Zawód zarządzający funduszem osobistym

Zarządzający funduszem osobistym monitorują i administrują funduszami osobistymi. Dokonują odpowiedniej interpretacji dokumentów powierniczych i testamentowych, współpracują z doradcami finansowymi w celu określenia celu inwestycyjnego dla osiągnięcia celów w zakresie zaufania, koordynowania zakupu i sprzedaży papierów wartościowych na rzecz osób odpowiedzialnych za zarządzanie rachunkiem oraz dokonywania regularnych przeglądów sprawozdań finansowych klientów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Nauki aktuarialne

  Zasady stosowania technik matematycznych i statystycznych w celu określenia potencjalnego lub istniejącego ryzyka w różnych branżach, takich jak finanse lub ubezpieczenia.

 • Analiza inwestycyjna

  Metody i narzędzia do analizy inwestycji w porównaniu do jej potencjalnego zwrotu. Identyfikacja i obliczanie wskaźnika rentowności i wskaźników finansowych w odniesieniu do związanych z nimi czynników ryzyka w celu podjęcia decyzji o inwestycji.

 • Prawo rzeczowe

  Prawo i ustawodawstwo regulujące wszelkie sposoby postępowania z mieniem, takie jak rodzaje nieruchomości, postępowanie w sporach dotyczących nieruchomości i przepisy dotyczące umów majątkowych.

 • Papiery wartościowe

  Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów wartościowych, którym jest pozyskiwanie kapitału i zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych.

 • Przepisy podatkowe

  Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.

Umiejętności

 • Komunikować się z osobami uprawnionymi

  Komunikować się z osobami lub organizacjami, które są uprawnione do otrzymywania świadczeń w formie funduszy lub innych praw w celu uzyskania informacji na temat procedur, zapewnienia beneficjentom świadczeń, do których są uprawnieni, oraz przekazywania dalszych informacji.

 • Określać potrzeby klientów

  Określać obszary, w których klient może wymagać pomocy i badać możliwości zaspokojenia tych potrzeb.

 • Gromadzić informacje finansowe

  Gromadzić informacje na temat papierów wartościowych, warunków rynkowych, regulacji rządowych oraz sytuacji finansowej, celów i potrzeb klientów lub firm.

 • Zarządzać funduszami powierniczymi

  Obsługa funduszy przeznaczonych na inwestycje w trusty i zapewnienia ich umieszczenia w truście, jak również zapewnienie, że należne płatności wychodzące są dokonywane na rzecz beneficjentów spełniających warunki określone w ramach trustu.

 • Analizować fundusze powiernicze

  Badać dokumenty dotyczące relacji między osobami przekazującymi majątek w zarząd a powiernikami, przy czym powiernik dysponuje majątkiem na rzecz beneficjentów funduszu powierniczego w celu zapewnienia należytej kontroli nad majątkiem i przestrzegania umów.

 • Dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych

  Spotykać się z klientami w celu dokonywania przeglądu lub aktualizacji portfela inwestycyjnego oraz udzielenia porad finansowych dotyczących inwestycji.

 • Monitorować procedury w zakresie tytułów własności

  Monitorować pakiet praw własności i przeprowadzić dochodzenie w odniesieniu do wszystkich stron zaangażowanych w obecną procedurę, np.: przeniesienie własności mienia lub przekazanie wszystkich dokumentów stanowiących dowód tytułu, zapewniać, aby wszystkie dokumenty i procedury miały miejsce zgodnie z ustawodawstwem i umowami.

Source: Sisyphus ODB