Zawód tutor / tutorka

Tutorzy zapewniają zindywidualizowane kształcenie dzieciom pracodawców lub osobom dorosłym, poza głównym systemem edukacji. Pomagają oni uczniom w zwiększaniu ich wiedzy i kompetencji w konkretnej dziedzinie, w ich własnym tempie. Tutorzy będą nauczać technik i strategii nauki w celu zapewnienia ich rozwoju akademickiego oraz ocenią postępy ucznia w trakcie sesji szkoleniowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Trudności w uczeniu się

  Trudności w uczeniu się, z którymi niektórzy uczniowie zmagają się w środowisku szkolnym, zwłaszcza specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dyskalkulia i zaburzenia koncentracji.

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

Umiejętności

 • Sprawować opiekę dydaktyczną nad studentami

  Zapewniać prywatne, dodatkowe instrukcje dla studentów indywidualnie, aby poprawić ich wyniki w nauce. Wspierać i mentorować uczniów, którzy mają problemy z określonym przedmiotem lub mają trudności z nauką.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Utrzymywać relacje z rodzicami dzieci

  Informować rodziców dzieci o planowanych działaniach, oczekiwaniach programowych i indywidualnych postępach dzieci.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Oceniać rozwój młodzieży

  Oceniać różne aspekty potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • świadczyć usługi w sposób elastyczny

  Dostosowanie podejścia w przypadku zmiany okoliczności.

 • Zachęcać uczniów do doceniania własnych osiągnięć

  Zachęcać uczniów do docenienia własnych osiągnięć i działań na rzecz zwiększenia zaufania i rozwoju edukacyjnego.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Określać potrzeby klientów

  Określać obszary, w których klient może wymagać pomocy i badać możliwości zaspokojenia tych potrzeb.

 • Planować

  Zarządzanie harmonogramem i zasobami w celu terminowej realizacji zadań.

 • Pomagać dzieciom w odrabianiu pracy domowej

  Pomagać dzieciom w zadaniach szkolnych. Pomagać dziecku w interpretowaniu zadania i rozwiązań. Upewnić się, że dzieci uczą się do egzaminów i testów.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Konsultować się w ramach systemu wsparcia ucznia

  Porozumiewać się z wieloma stronami, w tym z nauczycielami i rodziną ucznia, w celu omówienia zachowania lub osiągnięć akademickich ucznia.

Source: Sisyphus ODB