Zawód wykładowca kształcenia zawodowego w zakresie wychowania fizycznego

Wykładowcy kształcenia zawodowego w zakresie wychowania fizycznego instruują uczniów w swojej specjalistycznej dziedzinie studiów, wychowania fizycznego, która ma przede wszystkim charakter praktyczny. Przekazują oni teoretyczne instrukcje dotyczące praktycznych umiejętności i technik, które studenci muszą opanować w dziedzinie wychowania fizycznego, w przypadku zawodów takich jak specjalista ds. zdrowia lub organizator aktywności fizycznych na świeżym powietrzu. Zachęcają studentów do tworzenia dogodnych ram społecznych w swojej dziedzinie studiów i uczą ich odpowiedniego podejścia do pracy i wartości. Wykładowcy kształcenia zawodowego w zakresie wychowania fizycznego monitorują postępy uczniów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają ich wiedzę i wyniki w dziedzinie wychowania fizycznego, dzięki zadaniom, testom i egzaminom.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Informacje o wydarzeniach sportowych

  Informacje dotyczące najnowszych wyników, konkursów i wydarzeń w sektorze sportowym.

 • Trudności w uczeniu się

  Trudności w uczeniu się, z którymi niektórzy uczniowie zmagają się w środowisku szkolnym, zwłaszcza specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dyskalkulia i zaburzenia koncentracji.

 • Zasady gier sportowych

  Przepisy i regulacje dotyczące gier sportowych, takich jak futbol amerykański, piłka nożna, tenis i inne.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Użytkowanie sprzętu sportowego

  Posiadanie wiedzy o prawidłowym funkcjonowaniu i konserwacji sprzętu sportowego.

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

 • Zasady pracy zespołowej

  Współpraca między osobami charakteryzującymi się jednolitym zobowiązaniem do osiągnięcia danego celu, uczestniczącymi w tym procesie w równym stopniu, przy utrzymaniu otwartej komunikacji, umożliwieniu skutecznego korzystania z pomysłów itp.

Umiejętności

 • Zachęcać uczniów do pracy zespołowej

  Zachęcać uczniów do współpracy przy nauce, promując pracę w zespołach i działania grupowe.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Dostosowywać program nauczania do rynku pracy

  Rozpoznawać zmiany na rynku pracy i uwzględniać je w programie nauczania.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Pomagać uczniom przy korzystaniu ze sprzętu

  Udzielać pomocy uczniom podczas pracy ze sprzętem (technicznym) wykorzystywanym w zajęciach praktycznych i w razie potrzeby rozwiązywać problemy dotyczące obsługi.

 • Motywować sportowców

  Pozytywne wspieranie sportowców i motywowanie uczestników do wykonywania wymaganych zadań, aby osiągnąć swoje cele i wyjść poza obecny poziom umiejętności i zrozumienia.

 • Dbać o zachowanie dyscypliny wśród uczniów

  Dbać, aby uczniowie przestrzegali obowiązujących w szkole przepisów i kodeksu postępowania, oraz podejmować odpowiednie działania w przypadku naruszenia przepisów lub niewłaściwego zachowania.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Zadawać pracę domową

  Zapewniać dodatkowe ćwiczenia i zadania, które uczniowie będą przygotowywać w domu, wyjaśniać je w jasny sposób oraz określać terminy wykonania i metody oceny.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Opracowywać programy kursów

  Badać i sporządzać opis kursu, który ma być nauczany i obliczać ramy czasowe dla planu instruktażowego zgodnie z przepisami szkolnymi i celami programu nauczania.

 • Dostosowywać program sportowy do indywidualnych potrzeb

  Obserwować i oceniać indywidualne wyniki oraz określać osobiste potrzeby i motywację do odpowiedniego dostosowania programów, także wspólnie z uczestnikiem

 • Udzielać instruktażu sportowego

  Zapewnianie odpowiednich szkoleń technicznych i taktycznych związanych z daną dyscypliną, przy wykorzystaniu zróżnicowanego i zdrowego podejścia pedagogicznego w celu zaspokojenia potrzeb uczestników i osiągnięcia pożądanych celów. Wymaga to umiejętności takich, jak komunikacja, wyjaśnianie, demonstracja, modelowanie, informacje zwrotne, kwestionowanie i korekta.

 • Pracować w szkole zawodowej

  Praca w szkole zawodowej, która zapewnia uczniom kursy praktyczne.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

Source: Sisyphus ODB