Zawód technik akwakultury ds. systemów recyrkulacyjnych

Technicy akwakultury ds. systemów recyrkulacyjnych obsługują i kontrolują procesy związane z chowem organizmów wodnych w naziemnych systemach recyrkulacyjnych, w których wykorzystuje się procesy ponownego wykorzystania wody oraz działanie urządzeń pompujących, napowietrzających, grzewczych, oświetleniowych i filtrów biologicznych, jak również systemy zasilania awaryjnego.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy o dobrostanie ryb

  Zbiór przepisów mających zastosowanie do metod pozyskiwania ryb, które zapewniają dobrostan ryb.

 • Systemy recyrkulacji

  Charakterystyka i funkcjonowanie złożonego obiegu, napowietrzania i systemów filtra biologicznego.

 • Bezpieczeństwo biologiczne zasobów wodnych

  Zasady leżące u podstaw koncepcji bezpieczeństwa biologicznego w odniesieniu do uprawy zasobów wodnych jako uprawy rynkowej.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Biologia ryb

  Badanie ryb, mięczaków lub skorupiaków kategoryzowane w poszczególnych specjalistycznych dziedzinach obejmujących ich morfologię, fizjologię, anatomię, zachowanie, pochodzenie i rozmieszczenie.

 • Analiza składu chemicznego wody

  Zasady złożonej chemii wody.

 • Ponowne wykorzystanie wody

  Zasady procesów ponownego wykorzystania wody w złożonych systemach obiegu.

 • Ocena czynników ryzyka i zagrożeń

  Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa oraz wszelkie komunikaty i informacje związane z bezpieczeństwem.

Umiejętności

 • Utrzymywać systemy recyrkulacji

  Monitorować i utrzymywać obieg wody w zbiornikach. Monitorować stan urządzeń do filtrowania i oczyszczania wody.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Interpretować dane naukowe w celu oceny jakości wody

  Analiz i interpretacja danych, takich jak właściwości biologiczne, aby poznać jakość wody.

 • Obsługiwać systemy kontroli

  Konfigurować i obsługiwać sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz aparaturę sterowniczą.

 • Monitorować zachowania żywieniowe

  Monitorować zachowania żywieniowe zwierząt hodowlanych. Zbierać informacje o wzroście zwierząt i prognozować przyszły wzrost. Monitorować i oceniać biomasę, biorąc pod uwagę śmiertelność.

 • Wykonywać pracę zespołową

  Doceniać znaczenie pracy zespołowej, budować i utrzymywać pozytywne relacje zawodowe ze wszystkimi współpracownikami w kasynie i w ramach przedsiębiorstwa. Elastyczność – stosować pozytywne i elastyczne podejście do zmieniających się priorytetów i procedur. Cechować się pozytywnym nastawieniem do zmian, chętnie podejmować się nowych zadań oraz skutecznie postępować wobec nowych metod działania. Komunikacja – dbać o zrozumiałą i skuteczną komunikację z kierownikiem kasyna, starszym kierownikiem gier oraz kierownikami gier. Prowadzić regularne spotkania z kierownikami i pracownikami oraz wspierać dwukierunkową komunikację i ciągłe doskonalenie.

 • Monitorować wskaźnik śmiertelności połowowej

  Monitorowanie śmiertelności ryb i ocena możliwych przyczyn.

 • Konserwować próbki ryb w celu postawienia diagnozy

  Zbierać i konserwować próbki larw, ryb i mięczaków lub zmian patologicznych do celów diagnostyki wykonywanej przez specjalistów od chorób ryb.

 • Monitorować jakość wody

  Mierzyć jakość wody: temperatura, tlen, zasolenie, pH, N2, NO2, NH4, CO2, zmętnienie, chlorofil. Monitorować jakość mikrobiologiczną wody.

 • Przeprowadzać analizę składu chemicznego wody

  Przeprowadzać analizę składu chemicznego wody

 • Mierzyć parametry jakości wody

  Zapewniać jakość wody, biorąc pod uwagę różne elementy, takie jak temperatura.

 • Korzystać z narzędzi IT

  Stosować komputery, sieci komputerowe i inne technologie i sprzęt do przechowywania, odzyskiwania, przesyłania i manipulowania danymi w kontekście działalności biznesowej lub przedsiębiorstwa.

 • Kontrolować choroby ryb

  Określanie objawów chorób ryb. Stosowanie odpowiednich środków w celu leczenia lub wyeliminowania zdiagnozowanych warunków.

 • Wdrażać system żywienia ryb

  Wprowadzenie w życie dziennych systemów karmienia ryb w celu uwzględnienia różnic w środowisku. Dokładne wprowadzanie w życie procedur karmienia po sprawdzeniu systemów karmienia. Wprowadzanie dostosowań w systemach żywienia w celu uwzględnienia wahań w wydajności produkcji oraz zmian w warunkach środowiskowych. Kontrolowanie specjalistycznych systemów żywienia w celu wsparcia określonych wymogów produkcyjnych. Badanie zmian w sposobie żywienia w celu określenia przyczyn i wymaganych działań naprawczych.

 • Identyfikować czynniki ryzyka w zakładach akwakultury

  Identyfikować zagrożenia i oceniać ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa w obiektach akwakultury.

 • Zapewniać przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy przez personel sektora akwakultury

  Upewnić się, że procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ustanowione i przestrzegane we wszystkich akwakulturach, w tym w klatkach. Dbać, aby pracownicy i ogół społeczeństwa zostali poinstruowani, a wszelkie czynności związane z pracą były prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Obsługiwać system recyrkulacji zamontowany w wylęgarni

  Sprawnie sterować systemem recyrkulacji wylęgarni dla określonych organizmów wodnych

 • Monitorować stan zdrowia ryb

  Monitorować stan zdrowia ryb w oparciu o karmienie i ogólne zachowanie. Interpretować parametry środowiskowe i dokonywać analizy śmiertelności.

 • Przeprowadzać ocenę ryzyka

  Oceniać rodzaje ryzyka, proponować ulepszenia i opisywać środki, jakie należy zastosować na szczeblu organizacyjnym.

 • Stosować środki zapobiegania chorobom ryb

  Stosować środki zapobiegania chorobom w odniesieniu do ryb, mięczaków i skorupiaków w odniesieniu do lądowych i wodnych obiektów akwakultury.

 • Gromadzić dane biologiczne

  Gromadzenie próbek biologicznych, rejestrowanie i podsumowywanie danych biologicznych wykorzystywanych w badaniach technicznych, opracowywanie planów zarządzania środowiskowego i produktów biologicznych.

 • Stosować leki przypisane rybom

  Stosować leki przypisane rybom pod nadzorem, w tym pomagać w szczepieniach immersyjnych i procedurach iniekcji.

 • Utrzymywać określone właściwości wody

  Obsługa zaworów i umieszczanie przegród w celu dostosowania objętości, głębokości, odprowadzania i temperatury wody, w zależności od specyfikacji.

 • Podejmować decyzje w krótkim czasie

  Starać się podejmować optymalne decyzje w krótkim czasie w organizacji.

 • Uczestniczyć w organizowaniu ćwiczeń na wypadek zagrożenia

  Uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji ćwiczeń na wypadek zagrożenia. Kierować działaniami zaradczymi na miejscu zdarzenia. Pomagać w prawidłowej rejestracji sprawozdań z miejsca zdarzenia. Upewniać się, że cały personel dokładnie przestrzega zaplanowanych procedur awaryjnych w przypadku sytuacji nadzwyczajnej.

 • Monitorować tempo wzrostu hodowanych gatunków ryb

  Monitorować i oceniać tempo wzrostu i biomasę hodowanych gatunków ryb z uwzględnieniem śmiertelności. Obliczać i prognozować tempo wzrostu. Monitorować i oceniać śmiertelność.

Source: Sisyphus ODB