Zawód twórca systemów informacyjno-telekomunikacyjnych

Twórcy systemów informacyjno-telekomunikacyjnych utrzymują, kontrolują i udoskonalają organizacyjne systemy wsparcia. W celu zaspokojenia szczególnych potrzeb korzystają z istniejących lub nowych technologii. Sprawdzają zarówno elementy sprzętu komputerowego, jak i oprogramowania, diagnozują i usuwają usterki systemu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zintegrowane środowisko programistyczne

  Zestaw narzędzi do opracowywania oprogramowania, takie jak kompilator, program uruchomieniowy, edytor kodu oraz główne elementy kodu w postaci pakietu stanowiącego zunifikowany interfejs użytkownika, na przykład Visual Studio lub Eclipse.

 • Programowanie komputerowe

  Techniki i zasady opracowywania oprogramowania, takie jak analiza, algorytmy, kodowanie, testowanie i kompilacja paradygmatów programowania (np. programowanie ukierunkowane na cel, programowanie funkcjonalne) oraz języków programowania.

 • Narzędzia ICT do debugowania

  Narzędzia ICT wykorzystywane do testowania i debugowania programów i kodu oprogramowania, takie jak GNU Debugger (GDB), Intel Debugger (IDB), Microsoft Visual Studio Debugger, Valgrind i WinDbg.

 • Programowanie systemowe w zakresie ICT

  Metody i narzędzia niezbędne do tworzenia oprogramowania systemowego, specyfikacji architektury systemu oraz technik łączenia modułów oraz komponentów sieci i systemów.

 • Integracja systemów ICT

  Zasady integracji komponentów i produktów ICT z różnych źródeł w celu stworzenia operacyjnego systemu ICT, techniki zapewniające interoperacyjność i interfejsy między komponentami a systemem.

 • Narzędzia zarządzania konfiguracją oprogramowania

  Oprogramowanie do przeprowadzania identyfikacji konfiguracji, kontroli, rozliczania i audytu stanu, takie jak CVS, ClearCase, Subversion, GIT i TortoiseSVN, które wykonuje zadania zarządzania.

Umiejętności

 • Interpretować teksty techniczne

  Czytać i rozumieć teksty techniczne informujące o sposobie wykonywania zadań, zazwyczaj z podziałem na etapy.

 • Opracować metody automatycznego przenoszenia informacji

  Zapewnić automatyczne przesyłanie informacji ICT między typami, formatami i systemami pamięci, aby oszczędzić ludziom pracy przy ręcznym wykonywaniu zadania.

 • Przenosić dane zastane

  Zastosować metody migracji i konwersji istniejących danych, aby przesyłać lub konwertować dane między formatami, pamięcią masową lub systemami komputerowymi.

 • Debugować oprogramowanie

  Naprawiać kod komputerowy, analizując wyniki badania, lokalizując usterki powodujące wprowadzanie niepoprawnego lub niechcianego wyniku w oprogramowaniu oraz usuwać te usterki.

 • Tworzyć schemat blokowy

  Tworzyć diagram, ilustrujący systematyczny postęp poprzez procedurę lub system z wykorzystaniem linii łączących i zestawu symboli.

 • Opracowywać prototyp oprogramowania

  Opracowywać pierwszą niekompletną lub wstępną wersję oprogramowania komputerowego w celu symulacji pewnych określonych aspektów produktu końcowego.

 • Rozwiązywać problemy systemu ICT

  Identyfikacja potencjalnych awarii komponentów. Monitorowanie, dokumentowanie i informowanie o incydentach. Wykorzystanie odpowiednich zasobów z minimalnym czasem przestojów oraz wdrożenie odpowiednich narzędzi diagnostycznych.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Używać wzorców projektowych

  Wykorzystywać rozwiązania wielokrotnego użytku, sformalizowane najlepsze praktyki, aby rozwiązywać typowe zadania związane z programowaniem ICT w rozwoju i projektowaniu oprogramowania.

 • Być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie systemów informacyjnych

  Gromadzić najnowsze informacje na temat istniejących rozwiązań w zakresie systemów informacyjnych, obejmujących oprogramowanie i sprzęt, a także elementy sieci.

 • Używać bibliotek oprogramowania

  Wykorzystywać zbiory kodów i pakietów oprogramowania, które przechwytują często używane procedury, aby pomóc programistom uprościć ich pracę.

 • Analizować specyfikacje oprogramowania

  Oceniać specyfikację produktu lub systemu oprogramowania opracowywanego poprzez określenie wymogów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, ograniczeń i możliwych zestawów przypadków użycia, które ilustrują interakcje między oprogramowaniem a jego użytkownikami.

 • Gromadzić opinie klientów na temat aplikacji

  Gromadzić opinie i analizować dane od klientów, aby zidentyfikować żądania lub problemy w celu ulepszenia aplikacji i ogólnej satysfakcji klienta.

Source: Sisyphus ODB