Zawód urbanista

Urbaniści tworzą plany rozwoju miasteczek, obszarów miejskich, miast i regionów. Badają potrzeby społeczności lub regionu (gospodarcze, społeczne, transportowe) i oceniają inne parametry, takie jak trwałość, w celu przedstawienia solidnych programów mających na celu poprawę sytuacji na danym obszarze.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Kodeksy budowlane

  Zbiór wytycznych określających minimalne normy dotyczące budynków i innych konstrukcji w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

 • Przepisy architektoniczne

  Rozporządzenia, statuty i umowy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej w dziedzinie architektury. 

 • Miejskie planowanie przestrzenne

  Proces polityczny i techniczny mający na celu projektowanie środowiska miejskiego i optymalizację użytkowania gruntów poprzez uwzględnienie różnych aspektów, takich jak infrastruktura, woda oraz przestrzenie zielone i przeznaczone dla społeczności.

 • Strategie planowania terenów zielonych

  Wizja władz dotycząca korzystania z przestrzeni zielonej. Obejmuje ona cele, które mają zostać osiągnięte, zasoby, metody, ramy prawne i czas potrzebny na osiągnięcie tych celów. 

 • Polityka ochrony środowiska

  Lokalne, krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące promowania zrównoważenia środowiskowego i rozwoju projektów, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawiają stan środowiska.

 • Demografia

  Dziedzina naukowa zajmująca się badaniem wielkości, struktury i rozmieszczenia populacji ludzkiej oraz jej zmian geograficznych i czasowych.

 • Kody podziału gruntów na strefy

  Podział gruntów na strefy, na których dozwolone są różne zastosowania i działania, takie jak gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne i działalność przemysłowa. Strefy te są regulowane przez procedury ustawodawcze i władze lokalne.

Umiejętności

 • Budować relacje biznesowe

  Ustanowienie pozytywnego, długofalowego związku między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inne zainteresowane strony, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

 • Sporządzać studium wykonalności

  Przeprowadzać ocenę potencjału projektu, planu, propozycji lub nowego pomysłu. Opracowywać standardowe badanie oparte na szeroko zakrojonym dochodzeniu i badaniach wspierających proces podejmowania decyzji.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

 • Spełniać wymogi przepisów budowlanych

  Komunikować się z inspekcją budowlaną, np. poprzez przedstawianie schematów i planów, aby zapewnić, że wszystkie przepisy wykonawcze i ustawowe oraz kodeksy budowlane są prawidłowo uwzględniane.

 • Prowadzić badania populacji ludzkiej

  Analiza danych dotyczących populacji ludzi na określonym obszarze geograficznym w celu wykrycia tendencji, takich jak współczynnik umieralności, migracja i współczynnik dzietności.

 • Korzystać z systemów informacji geograficznej

  Praca z komputerowymi systemami danych, takimi jak Geographic Information Systems (GIS).

 • Doradzać w kwestiach związanych z użytkowaniem gruntów

  Zalecać najlepsze sposoby wykorzystania gruntów i zasobów. Doradzać w sprawie lokalizacji dróg, szkół, parków itp.

Source: Sisyphus ODB