Zawód technik diagnostyki obrazowej

Technicy diagnostyki obrazowej planują, przygotowują i wykonują badania obrazowania diagnostycznego i przetwarzanie końcowe z wykorzystaniem szerokiego zakresu sprzętu i technik wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, silne pola magnetyczne lub obrazowanie rezonansem magnetycznym (MRI) oraz dźwięk o wysokiej częstotliwości (ultradźwięk).

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Medyczne środki kontrastowe

  Substancje stosowane w technikach obrazowania medycznego w celu zwiększenia widoczności niektórych cech w organach lub komórkach.

 • Radiobiologia

  Metoda interakcji promieniowania jonizującego z żywym organizmem oraz określenie, w jaki sposób może ona być stosowana do leczenia różnych rodzajów nowotworów i ich skutków.

 • Onkologia kliniczna

  Charakterystyka, rozwój, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz raka u ludzi.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

 • Zasady etyki zawodowej osób zatrudnionych w służbie zdrowia

  Standardy moralne i procedury, kwestie etyczne i obowiązki związane z zawodami w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak poszanowanie godności ludzkiej, samostanowienie, świadoma zgoda i poufność pacjenta.

 • Praktyka radiograficzna oparta na dowodach

  Zasady radiograficzne, które wymagają zastosowania wysokiej jakości procesów decyzyjnych i radiograficznych w oparciu o udokumentowaną wiedzę kliniczną, jak również najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych w tej dziedzinie.

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Wyroby farmaceutyczne

  Oferowane produkty farmaceutyczne, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Fizyka promieniowania w opiece zdrowotnej

  Fizyka promieniowania, związana z konwencjonalną radiologią, TK, RM, ultradźwiękami, diagnostyczną medycyną nuklearną oraz ich zasady, takie jak obszary zastosowania, wskazania, przeciwwskazania, ograniczenia i zagrożenia związane z promieniowaniem.

 • Higiena w placówkach opieki zdrowotnej

  Procedury związane z utrzymaniem higienicznego środowiska w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i przychodnie. Może on przybierać różne formy: od mycia po czyszczenie i dezynfekcję stosowanych urządzeń medycznych i metody kontroli zakażeń.

 • Pediatria

  Pediatria to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Terminologia medyczna

  Znaczenie wyrażeń i skrótów medycznych, zaleceń lekarskich i różnych specjalizacji medycznych oraz okoliczności ich prawidłowego stosowania.

 • Ochrona radiologiczna

  Środki i procedury stosowane w celu ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego.

Umiejętności

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Określać techniki obrazowania, które należy zastosować

  Określać odpowiednich techniki obrazowania w celu przekazania odpowiednich informacji diagnostycznych lekarzowi, który o to wystąpił.

 • Stosować techniki obrazowania medycznego

  Stosować techniki obrazowania, takie jak rentgen i ultradźwięki, do badania wyznaczonej części ciała pacjenta. W tym celu wykorzystuje się szeroką gamę technologii i sprzętu.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Obliczać poziom narażenia na promieniowanie

  Obliczać dane dotyczące promieniowania w odniesieniu do procedur, takich jak długość i intensywność narażenia.

 • Przeprowadzać procedury obrazowania diagnostycznego

  Wykonywać diagnostyczne procedury obrazowania, takie jak rezonans magnetyczny, aby zobaczyć, jak pacjent reaguje na leczenie lub zdiagnozować nieprawidłowość.

 • Przestrzegać kodeksów etycznych opracowanych przez organizacje

  Przestrzegać organizacyjnych norm europejskich i regionalnych oraz kodeksu etyki, rozumieć motywy organizacji i wspólne porozumienia oraz stosować tę świadomość.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Korzystać ze zdobyczy nauk o zdrowiu w dziedzinie radiologii

  Wykorzystywać i stosować zdobycze nauki o zdrowiu w dziedzinie radiologii zgodnie z sytuacją i odpowiedzią pacjenta na leczenie.

 • Przygotowywać sprzęt do przeprowadzenia procedur obrazowania diagnostycznego

  Konfigurować sprzęt do przygotowywania procedur obrazowania diagnostycznego, upewniając się, że sala jest gotowa na przybycie pacjenta.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Zarządzać radiologicznym systemem informatycznym

  Opracowywać i utrzymywać bazę danych do przechowywania, zarządzania i dystrybucji zdjęć i danych radiologicznych.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Podejmować działania po zakończeniu badania

  Wykonywać działania po zakończeniu badania, takie jak utrzymywanie kontaktu z lekarzem, czyszczenie pomieszczenia i rozmowa z pacjentem.

 • Przygotowywać pacjentów do procedur obrazowania

  Instruować pacjentów przed narażeniem na kontakt z urządzeniami do przetwarzania obrazu, prawidłowo pozycjonować pacjenta i sprzęt do przetwarzania obrazu w celu uzyskania jak najlepszego obrazu ocenianego obszaru.

 • Oceniać reakcję na leczenie radiologiczne

  Przeanalizować reakcję pacjenta na leczenie radiacyjne i określić kierunek działań, jakie należy podjąć, takich jak przerwanie leczenia.

 • Zapewniać przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony radiologicznej

  Upewnienie się, że przedsiębiorstwo i pracownicy wdrażają środki prawne i operacyjne ustanowione w celu zagwarantowania ochrony przed promieniowaniem.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Przetwarzać obrazy medyczne

  Przeprowadzać obróbkę zdjęć medycznych lub wywoływać klisze rentgenowskie, sprawdzając przetworzone obrazy, aby ustalić, czy konieczna jest dalsza obróbka.

 • Oceniać skuteczność radioterapii

  Analizować i oceniać leczenie promieniowaniem, aby zapewnić, że odpowiednio spełnia ono zalecenie.

 • Konserwować sprzęt do obrazowania

  Przeprowadzać inspekcje urządzeń do przetwarzania obrazu i procedur zapewniania jakości. Zgłaszać usterki.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Udzielać pacjentom wsparcia psychologicznego

  Zapewnianie precyzyjnego wsparcia psychologicznego i emocjonalnego niespokojnym, wrażliwym i zdezorientowanym użytkownikom opieki zdrowotnej w związku z leczeniem, jakiemu są poddawani.

 • Stosować procedury ochrony radiologicznej

  Sprawdzać zasady związane z promieniowaniem jonizującym i upewniać się, że są one zgodne z dyrektywą w sprawie narażenia medycznego.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Obsługiwać sprzęt do obrazowania medycznego

  Wytwarzać wysokiej jakości obrazy medyczne wykorzystujące zaawansowane technologicznie urządzenia do przetwarzania obrazu, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mobilne urządzenia rentgenowskie, ultradźwięki, medycyna nuklearna z użyciem pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) i tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT).

 • Określać czynniki narażenia pacjenta

  Określać czynniki narażenia, które należy stosować w celu uzyskania jasnego obrazu patologii lub urazu.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Stosować systemy weryfikacji skuteczności leczenia

  Stosowanie różnych metod i systemów weryfikacji w celu sprawdzania i dostosowywania promieniowania zgodnie z reakcją pacjenta.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Określać przydatność diagnostyczną obrazów medycznych

  Ocenianie obrazów medycznych, aby upewnić się, że są one jasne. Ustalanie, czy są one odpowiednie do dalszego użytkowania, czy też należy opracować nowe obrazy. Analizowanie obrazów pod kątem ich przydatności w planowaniu leczenia.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

Source: Sisyphus ODB