Zawód technik elektroradiolog

Technicy elektroradiolodzy wykorzystują szereg technologii do badania, leczenia i opieki nad pacjentami. Pracują w dziedzinie obrazowania medycznego, radioterapii i medycyny nuklearnej i stosują promieniowanie jonizujące, ultradźwięki, magnetyczne obrazowanie rezonansowe i źródła promieniotwórcze.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Ochrona radiologiczna

  Środki i procedury stosowane w celu ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Fizyka promieniowania w opiece zdrowotnej

  Fizyka promieniowania, związana z konwencjonalną radiologią, TK, RM, ultradźwiękami, diagnostyczną medycyną nuklearną oraz ich zasady, takie jak obszary zastosowania, wskazania, przeciwwskazania, ograniczenia i zagrożenia związane z promieniowaniem.

 • Onkologia kliniczna

  Charakterystyka, rozwój, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz raka u ludzi.

 • Zasady etyki zawodowej osób zatrudnionych w służbie zdrowia

  Standardy moralne i procedury, kwestie etyczne i obowiązki związane z zawodami w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak poszanowanie godności ludzkiej, samostanowienie, świadoma zgoda i poufność pacjenta.

 • Systemy zarządzania danymi z zakresu opieki zdrowotnej

  Rodzaje systemów, które zarządzają i utrzymują dane użytkowników służby zdrowia.

 • Wyroby farmaceutyczne

  Oferowane produkty farmaceutyczne, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Radiobiologia

  Metoda interakcji promieniowania jonizującego z żywym organizmem oraz określenie, w jaki sposób może ona być stosowana do leczenia różnych rodzajów nowotworów i ich skutków.

 • Patologie

  Składowe choroby, przyczyna, mechanizmy rozwoju, zmiany morfologiczne i konsekwencje kliniczne tych zmian.

 • Higiena w placówkach opieki zdrowotnej

  Procedury związane z utrzymaniem higienicznego środowiska w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i przychodnie. Może on przybierać różne formy: od mycia po czyszczenie i dezynfekcję stosowanych urządzeń medycznych i metody kontroli zakażeń.

 • Praktyka radiograficzna oparta na dowodach

  Zasady radiograficzne, które wymagają zastosowania wysokiej jakości procesów decyzyjnych i radiograficznych w oparciu o udokumentowaną wiedzę kliniczną, jak również najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych w tej dziedzinie.

 • Terminologia medyczna

  Znaczenie wyrażeń i skrótów medycznych, zaleceń lekarskich i różnych specjalizacji medycznych oraz okoliczności ich prawidłowego stosowania.

 • Psychologia

  Ludzkie zachowania z indywidualnymi różnicami w zakresie umiejętności, osobowości, zainteresowań, uczenia się i motywacji.

 • Medyczne środki kontrastowe

  Substancje stosowane w technikach obrazowania medycznego w celu zwiększenia widoczności niektórych cech w organach lub komórkach.

 • Pediatria

  Pediatria to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

Umiejętności

 • Zapewniać przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony radiologicznej

  Upewnienie się, że przedsiębiorstwo i pracownicy wdrażają środki prawne i operacyjne ustanowione w celu zagwarantowania ochrony przed promieniowaniem.

 • Korzystać ze zdobyczy nauk o zdrowiu w dziedzinie radiologii

  Wykorzystywać i stosować zdobycze nauki o zdrowiu w dziedzinie radiologii zgodnie z sytuacją i odpowiedzią pacjenta na leczenie.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Konserwować sprzęt do obrazowania

  Przeprowadzać inspekcje urządzeń do przetwarzania obrazu i procedur zapewniania jakości. Zgłaszać usterki.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Określać techniki obrazowania, które należy zastosować

  Określać odpowiednich techniki obrazowania w celu przekazania odpowiednich informacji diagnostycznych lekarzowi, który o to wystąpił.

 • Udzielać informacji

  Zapewniać jakość i poprawność dostarczanych informacji, w zależności od rodzaju odbiorców i kontekstu.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Przetwarzać obrazy medyczne

  Przeprowadzać obróbkę zdjęć medycznych lub wywoływać klisze rentgenowskie, sprawdzając przetworzone obrazy, aby ustalić, czy konieczna jest dalsza obróbka.

 • Zarządzać radiologicznym systemem informatycznym

  Opracowywać i utrzymywać bazę danych do przechowywania, zarządzania i dystrybucji zdjęć i danych radiologicznych.

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Interpretować wnioski o przeprowadzenie badań obrazowych

  Przyjmować oraz interpretować skierowania od lekarzy o wykonanie badań obrazowych u pacjentów.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Stosować procedury ochrony radiologicznej

  Sprawdzać zasady związane z promieniowaniem jonizującym i upewniać się, że są one zgodne z dyrektywą w sprawie narażenia medycznego.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Przygotowywać pacjentów do procedur obrazowania

  Instruować pacjentów przed narażeniem na kontakt z urządzeniami do przetwarzania obrazu, prawidłowo pozycjonować pacjenta i sprzęt do przetwarzania obrazu w celu uzyskania jak najlepszego obrazu ocenianego obszaru.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Obliczać poziom narażenia na promieniowanie

  Obliczać dane dotyczące promieniowania w odniesieniu do procedur, takich jak długość i intensywność narażenia.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Udzielać pacjentom wsparcia psychologicznego

  Zapewnianie precyzyjnego wsparcia psychologicznego i emocjonalnego niespokojnym, wrażliwym i zdezorientowanym użytkownikom opieki zdrowotnej w związku z leczeniem, jakiemu są poddawani.

 • Utrzymywać kontakty z dostawcami w sektorze opieki zdrowotnej

  Utrzymywać kontakty z dostawcami, którzy sprzedają sprzęt, narzędzia i materiały medyczne.

 • Obsługiwać sprzęt do obrazowania medycznego

  Wytwarzać wysokiej jakości obrazy medyczne wykorzystujące zaawansowane technologicznie urządzenia do przetwarzania obrazu, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mobilne urządzenia rentgenowskie, ultradźwięki, medycyna nuklearna z użyciem pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) i tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT).

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Przestrzegać kodeksów etycznych opracowanych przez organizacje

  Przestrzegać organizacyjnych norm europejskich i regionalnych oraz kodeksu etyki, rozumieć motywy organizacji i wspólne porozumienia oraz stosować tę świadomość.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

Source: Sisyphus ODB