Zawód technik wylęgarni ryb i skorupiaków

Technicy wylęgarni ryb i skorupiaków obsługują i kontrolują wszystkie procesy związane z wylęganiem ryb i skorupiaków, od zarządzania stadem zarodowym po wychów młodych osobników.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody dezynfekcji przy wylęgu w akwakulturze

  Normy sanitarne i czystości, niezbędne dla skutecznej kontroli grzybów i innych pasożytów w warunkach hodowli intensywnej.

 • Rozmnażanie organizmów w akwakulturze

  Techniki stosowane do wywoływania tarła, składania skrzeku w gniazdach, odpędzania przy użyciu odpowiednich technik dla określonych gatunków ryb, mięczaków, skorupiaków i innych. Kontrola środowiskowa tarła, zastosowanie hormonów w celu wywołania rozmnażania się i pozyskanie stada do rozpłodu na drodze selekcji genetycznej.

 • Biologia ryb

  Badanie ryb, mięczaków lub skorupiaków kategoryzowane w poszczególnych specjalistycznych dziedzinach obejmujących ich morfologię, fizjologię, anatomię, zachowanie, pochodzenie i rozmieszczenie.

 • Technologia inkubacji w „zielonej wodzie”

  Technologia inkubacji w zielonej wodzie stosowana podczas wylęgania akwakultury.

 • Produkcja planktonu

  Metody, charakterystyka i wyposażenie stosowane do uprawy fitoplanktonu, mikroalg i żywej zdobyczy, takiej jak wrotki lub artemia, z użyciem zaawansowanych technik.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

Umiejętności

 • Wykonywać czynności związane z karmieniem

  Przeprowadzać ręczne karmienie. Kalibrować i obsługiwać automatyczne i skomputeryzowane systemy karmienia.

 • Wyszukiwać deformacje u żywych ryb

  Wyszukiwać deformacje u żywych ryb, w tym w larwach.

 • Monitorować systemy żywienia

  Upewnić się, że podajniki, system żywienia i przyrządy monitorujące działają. Analiza informacji zwrotnych z instrumentów.

 • Kierować operacjami związanymi z odławianiem tarlaków

  W razie potrzeby planować i przeprowadzać odławianie tarlaków i poddawać je kwarantannie. Monitorować zbiór larw lub młodych osobników ze środowiska. Kontrolować stosowanie odpowiednich technik dla określonych gatunków, tj. ryb, mięczaków, skorupiaków i innych.

 • Interpretować dane naukowe w celu oceny jakości wody

  Analiz i interpretacja danych, takich jak właściwości biologiczne, aby poznać jakość wody.

 • Hodować plankton

  Hodować fitoplankton i mikroalgi. Hodować żywą zdobycz, taką jak wrotek lub artemia, za pomocą zaawansowanych technik.

 • Monitorować produkcję w wylęgarni

  Monitorowanie i utrzymywanie produkcji wylęgarni, monitorowanie zapasów i przemieszczeń.

 • Wywoływać tarło u hodowanych gatunków akwakultury

  Wywoływać tarło przy użyciu odpowiednich technik dla określonych hodowanych gatunków ryb, mięczaków, skorupiaków i innych. Określać dojrzałość płciową potomstwa, stosując odpowiednie techniki wskazane dla hodowanych gatunków ryb, mięczaków i skorupiaków. Kontrolować cykl płciowy u stada tarłowego. Stosować hormony w celu wywołania rozmnażania.

 • Zarządzać bezpieczeństwem biologicznym zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia w pełni skutecznego bezpieczeństwa biologicznego. Utrzymywać i stosować procedury bezpieczeństwa biologicznego i kontroli zakażeń podczas pracy ze zwierzętami, w tym procedury rozpoznawania potencjalnych problemów zdrowotnych i podejmowania odpowiednich działań, informować o środkach kontroli higieny oraz metodach bezpieczeństwa biologicznego w miejscu pracy, a także zgłaszać raporty innym osobom.

 • Prowadzić konserwację sprzętu do akwakultury

  Prowadzić konserwację sprzętu do akwakultury i identyfikować potrzeby w zakresie wyposażenia. Prowadzić regularną obsługę techniczną i drobne naprawy w zależności od potrzeb.

 • Konserwować próbki ryb w celu postawienia diagnozy

  Zbierać i konserwować próbki larw, ryb i mięczaków lub zmian patologicznych do celów diagnostyki wykonywanej przez specjalistów od chorób ryb.

 • Prowadzić procesy produkcyjne w wylęgarni

  Zbierać naturalnie złożoną ikrę rybią, usuwać substancje kleiste z jaj, inkubować jaj do czasu wylęgania, nadzorować wylęg i utrzymywać wyklute larwy, monitorować stan larw oraz stosować techniki karmienia i chowu hodowanych gatunków.

 • Obsługiwać system recyrkulacji zamontowany w wylęgarni

  Sprawnie sterować systemem recyrkulacji wylęgarni dla określonych organizmów wodnych

 • Wykonywać operacje związane z oczyszczaniem ścieków

  Wykonywać operacje związane z oczyszczaniem ścieków zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów biologicznych i chemicznych.

 • Zajmować się hodowlą tarlaków

  Inkubować jaja do wylęgu. Ocena jakości jaj. Skontrolować ikrę. Za pomocą strzykawki ssącej usuwać martwe, nieopłacalne i niekolorowe jaja. Produkcja ikry zaoczkowanej. Wylęg i utrzymywanie nowych larw.

 • Utrzymywać produkcję narybku na etapie wylęgania

  Utrzymywać produkcję narybku na etapie wylęgania z wykorzystaniem zaawansowanych technik produkcji o wysokiej gęstości.

 • Prowadzić dokumentację na temat wylęgu

  Staranne utrzymywanie ewidencji produkcji wylęgarni i inwentarza. Prowadzenie dokładnych rejestrów wylęgarni, w tym przygotowanie dokumentów zdrowotnych niezbędnych do przewozu młodych osobników.

 • Monitorować stan zdrowia ryb

  Monitorować stan zdrowia ryb w oparciu o karmienie i ogólne zachowanie. Interpretować parametry środowiskowe i dokonywać analizy śmiertelności.

 • Monitorować jakość wody

  Mierzyć jakość wody: temperatura, tlen, zasolenie, pH, N2, NO2, NH4, CO2, zmętnienie, chlorofil. Monitorować jakość mikrobiologiczną wody.

 • Egzekwować procedury sanitarne

  Zapewniać, że standardy sanitarne i czystości niezbędne do skutecznego zwalczania grzybów i innych pasożytów w intensywnych warunkach hodowli będą spełniane. Pozyskiwać niezanieczyszczone ryby i jaja, stosując surowe procedury sanitarne i unikając ryb nosicieli. Nadzorować izolację i identyfikację środka ze swoistą surowicą odpornościową.

 • Zajmować się tarlakami

  Zajmować się dzikimi i hodowlanymi tarlakami. Prowadzić kwarantannę dzikich i hodowlanych tarlaków. Wybierać osobniki do hodowli i/lub tuczu.

 • Zapewniać przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy przez personel sektora akwakultury

  Upewnić się, że procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ustanowione i przestrzegane we wszystkich akwakulturach, w tym w klatkach. Dbać, aby pracownicy i ogół społeczeństwa zostali poinstruowani, a wszelkie czynności związane z pracą były prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Source: Sisyphus ODB