Zawód urbanista

Urbaniści tworzą plany rozwoju miasteczek, obszarów miejskich, miast i regionów. Badają potrzeby społeczności lub regionu (gospodarcze, społeczne, transportowe) i oceniają inne parametry, takie jak trwałość, w celu przedstawienia solidnych programów mających na celu poprawę sytuacji na danym obszarze.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Kodeksy budowlane

  Zbiór wytycznych określających minimalne normy dotyczące budynków i innych konstrukcji w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

 • Przepisy architektoniczne

  Rozporządzenia, statuty i umowy prawne obowiązujące w Unii Europejskiej w dziedzinie architektury. 

 • Miejskie planowanie przestrzenne

  Proces polityczny i techniczny mający na celu projektowanie środowiska miejskiego i optymalizację użytkowania gruntów poprzez uwzględnienie różnych aspektów, takich jak infrastruktura, woda oraz przestrzenie zielone i przeznaczone dla społeczności.

 • Strategie planowania terenów zielonych

  Wizja władz dotycząca korzystania z przestrzeni zielonej. Obejmuje ona cele, które mają zostać osiągnięte, zasoby, metody, ramy prawne i czas potrzebny na osiągnięcie tych celów. 

 • Polityka ochrony środowiska

  Lokalne, krajowe i międzynarodowe polityki dotyczące promowania zrównoważenia środowiskowego i rozwoju projektów, które zmniejszają negatywne oddziaływanie na środowisko i poprawiają stan środowiska.

 • Demografia

  Dziedzina naukowa zajmująca się badaniem wielkości, struktury i rozmieszczenia populacji ludzkiej oraz jej zmian geograficznych i czasowych.

 • Kody podziału gruntów na strefy

  Podział gruntów na strefy, na których dozwolone są różne zastosowania i działania, takie jak gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne i działalność przemysłowa. Strefy te są regulowane przez procedury ustawodawcze i władze lokalne.

Umiejętności

 • Budować relacje biznesowe

  Ustanowienie pozytywnego, długofalowego związku między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inne zainteresowane strony, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

 • Sporządzać studium wykonalności

  Przeprowadzać ocenę potencjału projektu, planu, propozycji lub nowego pomysłu. Opracowywać standardowe badanie oparte na szeroko zakrojonym dochodzeniu i badaniach wspierających proces podejmowania decyzji.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

 • Spełniać wymogi przepisów budowlanych

  Komunikować się z inspekcją budowlaną, np. poprzez przedstawianie schematów i planów, aby zapewnić, że wszystkie przepisy wykonawcze i ustawowe oraz kodeksy budowlane są prawidłowo uwzględniane.

 • Prowadzić badania populacji ludzkiej

  Analiza danych dotyczących populacji ludzi na określonym obszarze geograficznym w celu wykrycia tendencji, takich jak współczynnik umieralności, migracja i współczynnik dzietności.

 • Korzystać z systemów informacji geograficznej

  Praca z komputerowymi systemami danych, takimi jak Geographic Information Systems (GIS).

 • Doradzać w kwestiach związanych z użytkowaniem gruntów

  Zalecać najlepsze sposoby wykorzystania gruntów i zasobów. Doradzać w sprawie lokalizacji dróg, szkół, parków itp.

Source: Sisyphus ODB