Zawód technik sterylizacji medycznej

Technicy sterylizacji medycznej odkażają wyroby medyczne zgodnie ze ścisłymi procedurami higienicznymi. Demontują, a następnie składają na nowo zaawansowany sprzęt medyczny w celu jego sterylizacji, czyszczenia i przepakowania do dalszego użytku pod nadzorem, zgodnie ze poleceniami lekarza lub innej wykwalifikowanej osoby z personelu medycznego.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Mikrobiologia lekarska

  Mikrobiologia lekarska jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Techniki mikroskopowe

  Techniki, funkcje i ograniczenia mikroskopii w wizualizacji obiektów, których nie można zobaczyć gołym okiem.

 • Aseptyka na oddziale chirurgicznym

  Sposób utrzymania sterylności urządzeń i powierzchni w celu zapobiegania zakażeniom podczas opieki medycznej.

 • Profesjonalna dokumentacja w służbie zdrowia

  Pisemne normy mające zastosowanie w środowisku zawodowym służby zdrowia do celów dotyczących dokumentacji prowadzonej działalności.

 • Higiena w placówkach opieki zdrowotnej

  Procedury związane z utrzymaniem higienicznego środowiska w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i przychodnie. Może on przybierać różne formy: od mycia po czyszczenie i dezynfekcję stosowanych urządzeń medycznych i metody kontroli zakażeń.

 • Kontrola zakażeń

  Drogi przenoszenia i metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się najczęściej spotykanych i najistotniejszych zakażeń organizmów wraz z dostępnymi metodami sterylizacji i dezynfekcji organizmów chorobotwórczych w celu zapobiegania zakażeniu.

 • Techniki sterylizacji

  Metody i techniki stosowane do niszczenia lub usuwania mikroorganizmów, takich jak wirusy i bakterie, które mogą zanieczyszczać instrumenty medyczne lub każdy rodzaj materiału w ramach opieki zdrowotnej.

Umiejętności

 • Obsługiwać mikroskop

  Obsługiwać mikroskop, przyrząd używany do widzenia obiektów, które są zbyt małe, aby można je było zobaczyć gołym okiem.

 • Utrzymywać standardy higieny osobistej

  Zachowywanie nienagannych standardów higieny osobistej i schludny wygląd.

 • Sterylizować sprzęt medyczny

  Dezynfekować i czyścić wszystkie urządzenia medyczne i sprzęt zebrane z sal operacyjnych, oddziałów i innych działów szpitala bądź kliniki, a po dezynfekcji sprawdzać pod kątem obecności bakterii za pomocą mikroskopu.

 • Ponownie pakować sprzęt medyczny po sterylizacji

  Ponowna kompletacja i pakowanie nowo sterylizowanego sprzętu i wyrobów medycznych, ich plombowanie i etykietowanie odpowiednio do dalszego wykorzystania.

 • Brać udział w kontrolach zapasów medycznych

  Uczestniczyć w kontroli zapasów i bezpiecznym przechowywaniu materiałów oraz ponownie zamawiać zapasy.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Korzystać z urządzeń technicznych do sterylizacji

  Używać urządzeń technicznych i maszyn, takich jak sterylizatory parowe, do czyszczenia i dezynfekcji sprzętu i urządzeń.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Zarządzać kwestiami związanymi z kontrolą zakażeń w placówce

  Wdrażać zestaw środków mających na celu zapobieganie i kontrolę zakażeń, formułowanie i ustanawianie procedur i polityk w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

Source: Sisyphus ODB