Zawód wykładowca akademicki w dziedzinie politologii

Wykładowcy akademiccy w dziedzinie politologii są profesorami, nauczycielami i wykładowcami uczącymi studentów, którzy uzyskali dyplom ukończenia szkoły średniej, w zakresie swojej wyspecjalizowanej dziedziny studiów – politologii, która ma głównie charakter akademicki. Współpracują ze swoimi asystentami naukowymi i dydaktycznymi w celu przygotowania wykładów i egzaminów, oceniania testów i egzaminów oraz prowadzenia regularnych przeglądów i wymiany informacji zwrotnych dla studentów. Prowadzą również badania naukowe w dziedzinie politologii, publikują swoje ustalenia i współpracują z innymi pracownikami uczelni.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Polityka publiczna

  Działania polityczne, plany i zamiary rządu na sesję ustawodawczą z konkretnych przyczyn.

 • Nauki społeczne

  Rozwój i cechy teorii socjologicznych, antropologicznych, psychologicznych, politycznych i polityki społecznej.

 • Polityka

  Metoda, proces i badanie wpływu na ludzi, przejmowania kontroli nad społecznością lub społeczeństwem oraz podział władzy w obrębie społeczności i między społeczeństwami.

 • Partie polityczne

  Koncepcje i zasady przedstawiane przez partie polityczne i reprezentujących je polityków.

 • Kampanie polityczne

  Procedury związane z prowadzeniem udanej kampanii politycznej, takie jak specjalne metody badawcze, narzędzia promocyjne, kontakty ze społeczeństwem oraz inne aspekty strategiczne dotyczące organizacji i prowadzenia kampanii politycznych.

 • Ideologie polityczne

  Różne ideologie polityczne, które stanowią zbiór idei etycznych, zasad, symboli, mitów i doktryn, przestrzegane przez indywidualne osoby, grupy, klasy lub instytucje i przedstawiające wyjaśnienie, w jaki sposób społeczeństwo powinno funkcjonować.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Politologia

  Systemy rządowe, metodyka w zakresie analizy działalności i zachowań politycznych oraz teoria i praktyka wpływania na ludzi i zdobywania rządów.

Umiejętności

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami pomocniczymi sektora oświaty

  Komunikować się z kierownictwem placówki edukacyjnej, takim jak dyrektor szkoły i członkowie zarządu, oraz z zespołem wsparcia edukacji, np. asystent nauczyciela, doradca szkolny lub doradca akademicki w kwestiach związanych z dobrobytem uczniów.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Opracowywać programy kursów

  Badać i sporządzać opis kursu, który ma być nauczany i obliczać ramy czasowe dla planu instruktażowego zgodnie z przepisami szkolnymi i celami programu nauczania.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Opracowywać materiały na zajęcia

  Pisać, wybierać lub rekomendować program nauczania dla uczniów zapisanych na kurs.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Nauczać nauk politycznych

  Instruować studentów w zakresie teorii i praktyki nauk politycznych, a dokładniej w takich tematach, jak polityka, systemy polityczne i historia polityki.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami sektora oświaty

  Kontaktowanie się z pracownikami szkoły, takimi jak nauczyciele, asystenci nauczycieli, doradcy akademiccy oraz dyrektorzy szkół w kwestiach związanych z dobrostanem uczniów. Współpraca w ramach uniwersytetu z personelem technicznym i badawczym w celu omówienia projektów badawczych i spraw związanych z nauką.

Source: Sisyphus ODB