Zawód zarządca produkcji rolnej

Zarządcy produkcji rolnej planują produkcję, zarządzają przedsiębiorstwem i uczestniczą w procesie produkcji w zakładzie produkcji rolnej.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady produkcji agronomicznej

  Techniki, metody i zasady konwencjonalnej produkcji agronomicznej.

 • Zasady przywództwa

  Zestaw cech i wartości, które kierują działaniami lidera względem pracowników i firmy oraz zapewniają kierunek w całej jego/jej karierze. Zasady te są również ważnym narzędziem do samooceny w celu identyfikacji mocnych i słabych stron oraz dążenia do samodoskonalenia.

 • Rodzaje urządzeń do przechowywania

  Różne rodzaje wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych do przechowywania informacji i stosowanych w odniesieniu do nich kryteriów jakości.

 • Metody zbioru roślin

  Różne metody, czas i sprzęt związane ze zbiorem różnych upraw i roślin.

 • Urządzenia wykorzystywane w produkcji rolnej

  Metody serwisowania, konserwacji i dostosowania wyposażenia technicznego, maszyn i instalacji wykorzystywanych do produkcji roślinnej

 • Zasady nawożenia

  Badania nad roślinami, strukturą gleby, kwestiami klimatycznymi i środowiskowymi w produkcji agronomicznej.

 • Struktura gleby

  Różnorodność elementów gleby i rodzajów gleby w odniesieniu do wzrostu roślin.

 • Gatunki roślin

  Różnorodność roślin, drzew i krzewów oraz ich szczególne cechy. 

 • Zwalczanie chorób roślin

  Rodzaje i cechy chorób roślin i upraw. Różne rodzaje metod kontroli, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju rośliny lub uprawy, warunków środowiskowych i klimatycznych oraz przepisów BHP. Magazynowanie i przeładunek produktów.

 • Zwalczanie szkodników roślin

  Rodzaje i cechy szkodników roślin oraz upraw. Różne rodzaje metod kontroli szkodników, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, uwzględniające rodzaj roślin lub upraw, warunki środowiskowe i klimatyczne oraz przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Magazynowanie i postępowanie z produktami.

 • Przepisy o ochronie środowiska w rolnictwie i leśnictwie

  Znajomość prawodawstwa, polityk i zasad w zakresie środowiska odnoszących się do rolnictwa i leśnictwa. Świadomość wpływu lokalnych procedur i praktyk rolniczych na środowisko. Środki mające na celu dostosowanie produkcji do nowych przepisów i polityk dotyczących środowiska.

 • Ekologia

  Badanie interakcji i relacji między organizmami a środowiskiem w ich otoczeniu.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Zasady prowadzenia upraw

  Zasady dotyczące upraw, cyklu naturalnego, pielęgnowania przyrody, warunków wzrostu oraz zasad produkcji ekologicznej i zrównoważonej. Kryteria jakości i wymogi dotyczące nasion, roślin i upraw.

Umiejętności

 • Zapewniać żyzność gleby

  Analiza gleby w celu określenia rodzaju i ilości nawozów wymaganych do maksymalizacji produkcji.

 • Nadzorować produkcję roślinną

  Nadzorować i analizować ogólną produkcję roślinną w celu zapewnienia skutecznego procesu produkcji, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska.

 • Zarządzać przedsiębiorstwem produkcyjnym

  Organizować i instruować pracowników, planować strategie i programy produkcyjne, w tym sprzedaż. Realizować wejściowe zamówienia zakupu, materiały, wyposażenie i zarządzać zapasami itp. Świadomość wymagań klientów biznesowych i dostosowywanie się do planów i strategii. Oszacowywać zasoby i kontrolować budżet przedsiębiorstwa, stosując zasady ekonomii biznesu, rozwoju produkcji i zarządzania projektami.

 • Monitorować pola uprawne

  Monitorować sady, pola i obszary produkcji, aby prognozować, kiedy uprawy będą w pełni dojrzałe. Oszacować, ile szkód pogoda może wyrządzić uprawom.

 • Obsługiwać maszyny rolnicze

  Obsługa zmotoryzowanego sprzętu rolniczego, w tym ciągników, pras, opryskiwaczy, pługów, kosiarek, kombajnów, sprzętu do robót ziemnych, ciężarówek oraz sprzętu do nawadniania.

 • Dbać o pomieszczenia do składowania

  Konserwować lub zapewnić konserwację urządzeń do czyszczenia, ogrzewania lub klimatyzacji w pomieszczeniach do składowania, monitorować temperaturę pomieszczeń.

 • Nadzorować przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych

  Zapewniać przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonych obszarów działania, m.in. w zakresie zwierząt gospodarskich, roślin, lokalnych produktów rolnych itp.

 • Kierować pracownikami rolnictwa

  Rekrutować personel i zarządzać nim. Obejmuje to określanie potrzeb organizacji w zakresie zatrudnienia, określanie kryteriów i procesu rekrutacji. Rozwijać kompetencje personelu zgodnie z obecnymi i przyszłymi potrzebami przedsiębiorstwa i ludzi. Zapewniać zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, m.in. wdrażać wszelkie stosowne procedury i zmiany w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, a także regularne procedury następcze.

 • Przechowywać zbiory

  Przechowywać i konserwować zbiory zgodnie z normami i przepisami w celu zapewnienia ich jakości. Zapewniać utrzymanie obiektów magazynowych zgodnie z normami higieny, regulując temperaturę, ogrzewanie i klimatyzację w magazynach.

 • Przechowywać produkty

  Przechowywać produkty w celu zapewnienia jakości i zgodnie z normami i przepisami. Zapewniać utrzymywanie zapasów magazynowych zgodnie z normami higieny, regulując temperaturę, ogrzewanie i klimatyzację instalacji magazynowych.

 • Wykonywać czynności kontrolne w odniesieniu do chorób i szkodników

  Wykonywanie działań w zakresie zwalczania chorób i szkodników, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju klimatu, roślin lub upraw, przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Przechowywanie i przetwarzanie pestycydów zgodnie z zaleceniami i prawodawstwem.

 • Dbać o sprzęt techniczny

  Prowadzenie inwentaryzacji sprzętu i zapasów przeznaczonych do uprawy. Zarządzanie dodatkowymi materiałami w razie potrzeby.

Source: Sisyphus ODB