Zawód wykładowca w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego policji

Wykładowcy w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego policji szkolą nowych rekrutów akademii, czyli kadetów i weteranów na temat teorii i praktyk niezbędnych do stania się policjantem. Prowadzą wykłady teoretyczne na tematy akademickie, takie jak prawo, przepisy rządowe, stosunki społeczności i różnorodność ludzka. Instruktorzy akademii policji zapewniają również bardziej bezpośrednie, praktyczne wskazówki dotyczące treningu fizycznego, obchodzenia się z bronią palną, pierwszej pomocy przedmedycznej, taktyki samoobrony i obsługiwania pojazdu. Przygotowują oni również i opracowują plany lekcji i nowe programy szkoleniowe, gdy powstają nowe przepisy związane z egzekwowaniem prawa i problemy. Instruktorzy monitorują postępy uczniów, oceniają ich indywidualnie i przygotowują sprawozdania z oceny działania.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zgodne z prawem użycie siły

  Charakterystyka użycia siły, która jest doktryną prawniczą stosowaną przez policję i wojsko, w celu uregulowania aktów przemocy podczas interwencji. Zastosowanie siły powinno zapewnić równowagę między potrzebami w zakresie bezpieczeństwa a etyczną troską o prawa i dobrostan napastników lub podejrzanych.

 • Przepisy ruchu drogowego

  Rozumienie przepisów ruchu drogowego i zasad drogowych.

 • Organy ścigania

  Różne organizacje zaangażowane w egzekwowanie prawa, jak również przepisy ustawowe i wykonawcze w procedurach egzekwowania prawa.

Umiejętności

 • Obchodzić się odpowiednio z dowodami

  Rozpatrywać dowody istotne dla sprawy w sposób zgodny z przepisami, tak aby nie wpływać na ich stan i zapewnić ich nienaganny stan i użyteczność w postępowaniu.

 • Zapewniać zgodność w odniesieniu do rodzajów broni

  Używać różnych rodzajów broni palnej i innych rodzajów broni oraz odpowiadającej im amunicji, zgodnie z wymogami prawnymi.

 • Przestrzegać zasad samoobrony

  Przestrzegać zasad, zgodnie z którymi powinno się używać tylko tyle siły, ile potrzeba do odparcia ataku. Użycie siły w sposób mogący spowodować trwałe obrażenia lub śmierć jest ograniczone do sytuacji, w których napastnicy sami stosują siłę w taki sposób.

 • Nauczać zasad stosowanych przez organy ścigania

  Instruować uczniów w zakresie teorii i praktyki egzekwowania prawa, zwłaszcza w takich kursach, jak zapobieganie przestępczości, dochodzenie w sprawie wypadku oraz szkolenie w zakresie broni palnej, aby pomóc im w dalszej karierze zawodowej w tej dziedzinie.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Instruować osoby w miejscu publicznym

  Wydawać instrukcje dla ludności w sytuacjach, w których zachowuje się w sposób niezgodny z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, lub do kierowania nimi w sytuacjach odbiegających od normy.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Udzielać pierwszej pomocy

  Reagowanie nagłe przypadki medyczne lub urazowe oraz opieka nad pacjentem w sposób zgodny z przepisami BHP, ocena kwestii prawnych i etycznych sytuacji oraz zapewnianie właściwej opieki przedszpitalnej.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Zapewniać stosowanie prawa

  Zapewniać przestrzeganie przepisów prawa, a w przypadku ich naruszenia — że podejmowane są odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodności z prawem i egzekwowaniem prawa.

 • Radzić sobie z poważnymi wypadkami

  Podejmować natychmiastowe działania w odpowiedzi na poważne wypadki, takie jak wypadki drogowe, mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę osób w strefach prywatnych lub publicznych.

 • Dbać o dobrostan uczniów lub studentów

  Zapewnienie zaspokojenia potrzeb uczniów w organizacjach edukacyjnych oraz rozwiązywanie wszelkich kwestii związanych z uczeniem się, a także potencjalnymi problemami znajdującymi się poza kontekstem edukacyjnym.

 • Wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

Source: Sisyphus ODB