Zawód weterynarz specjalista

Weterynarze specjaliści są specjalistami w zakresie kompleksowego kształcenia naukowego. Są oni uprawnieni do wykonywania, w sposób niezależny, etyczny i osobiście odpowiedzialny, wszystkich aspektów medycyny weterynaryjnej, w interesie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego, zgodnie z ustawodawstwem krajowym i międzynarodowym. Ponadto potrzebują oni uznanej kwalifikacji i/lub doświadczenia w odniesieniu do konkretnego gatunku i/lub procedury weterynaryjnej. Specjalności weterynaryjne są zazwyczaj klasyfikowane według gatunków i/lub procedur, na przykład: Gatunki mogą obejmować konie i zwierzęta z zoo Procedury mogą obejmować kardiologię, ortopedię Obecna lista specjalizacji i szczegółów dotyczących konkretnych kwalifikacji i wymaganego doświadczenia znajduje się na stronie: http://www.ebvs.org/ https://www.avma.org/Pages/home.aspx Prosimy o kontakt z właściwym krajowym organem regulacyjnym w celu uzyskania dalszych informacji.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Weterynaryjne nauki kliniczne

  Etiologia, patogeneza, objawy kliniczne, diagnoza i leczenie typowych chorób i zaburzeń. Obejmuje to takie obszary weterynarii, jak propedeutyka, patologia kliniczna i anatomiczna, mikrobiologia, parazytologia, medycyna kliniczna i chirurgia (w tym anestetyka), medycyna zapobiegawcza, obrazowanie diagnostyczne, reprodukcja zwierząt i zaburzenia reprodukcyjne, weterynaryjna medycyna państwowa i zdrowie publiczne, ustawodawstwo weterynaryjne i medycyna sądowa oraz lecznictwo.

 • Podstawowe nauki weterynaryjne

  Anatomia weterynaryjna, histologia, embriologia, fizjologia, biochemia, genetyka, farmakologia, farmacja, toksykologia, mikrobiologia, immunologia, epidemiologia i etyka zawodowa.

 • Symptomy choroby u zwierząt

  Fizyczne, behawioralne i środowiskowe oznaki zdrowia i choroby u różnych zwierząt.

 • Anatomia zwierząt

  Badanie części ciała zwierząt, ich struktury i dynamicznych powiązań, na poziomie wymaganym przez konkretny zawód.

 • Bezpieczeństwo biologiczne związane ze zwierzętami

  Wiedza na temat środków higieny i bezpieczeństwa biologicznego przy pracy ze zwierzętami, w tym na temat przyczyn, przenoszenia i profilaktyki chorób oraz stosowania polityk, materiałów i sprzętu.

 • Nauka o produkcji zwierzęcej

  Żywienie zwierząt, agronomia, ekonomika obszarów wiejskich, hodowla zwierząt, higiena i ochrona biologiczna, etologia, ochrona i zarządzanie zdrowiem stada.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Dobrostan zwierząt

  Powszechnie uznane potrzeby w zakresie dobrostanu zwierząt mające zastosowanie do gatunków, sytuacji i zawodu. Są to: potrzeba odpowiedniego środowiska potrzeba odpowiedniej diety potrzeba posiadania normalnych wzorców zachowań potrzeba zamieszkiwania z innymi zwierzętami lub z dala od nich konieczność ochrony przed bólem, cierpieniem, urazami i chorobami.

 • Prowadzenie badania przedubojowego

  Przeprowadzanie oceny klinicznej i certyfikacji stanu zdrowia zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności przed ubojem.

 • Zachowanie zwierząt

  Naturalne wzorce zachowań zwierząt, tj. w jaki sposób można wyrazić naturalne i nienaturalne zachowanie zależnie od gatunku, środowiska, interakcji człowiek-zwierzę i zajęcia.

 • Fizjologia zwierząt

  Badania dotyczące mechanicznego, fizycznego, biologicznego i biochemicznego funkcjonowania zwierząt, ich narządów i komórek.

 • Urozmaicenie warunków bytowania zwierząt

  Rodzaje, metody i stosowanie w praktyce urozmaicenie warunków bytowania zwierząt, aby umożliwić wyrażenie ich naturalnych zachowań, w tym dostarczanie bodźców środowiskowych, żywienie, układanki, elementy służące do manipulacji, działania społeczne i szkoleniowe.

 • Bezpieczne metody pracy w lecznicach weterynaryjnych

  Bezpieczne praktyki pracy w lecznicach weterynaryjnych w celu identyfikacji zagrożeń i związanych z nimi czynników ryzyka w celu zapobiegania wypadkom oraz incydentom. Obejmuje to szkody spowodowane przez zwierzęta, choroby odzwierzęce, chemikalia, sprzęt i środowisko pracy.

Umiejętności

 • Wydawać świadectwa w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego

  Wydawać certyfikaty związane ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt lub produktami zwierzęcymi, w oparciu o niezbędne badania lub testy, zgodnie z zasadami certyfikacji uzgodnionymi na poziomie europejskim.

 • Zarządzać dobrostanem zwierząt

  Planować, zarządzać i oceniać stosowanie pięciu powszechnie uznanych potrzeb w zakresie dobrostanu zwierząt, odpowiednio do gatunków, sytuacji i własnego zawodu.

 • Stosować specjalistyczną wiedzę weterynaryjną

  Rozwiązywać problemy wykraczające poza kompetencje lekarza weterynarii o specjalizacji ogólnej.

 • Przestrzegać weterynaryjnych kodeksów postępowania zawodowego

  Przestrzegać profesjonalnych kodeksów postępowania i przepisów weterynaryjnych.

 • Stosować bezpieczne metody w pracy weterynarza

  Stosować bezpieczne praktyki pracy w środowisku weterynaryjnym w celu identyfikacji zagrożeń i związanych z nimi rodzajów ryzyka, aby zapobiegać wypadkom lub incydentom. Obejmuje to szkody spowodowane przez zwierzęta, choroby odzwierzęce, chemikalia, wyposażenie i środowisko pracy.

 • Zarządzać korzystaniem ze szczepionek

  Przepisywać, podawać i zarządzać korzystaniem ze szczepionek, immunostymulantów i immunosupresantów oraz surowic odpornościowych.

 • Podawać zwierzętom środki znieczulające

  Wybierać, podawać i monitorować środki znieczulające u zwierząt w trakcie przygotowania do zabiegu.

 • Pobierać od zwierząt próbki do celów diagnostycznych

  Uzyskiwanie próbek płynów ustrojowych, wydzielin lub innych tkanek zwierzęcych w celu ułatwienia diagnozowania stanu zdrowia i chorób.

 • Oceniać zachowanie zwierząt

  Obserwować i oceniać zachowania zwierząt w celu bezpiecznej współpracy i rozpoznawania odstępstw od normalnego zachowania, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu.

 • Poddawać zwierzęta eutanazji

  Bezboleśnie uśmiercać zwierzę cierpiące na nieuleczalną i bolesną chorobę.

 • Poświadczać podjęcie czynności weterynaryjnych

  Podać dokładnie opisane świadectwa procedur wykonywanych przez lekarza weterynarii.

 • Przekazywać specjalistyczne informacje weterynaryjne

  Informować o znaczeniu i osiągnięciach w procesie specjalizacji wśród ogólnych lekarzy weterynarii i lekarzy innych specjalności.

 • Podawać zwierzętom preparaty uspokajające

  Wybierać, zarządzać i monitorować środki uspokajające wydawane zwierzętom w celu interwencji medycznej.

 • Wszczepiać zwierzętom mikrochipy

  Wszczepiać mikrochipy pod skórą zwierząt.

 • Prowadzić weterynaryjną dokumentację kliniczną

  Tworzyć i prowadzić dokumentację kliniczną zwierząt zgodnie z krajowymi wymogami regulacyjnymi.

 • Przeprowadzać sekcję zwłok zwierząt

  Przeprowadzać badania makroskopowe zwłok zwierząt w celu diagnozowania etiologii i patofizjologii chorób lub śmierci zwierząt oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości produktów pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do łańcucha żywnościowego.

 • Zarządzać licencjonowanymi lekami dla zwierząt

  Przepisywać i/lub podawać wszystkie rodzaje leków, w tym również płyny zastępcze wszystkimi drogami. Obejmuje to ocenę bezpieczeństwa i skuteczności jednego leku, a także kombinacji leków, do stosowania u zwierzęcia, przy jednoczesnym zapewnieniu, że ani zdrowie właściciela, ani zdrowie publiczne nie zostaną narażone.

 • Radzić sobie w nagłych przypadkach weterynaryjnych

  Radzić sobie z nieprzewidzianymi przypadkami weterynaryjnymi i okolicznościami, które wymagają podjęcia pilnych działań w odpowiedni i profesjonalny sposób.

 • Zarządzać higieną zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki higieny w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia skutecznej higieny ogólnej. Utrzymywać i stosować procedury i przepisy dotyczące higieny przy pracy ze zwierzętami, informować o kontroli higieny w miejscu pracy oraz protokołach. Zarządzać bezpiecznym składowaniem odpadów zgodnie z przepisami miejsca przeznaczenia i lokalnymi.

 • Przepisywać zwierzętom terapię fizyczną

  Przepisywać zwierzętom metody fizykoterapii, takie jak modyfikacja ćwiczeń, masaż, termoterapia, elektroterapia i inne metody oparte na działaniu fal.

 • Stawiać diagnozy weterynaryjne

  Identyfikować i określać status fizjologiczny zwierząt oraz charakter i przyczyny chorób u zwierząt poprzez ocenę historii zwierząt, badania kliniczne oraz wybór, pobieranie i przegląd potwierdzających danych z badań potwierdzających, badań laboratoryjnych i innych.

 • Poddawać próbki pobrane od zwierząt analizie laboratoryjnej

  Przeprowadzać i interpretować proste procedury w laboratoriach weterynaryjnych na próbkach pobranych od zwierzęcia, w celu wykrywania, identyfikowania lub ilościowego określania czynników chorobotwórczych, oceny funkcji organów lub określania charakteru choroby.

 • Prowadzić konsultacje z osobami korzystającymi z usług weterynaryjnych

  Prowadzić ustrukturyzowaną i empatyczną komunikację z klientami w celu ustalenia lub dostarczenia odpowiednich informacji klinicznych dotyczących stanu zdrowia, możliwości leczenia lub innej stałej opieki nad pacjentem weterynaryjnym.

 • Analizować informacje w dziedzinie pielęgniarstwa weterynaryjnego

  Być w stanie przeczytać, zrozumieć i wykorzystać najbardziej aktualne dostępne badania w celu uzasadnienia decyzji opartych na najlepszych praktykach.

 • Stosować zasady epidemiologii weterynaryjnej

  Analizować zachorowalność i śmiertelność w związku z chorobami zwierząt i odzwierzęcymi w danej populacji oraz odnosić wyniki do normy. Obejmuje to gromadzenie i analizę danych i informacji użytecznych w przypadku określonych zwierząt lub grup bądź w szerszym zakresie w ramach sieci nadzoru nad chorobami. Wdrażać środki interwencyjne i kontrolne.

 • Zarządzać bezpieczeństwem biologicznym zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia w pełni skutecznego bezpieczeństwa biologicznego. Utrzymywać i stosować procedury bezpieczeństwa biologicznego i kontroli zakażeń podczas pracy ze zwierzętami, w tym procedury rozpoznawania potencjalnych problemów zdrowotnych i podejmowania odpowiednich działań, informować o środkach kontroli higieny oraz metodach bezpieczeństwa biologicznego w miejscu pracy, a także zgłaszać raporty innym osobom.

 • Przeprowadzać zabiegi chirurgiczne na zwierzętach

  Stosować na zwierzęciu ręczne i instrumentalne techniki operacyjne w celu zmiany stanu fizjologicznego i/lub przywrócenia normalnego funkcjonowania narządu, tkanki lub struktury.

 • Monitorować dobrostan zwierząt

  Monitorować stan fizyczny i zachowanie zwierząt oraz zgłaszać wszelkie obawy lub nieoczekiwane zmiany, w tym oznaki zdrowia lub złego stanu zdrowia, wygląd, stan zakwaterowania zwierząt, spożycie pokarmu i wody oraz warunki środowiskowe.

Source: Sisyphus ODB