Zawód wykładowca przedmiotów zawodowych w zakresie szkolenia w zawodzie strażak

Wykładowcy przedmiotów zawodowych w zakresie szkolenia w zawodzie strażak szkolą rekrutów akademii, czyli kadetów w zakresie teorii i praktyki niezbędnej do stania się strażakiem. Prowadzą oni wykłady teoretyczne na tematy akademickie, takie jak prawo, chemia podstawowa, przepisy bezpieczeństwa, zarządzanie ryzykiem, zapobieganie pożarom, odczytywanie planów działania itp. Instruktorzy akademii straży pożarnej zapewniają również bardziej bezpośrednie, praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z narzędzi wspomagających i ratowniczych, takich jak wąż pożarniczy, toporek strażacki, maska przeciwdymowa itp., ale także prowadzą intensywne szkolenia fizyczne, techniki oddychania, pierwszą pomoc przedmedyczną, taktyki samoobrony oraz obsługi pojazdu. Przygotowują oni również i opracowują plany lekcji i nowe programy szkoleniowe, gdy powstają nowe przepisy związane ze świadczeniem i problemy. Instruktorzy monitorują postępy uczniów, oceniają ich indywidualnie i przygotowują sprawozdania z oceny działania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Hydraulika

  Systemy przenoszenia napędu, które wykorzystują siłę przepływającej cieczy do nadawania mocy.

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

  Przepisy prawne, które należy stosować w odniesieniu do bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej w obiekcie.

 • Procedury przeciwpożarowe

  Przepisy dotyczące zapobiegania pożarom i wybuchom oraz stosowane w nich urządzenia, systemy i metody.

 • Systemy przeciwpożarowe

  Urządzenia i systemy stosowane do gaszenia pożarów; klasyfikacja ogniowa i chemia ognia.

Umiejętności

 • Gasić pożary

  Wybierać odpowiednie substancje i metody gaszenia pożarów w zależności od ich wielkości, takie jak woda i różne środki chemiczne. Stosować aparaty oddechowe.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Dbać o dobrostan uczniów lub studentów

  Zapewnienie zaspokojenia potrzeb uczniów w organizacjach edukacyjnych oraz rozwiązywanie wszelkich kwestii związanych z uczeniem się, a także potencjalnymi problemami znajdującymi się poza kontekstem edukacyjnym.

 • Testować strategie bezpieczeństwa

  Testować zasady polityki i strategie związane z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem oraz procedury, takie jak testowanie planów ewakuacji i wyposażenia bezpieczeństwa oraz prowadzenie ćwiczeń.

 • Udzielać porad w kwestii naruszeń przepisów

  Doradztwo w zakresie działań zapobiegawczych i naprawczych; korygowanie wszelkich naruszeń lub niezgodności z przepisami prawnymi.

 • Nauczać zasad pożarnictwa

  Instruować uczniów w zakresie teorii i praktyki gaszenia pożarów, w szczególności w ramach kursów takich jak operacje ratunkowe, zasady budowy budynków oraz łatwopalne ciecze i walki z pożarami gazów, aby pomóc im w dalszej karierze zawodowej w tej dziedzinie.

 • Zapewniać pierwszą pomoc

  Poddawać resuscytacji krążeniowo-oddechowej lub procedurom pierwszej pomocy w celu udzielenia pomocy chorym lub rannym do czasu uzyskania pełnej opieki medycznej.

 • Przeprowadzać ewakuację osób z budynków

  Ewakuować osobę z niebezpiecznego budynku lub sytuacji w celu ochrony, upewniając się, że poszkodowany dotrze w bezpieczne miejsce i w razie potrzeby uzyska opiekę medyczną.

 • Pracować w zespole w niebezpiecznych warunkach

  Pracować wspólnie z innymi w niebezpiecznych warunkach, czasem w hałasie, np. w płonącym budynku lub w zakładzie obróbki metali, w celu poprawy wydajności przy jednoczesnym uwzględnieniu bezpieczeństwa współpracowników.

 • Radzić sobie z poważnymi wypadkami

  Podejmować natychmiastowe działania w odpowiedzi na poważne wypadki, takie jak wypadki drogowe, mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób w strefach prywatnych lub publicznych.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Edukować w zakresie zarządzania sytuacjami wyjątkowymi

  Edukować społeczności, organizacje oraz osoby w zakresie zarządzania ryzykiem i reagowania na sytuacje kryzysowe, na przykład w jaki sposób opracowywać i wdrażać strategie zapobiegania i reagowania oraz edukować w zakresie polityk dotyczących sytuacji kryzysowych specyficznych dla ryzyka związanego z tym obszarem lub organizacją.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

Source: Sisyphus ODB