Zawód technik radioterapeuta

Technicy radioterapeuci przygotowują i realizują bezpieczne i dokładne, wysokie dawki promieniowania na pacjentach, wykorzystując szeroką gamę wyszukanego sprzętu i technik, w celu dotarcia do obszaru, który ma być poddany leczeniu, oraz planowanie komputerowe w celu opracowania planu dystrybucji dawki na całym obszarze, który ma być poddany działaniu.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Ochrona radiologiczna

  Środki i procedury stosowane w celu ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego.

 • Pediatria

  Pediatria to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Fizyka promieniowania w opiece zdrowotnej

  Fizyka promieniowania, związana z konwencjonalną radiologią, TK, RM, ultradźwiękami, diagnostyczną medycyną nuklearną oraz ich zasady, takie jak obszary zastosowania, wskazania, przeciwwskazania, ograniczenia i zagrożenia związane z promieniowaniem.

 • Radioterapia onkologiczna

  Radioterapia to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Radiobiologia

  Metoda interakcji promieniowania jonizującego z żywym organizmem oraz określenie, w jaki sposób może ona być stosowana do leczenia różnych rodzajów nowotworów i ich skutków.

 • Wyroby farmaceutyczne

  Oferowane produkty farmaceutyczne, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Terapia hormonalna w leczeniu onkologicznym

  Rodzaj terapii stosowanej w leczeniu raka, który hamuje wzrost hormonalny i skutki raka.

 • Praktyka radiograficzna oparta na dowodach

  Zasady radiograficzne, które wymagają zastosowania wysokiej jakości procesów decyzyjnych i radiograficznych w oparciu o udokumentowaną wiedzę kliniczną, jak również najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych w tej dziedzinie.

 • Markery biologiczne

  Rodzaje markerów lub wskazań obecnych na obrazie, które pomagają w postawieniu diagnozy. Różne markery pojawiające się na obrazach w przypadku określonych diagnoz i techniki stosowane do ich znalezienia.

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

  Leczenie w nagłych wypadkach udzielane choremu lub rannemu w przypadku niewydolności krążenia i/lub niewydolności oddechowej, utraty przytomności, ran, krwawienia, wstrząsu lub zatrucia.

 • Wpływ leczenia adjuwantowego na radioterapię

  Wpływ leczenia adjuwantowego, takiego jak chirurgia i chemioterapia, na przepisane dawki radioterapii, czas radioterapii i powikłania po radioterapii.

 • Zasady etyki zawodowej osób zatrudnionych w służbie zdrowia

  Standardy moralne i procedury, kwestie etyczne i obowiązki związane z zawodami w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak poszanowanie godności ludzkiej, samostanowienie, świadoma zgoda i poufność pacjenta.

 • Immunoterapia

  Rodzaj terapii stosowanej w leczeniu raka poprzez zwiększenie skuteczności systemu odpornościowego organizmu.

 • Skutki uboczne radioterapii

  Skutki uboczne i reakcje, jakie mogą wystąpić u pacjentów po radioterapii.

 • Medyczne środki kontrastowe

  Substancje stosowane w technikach obrazowania medycznego w celu zwiększenia widoczności niektórych cech w organach lub komórkach.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

 • Terminologia medyczna

  Znaczenie wyrażeń i skrótów medycznych, zaleceń lekarskich i różnych specjalizacji medycznych oraz okoliczności ich prawidłowego stosowania.

 • Planowanie dozymetryczne

  Planowanie i pomiar ilości promieniowania według terminologii ICRU.

 • Onkologia kliniczna

  Charakterystyka, rozwój, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz raka u ludzi.

 • Higiena w placówkach opieki zdrowotnej

  Procedury związane z utrzymaniem higienicznego środowiska w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i przychodnie. Może on przybierać różne formy: od mycia po czyszczenie i dezynfekcję stosowanych urządzeń medycznych i metody kontroli zakażeń.

Umiejętności

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Przeprowadzać radioterapię

  Stosować radioterapię w dotkniętej chorobą części ciała pacjenta. Korzystać z szerokiej gamy sprzętu i technik.

 • Przetwarzać obrazy medyczne

  Przeprowadzać obróbkę zdjęć medycznych lub wywoływać klisze rentgenowskie, sprawdzając przetworzone obrazy, aby ustalić, czy konieczna jest dalsza obróbka.

 • Opracowywać plan leczenia

  Opracowywać plan leczenia i oceny (analizy) na podstawie zebranych danych po dokonaniu oceny z wykorzystaniem procesu analizy klinicznej.

 • Opracowywać nowe techniki obrazowania

  Opracowywać i wykonywać nowe techniki do stosowania w obrazowaniu radiograficznym.

 • Konserwować sprzęt do obrazowania

  Przeprowadzać inspekcje urządzeń do przetwarzania obrazu i procedur zapewniania jakości. Zgłaszać usterki.

 • Zapewniać przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony radiologicznej

  Upewnienie się, że przedsiębiorstwo i pracownicy wdrażają środki prawne i operacyjne ustanowione w celu zagwarantowania ochrony przed promieniowaniem.

 • Obsługiwać sprzęt do obrazowania medycznego

  Wytwarzać wysokiej jakości obrazy medyczne wykorzystujące zaawansowane technologicznie urządzenia do przetwarzania obrazu, takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, mobilne urządzenia rentgenowskie, ultradźwięki, medycyna nuklearna z użyciem pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) i tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów (SPECT).

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Przygotowywać pomieszczenie do terapii radiologicznej

  Przewidywać i przygotowywać pomieszczenia wraz ze sprzętem i wyposażeniem wymaganym do terapii radiologicznej.

 • Przygotowywać pacjentów do procedur obrazowania

  Instruować pacjentów przed narażeniem na kontakt z urządzeniami do przetwarzania obrazu, prawidłowo pozycjonować pacjenta i sprzęt do przetwarzania obrazu w celu uzyskania jak najlepszego obrazu ocenianego obszaru.

 • Określać przydatność diagnostyczną obrazów medycznych

  Ocenianie obrazów medycznych, aby upewnić się, że są one jasne. Ustalanie, czy są one odpowiednie do dalszego użytkowania, czy też należy opracować nowe obrazy. Analizowanie obrazów pod kątem ich przydatności w planowaniu leczenia.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Stosować leczenie radioterapią

  Określenie właściwego dawkowania promieniowania we współpracy z fizykiem medycznym i lekarzem, określenie, który obszar należy poddać działaniu substancji, zapewnienie leczenia promieniowaniem w celu zwalczania nowotworu lub form raka oraz ograniczenie do minimum uszkodzenia otaczających tkanek/narządów.

 • Stosować procedury ochrony radiologicznej

  Sprawdzać zasady związane z promieniowaniem jonizującym i upewniać się, że są one zgodne z dyrektywą w sprawie narażenia medycznego.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Przestrzegać kodeksów etycznych opracowanych przez organizacje

  Przestrzegać organizacyjnych norm europejskich i regionalnych oraz kodeksu etyki, rozumieć motywy organizacji i wspólne porozumienia oraz stosować tę świadomość.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Obliczać poziom narażenia na promieniowanie

  Obliczać dane dotyczące promieniowania w odniesieniu do procedur, takich jak długość i intensywność narażenia.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Podejmować działania po zakończeniu badania

  Wykonywać działania po zakończeniu badania, takie jak utrzymywanie kontaktu z lekarzem, czyszczenie pomieszczenia i rozmowa z pacjentem.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Udzielać pacjentom wsparcia psychologicznego

  Zapewnianie precyzyjnego wsparcia psychologicznego i emocjonalnego niespokojnym, wrażliwym i zdezorientowanym użytkownikom opieki zdrowotnej w związku z leczeniem, jakiemu są poddawani.

 • Zarządzać radiologicznym systemem informatycznym

  Opracowywać i utrzymywać bazę danych do przechowywania, zarządzania i dystrybucji zdjęć i danych radiologicznych.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Korzystać ze zdobyczy nauk o zdrowiu w dziedzinie radiologii

  Wykorzystywać i stosować zdobycze nauki o zdrowiu w dziedzinie radiologii zgodnie z sytuacją i odpowiedzią pacjenta na leczenie.

Source: Sisyphus ODB