowywać urządzenia do leczenia ryb, tak aby skutecznie odizolować zakażone ryby podczas leczenia. Kontrolować stosowanie zabiegów, aby uniknąć zanieczyszczenia innych zasobów, pojemników i szerszego środowiska.

 • Rozstawiać sprzęt do odławiania ryb

  Rozstawiać sprzęt do odławiania ryb w celu skutecznego ich uboju, a następnie przechowywania.

 • Przygotowywać sprzęt do odławiania ryb

  Przygotowywać sprzęt i urządzenia do odławiania ryb w celu skutecznego uboju ryb, a następnie przechowywania.

Source: Sisyphus ODB