Zawód technik ds. chowu sadzowego

Technicy ds. chowu sadzowego pracują przy hodowli organizmów wodnych, gdzie odpowiadają za procesy podchowu sadzowego w środowisku wodnym (w wodzie słodkiej, słonawej lub słonej).

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Selekcja ryb

  Sposób klasyfikacji ryb w zależności od ich różnych cech charakterystycznych: specyfikacja, wielkość, jakość i stan.

 • Etapy oceny wzrostu

  Różne metody oceny wzrostu najważniejszych gatunków uprawnych.

 • Szkodniki i choroby

  Rodzaje organizmów szkodliwych i chorób oraz zasady ich rozprzestrzeniania się i oddziaływania na nie.

 • Obsługa podnośników

  Stosowanie różnych rodzajów urządzeń podnoszących, takich jak wciągarki, ładowarki teleskopowe, żurawie morskie, wózki widłowe.

 • Biologia ryb

  Badanie ryb, mięczaków lub skorupiaków kategoryzowane w poszczególnych specjalistycznych dziedzinach obejmujących ich morfologię, fizjologię, anatomię, zachowanie, pochodzenie i rozmieszczenie.

 • Prądy wodne

  Rozumienie oddziaływania prądów wodnych na gospodarstwa rybne, w klatkach, stawach, lagunach i rzekach.

Umiejętności

 • Oceniać jakość wody w klatkach

  Przeanalizować jakość wody, monitorując między innymi stan temperatury i tlenu.

 • Stosować leki przypisane rybom

  Stosować leki przypisane rybom pod nadzorem, w tym pomagać w szczepieniach immersyjnych i procedurach iniekcji.

 • Sprawdzać sprzęt do nurkowania

  Sprawdzać sprzęt do nurkowania pod kątem ważności w celu upewnienia się, że jest on odpowiedni. Dbać, aby każdy sprzęt do nurkowania był badany przez właściwą osobę przed użyciem, co najmniej raz na każdy dzień, w którym ma być używany. Dbać, aby był on odpowiednio badany i naprawiany.

 • Monitorować zachowania żywieniowe

  Monitorować zachowania żywieniowe zwierząt hodowlanych. Zbierać informacje o wzroście zwierząt i prognozować przyszły wzrost. Monitorować i oceniać biomasę, biorąc pod uwagę śmiertelność.

 • Mierzyć parametry jakości wody

  Zapewniać jakość wody, biorąc pod uwagę różne elementy, takie jak temperatura.

 • Utylizować odpady

  Utylizować i usuwać odpady biologiczne i chemiczne zgodnie z przepisami.

 • Stosować środki zapobiegania chorobom ryb

  Stosować środki zapobiegania chorobom w odniesieniu do ryb, mięczaków i skorupiaków w odniesieniu do lądowych i wodnych obiektów akwakultury.

 • Przeprowadzać interwencje wymagające nurkowania

  Przeprowadzać interwencje hiperbaryczne przy maksymalnym ciśnieniu 4 atmosfer. Przygotowywać i kontrolować sprzęt osobisty i materiał pomocniczy. Wykonywać i nadzorować nurkowanie; realizować konserwację sprzętu do nurkowania i materiałów pomocniczych. Zastosować środki bezpieczeństwa, aby zapewnić nurkom bezpieczeństwo przy realizacji głębokich zanurzeń.

 • Wykonywać czynności związane z karmieniem

  Przeprowadzać ręczne karmienie. Kalibrować i obsługiwać automatyczne i skomputeryzowane systemy karmienia.

 • Sterować małymi jednostkami

  Obsługiwanie małych jednostek używanych do transportu i karmienia.

 • Dokonywać uzdatniania wody

  Regularnie wykonywać testy wody, upewniając się, że procesy gospodarki wodnej i filtracji są zgodne z rozsądnymi praktykami zarządzania, standardami branżowymi oraz powszechnie przyjętymi praktykami rolniczymi. Rejestrować poprzedni poziom zanieczyszczenia wody, źródła zanieczyszczenia i zanieczyszczenia usunięte. Stosować środki łagodzące, aby zapobiec dalszym zanieczyszczeniom.

 • Stosować standardowe protokoły związane z żywieniem i odżywianiem

  Produkować pasze na miejscu. Karmić zwierzęta ręcznie lub maszyną do karmienia zgodnie z ustalonymi protokołami. Monitorować zachowania w żywieniu zwierząt.

 • Dbać o sprzęt do klasyfikacji ryb

  Dbać o sprzęt i obszar w celu efektywnej, zgodnej z wymogami klasyfikacji ryb. W procesie klasyfikacji utrzymywać urządzenie w stanie zdatnym do użytku. Po użyciu czyścić i przechowywać sprzęt.

 • Dbać o sprzęt do nurkowania

  Wykonywanie czynności w zakresie obsługi technicznej, w tym drobnych napraw, dotyczących urządzeń do nurkowania.

 • Dokonywać pomiaru przepływu wody

  Mierzyć przepływ wody, ujęcia wody i zlewnie.

 • Dbać o wyposażenie klatek w zakładach akwakultury

  Zapewniać utrzymanie sprzętu w klatkach do akwakultury, wykonując czynności takie jak czyszczenie pływaków i układanie lin w klatkach.

 • Identyfikować choroby często występujące wśród gatunków wodnych

  Identyfikować choroby często występujące wśród gatunków wodnych. Obserwować i opisywać wspólne objawy.

 • Pływać

  Poruszanie się w wodzie za pomocą kończyn.

 • Konserwować próbki ryb w celu postawienia diagnozy

  Zbierać i konserwować próbki larw, ryb i mięczaków lub zmian patologicznych do celów diagnostyki wykonywanej przez specjalistów od chorób ryb.

 • Nadzorować systemy obsługujące sieci klatek

  Nadzór nad wymianą i naprawami sieci klatek. Utrzymywanie i czyszczenie pływaków oraz lin cumowniczych.

 • Kontrolować środowisko produkcji wodnej

  Oceniać wpływ warunków biologicznych, takich jak algi i organizmy porostowe, poprzez zarządzanie ujęciami wody, zlewniami i wykorzystaniem tlenu.

 • Wdrażać system żywienia ryb

  Wprowadzenie w życie dziennych systemów karmienia ryb w celu uwzględnienia różnic w środowisku. Dokładne wprowadzanie w życie procedur karmienia po sprawdzeniu systemów karmienia. Wprowadzanie dostosowań w systemach żywienia w celu uwzględnienia wahań w wydajności produkcji oraz zmian w warunkach środowiskowych. Kontrolowanie specjalistycznych systemów żywienia w celu wsparcia określonych wymogów produkcyjnych. Badanie zmian w sposobie żywienia w celu określenia przyczyn i wymaganych działań naprawczych.

 • Monitorować stan zdrowia ryb

  Monitorować stan zdrowia ryb w oparciu o karmienie i ogólne zachowanie. Interpretować parametry środowiskowe i dokonywać analizy śmiertelności.

 • Obserwować nietypowe zachowania ryb

  Obserwować, opisywać i monitorować nieprawidłowe zachowanie ryb w odniesieniu do żywienia, pływania, wypływania na powierzchnię.

 • Przeprowadzać analizę składu chemicznego wody

  Przeprowadzać analizę składu chemicznego wody

 • Prowadzić konserwację klatek i maszyn

  Prowadzić konserwację klatek i maszyn, takich jak systemy zamknięte oraz sprzęt podnoszący, transportowy i dezynfekujący.

 • Monitorować wskaźnik śmiertelności połowowej

  Monitorowanie śmiertelności ryb i ocena możliwych przyczyn.

 • Monitorować systemy żywienia

  Upewnić się, że podajniki, system żywienia i przyrządy monitorujące działają. Analiza informacji zwrotnych z instrumentów.

 • Przygotowywać się na operacje wykonywane przez mały statek

  Przygotowywać członków personelu na operacje wykonywane przez mały statek — zarówno tych posiadających licencje, jak i bez licencji.

 • Posługiwać się sprzętem do dezynfekcji wody

  Obsługiwać urządzenia do dezynfekcji wody, stosując różne metody i techniki, takie jak filtracja mechaniczna, w zależności od potrzeb.

 • Prowadzić przygotowania dla specjalistów od chorób ryb

  Przygotowywanie środowiska i sprzętu do leczenia chorób ryb, w tym szczepień.

 • Wyszukiwać deformacje u żywych ryb

  Wyszukiwać deformacje u żywych ryb, w tym w larwach.

Source: Sisyphus ODB