Zawód twórca interfejsu użytkownika

Twórcy interfejsu użytkownika wdrażają, piszą kod, dokumentują i utrzymują interfejs systemu, korzystając z technologii front-end.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wzorce projektowe interfejsu użytkownika

  Rozwiązania wielokrotnego użytku i sformalizowane najlepsze praktyki w celu rozwiązania wspólnych zadań interfejsu użytkownika w opracowywaniu i projektowaniu oprogramowania.

 • Edytory graficzne

  Dziedzina graficznych narzędzi ICT, które umożliwiają cyfrową edycję i komponowanie grafiki, takich jak GIMP, Adobe Photoshop i Adobe Illustrator, do tworzenia grafiki rastrowej 2D lub grafiki wektorowej 2D.

 • Zintegrowane środowisko programistyczne

  Zestaw narzędzi do opracowywania oprogramowania, takie jak kompilator, program uruchomieniowy, edytor kodu oraz główne elementy kodu w postaci pakietu stanowiącego zunifikowany interfejs użytkownika, na przykład Visual Studio lub Eclipse.

 • Standardy World Wide Web Consortium

  Normy, specyfikacje techniczne i wytyczne opracowane przez międzynarodowe konsorcjum organizacji World Wide Web Consortium (W3C), które umożliwiają projektowanie i opracowywanie aplikacji internetowych.

 • Programowanie komputerowe

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania (np. programowanie ukierunkowane na cel, programowanie funkcjonalne) oraz języków programowania.

 • Języki arkusza stylów

  Dziedzina języka komputerowego, zajmująca się prezentacją ustrukturyzowanych dokumentów, takich jak kaskadowe arkusze stylów (CSS). Dokumenty te muszą być zgodne z arkuszami stylów, zestawem reguł stylistycznych, takich jak czcionka, kolor i układ.

 • Programowanie sieciowe

  Paradygmat programowania oparty na łączeniu znaczników (co dodaje kontekst i strukturę do tekstu) oraz na innym kodzie programowania sieciowego, takim jak AJAX, Javascript i PHP, w celu przeprowadzenia odpowiednich działań i wizualizacji treści.

Umiejętności

 • Analizować specyfikacje oprogramowania

  Oceniać specyfikację produktu lub systemu oprogramowania opracowywanego poprzez określenie wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, ograniczeń i możliwych zestawów przypadków użycia, które ilustrują interakcje między oprogramowaniem a jego użytkownikami.

 • Tworzyć szkice projektowe

  Tworzyć szkice projektowe obrazów pomocnych w tworzeniu i komunikowaniu koncepcji projektowych.

 • Interpretować teksty techniczne

  Czytać i rozumieć teksty techniczne informujące o sposobie wykonywania zadań, zazwyczaj z podziałem na etapy.

 • Wykorzystywać metodologie projektowania zorientowanego na użytkownika

  Stosować metodologie projektowania, w których potrzeby, życzenia i ograniczenia użytkowników końcowych produktu, usługi bądź procesu są przedmiotem dużej uwagi na każdym etapie procesu projektowania.

 • Projektować interfejs użytkownika

  Tworzyć oprogramowanie lub elementów urządzenia, które umożliwiają interakcje między człowiekiem a systemami lub maszynami, przy użyciu odpowiednich technik, języków i narzędzi w celu usprawnienia współdziałania przy użyciu systemu lub maszyny.

 • Używać wzorców projektowych

  Wykorzystywać rozwiązania wielokrotnego użytku, sformalizowane najlepsze praktyki, aby rozwiązywać typowe zadania związane z programowaniem ICT w rozwoju i projektowaniu oprogramowania.

 • Opracowywać prototyp oprogramowania

  Opracowywać pierwszą niekompletną lub wstępną wersję oprogramowania komputerowego w celu symulacji pewnych określonych aspektów produktu końcowego.

 • Tworzyć grafikę komputerową

  Stosować różne techniki wizualne w celu zaprojektowania materiału graficznego. Łączyć elementy graficzne w celu informowania o koncepcjach i pomysłach.

 • Używać bibliotek oprogramowania

  Wykorzystywać zbiory kodów i pakietów oprogramowania, które przechwytują często używane procedury, aby pomóc programistom uprościć ich pracę.

Source: Sisyphus ODB