Zawód wykładowca kształcenia zawodowego w zakresie obsługi podróży i turystyki

Wykładowcy kształcenia zawodowego w zakresie obsługi podróży i turystyki instruują uczniów w swojej specjalistycznej dziedzinie nauki, obsługi podróży i turystyki, która ma charakter głównie praktyczny. Przekazują oni teoretyczne instrukcje dotyczące praktycznych umiejętności i technik, które studenci muszą opanować w dziedzinie obsługi podróży i turystyki. Wykładowcy kształcenia zawodowego w zakresie obsługi podróży i turystyki monitorują postępy uczniów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają ich wiedzę i wyniki w dziedzinie obsługi podróży i turystyki, dzięki zadaniom, testom i egzaminom.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rynek turystyczny

  Badanie rynku turystycznego na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem kierunków turystycznych na całym świecie.

 • Przemysł promujący turystykę w lokalnym obszarze i regionie

  Charakterystyka lokalnych zabytków i wydarzeń, zakwaterowania, barów i restauracji oraz działalności rekreacyjnej.

 • Procedury rezerwacji turystycznych

  Poszczególne kroki rezerwacji dla celów podróży, jej przeprowadzenie oraz wszelkie dodatkowe istotne działania.

 • Obsługa klienta

  Procesy i zasady dotyczące klienta, użytkownika usług i usług osobistych; mogą one obejmować procedury oceny stopnia zadowolenia klienta lub użytkownika usług.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Istotne turystycznie obszary geograficzne

  Dziedzina geografii turyzmu w Europie, a także w pozostałej części świata, wskazująca odpowiednie obszary i atrakcje turystyczne.

 • Zasady pracy zespołowej

  Współpraca między osobami charakteryzującymi się jednolitym zobowiązaniem do osiągnięcia danego celu, uczestniczącymi w tym procesie w równym stopniu, przy utrzymaniu otwartej komunikacji, umożliwieniu skutecznego korzystania z pomysłów itp.

Umiejętności

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Pracować w szkole zawodowej

  Praca w szkole zawodowej, która zapewnia uczniom kursy praktyczne.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Dbać o zachowanie dyscypliny wśród uczniów

  Dbać, aby uczniowie przestrzegali obowiązujących w szkole przepisów i kodeksu postępowania, oraz podejmować odpowiednie działania w przypadku naruszenia przepisów lub niewłaściwego zachowania.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Zadawać pracę domową

  Zapewniać dodatkowe ćwiczenia i zadania, które uczniowie będą przygotowywać w domu, wyjaśniać je w jasny sposób oraz określać terminy wykonania i metody oceny.

 • Dostosowywać program nauczania do rynku pracy

  Rozpoznawać zmiany na rynku pracy i uwzględniać je w programie nauczania.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Uczyć technik obsługi klientów

  Nauczać technik opracowanych w celu utrzymania standardów obsługi klienta na zadowalającym poziomie.

 • Opracowywać programy kursów

  Badać i sporządzać opis kursu, który ma być nauczany i obliczać ramy czasowe dla planu instruktażowego zgodnie z przepisami szkolnymi i celami programu nauczania.

 • Nauczać podstaw turystyki

  Kształcić uczniów w zakresie teorii i praktyki podróżowania i turystyki, aby pomóc im w dalszej karierze zawodowej w tej dziedzinie, w szczególności w takich dziedzinach jak lokalizacje atrakcyjne dla turystów, obsługa klienta i techniki rezerwacji.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Dostarczać materiały dydaktyczne

  Dbać, aby materiały niezbędne do nauczania danej klasy, takie jak pomoce wizualne, były przygotowane, aktualne i obecne w przestrzeni przeznaczonej do nauki.

 • Przygotowywać prezentacje o turystyce

  Przedstawiać prezentacje na temat przemysłu turystycznego w ogóle, a także na temat konkretnych atrakcji turystycznych.

 • Zachęcać uczniów do pracy zespołowej

  Zachęcać uczniów do współpracy przy nauce, promując pracę w zespołach i działania grupowe.

Source: Sisyphus ODB