Profession afløbstekniker

Afløbsteknikere designer og konstruerer dræningssystemer til kloak- og stormvandssystemer. De evaluerer mulighederne for at udforme dræningssystemer, som opfylder kravene, samtidig med at det sikres, at lovgivningen og miljøstandarderne og -politikkerne overholdes. Afløbsteknikere vælger det mest optimale dræningssystem for at forhindre oversvømmelser, kontrollere kunstvanding og direkte spildevand fra vandkilder.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Hydraulik

  Kraftoverførselssystemerne, der anvender kraften fra flydende væsker til at overføre elektricitet.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Rørledningstyper

  Kende forskellige typer rørledninger og deres forskellige anvendelser. Skelne mellem rørledninger, der anvendes til transport af varer over korte og lange afstande, og forstå deres respektive fødesystemer.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Udstyr til afhjælpning af oversvømmelser

  Drift af de nødvendige redskaber og udstyr, der anvendes til oversvømmelsesskader og oprydningsaktiviteter, såsom udpumpning af oversvømmede ejendomme.

 • Hydraulikvæske

  De forskellige typer, kvaliteter og anvendelser af hydraulikvæsker, der anvendes i metalforarbejdningsprocesser, som f.eks. smedning og støbning, og som består af mineralolier og vand.

Færdigheder

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

 • Afbøde miljømæssige virkninger af rørledningsprojekter

  Bestræbe sig på at afbøde den potentielle indvirkning, som rørledninger og de varer, der transporteres i dem, kan have på miljøet. Investere tid og ressourcer i overvejelse af de miljømæssige virkninger af rørledningen, de foranstaltninger, der kan træffes for at beskytte miljøet, og den potentielle stigning i projektets omkostninger.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Sørge for, at rørledningsinfrastrukturer overholder forskrifterne

  Sørge for, at forskrifterne for rørledninger opfyldes. Sørge for, at rørledningsinfrastrukturen er i overensstemmelse med de juridiske mandater, og at reglerne for transport af varer via rørledningerne overholdes.

 • Udforme konstruktioner til rørledningsteknologi

  Projektere rørledningsinfrastruktur under hensyntagen til tekniske principper. Oprette blueprint, opmåle steder, definere materialer og præsentere funktionelle forslag til deres konstruktion.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Tage hensyn til indvirkningen af materialers karakteristika på rørledningsstrømme

  Tage hensyn til varers egenskaber for at sikre, at strømme i rørledninger ikke afbrydes. Tage hensyn til massefylden af varer ved udformningen af rørledninger eller i den daglige vedligeholdelse af rørledningsinfrastruktur.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Analysere rutemuligheder for rørledningsprojekter

  Analysere tilstrækkelige rutemuligheder for udvikling af rørledningsprojekter. Sikre, at vigtige elementer som f.eks. miljø, en placerings egenskaber, formål og andre elementer tages i betragtning. Analysere de bedste muligheder for ruter og samtidig forsøge at opretholde en balance mellem budget og kvalitet.

 • Udpege risici for oversvømmelse

  Identificere de områder, hvor der er størst risiko for oversvømmelser, som f.eks. områder tæt på floder, og identificere hændelser, der kan medføre oversvømmelser, som f.eks. ændringer i vejret.

 • Undersøge steder til installation af rørledning

  Udføre undersøgelser af forskellige typer lokaliteter, f.eks. til lands eller på havet, med henblik på planlægning og opførelse af rørledningsinfrastruktur.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Designe afvandingssystemer

  Designe systemer, som findes i beboelsesejendomme samt i offentlige ejendomme, f.eks. på gader og bygninger, og som fungerer som dræn for overskydende vand fra disse områder. De fungerer som støtte til afhjælpning af oversvømmelser, fjerner regn og minimerer risici fra kraftige storme og transporterer efterfølgende urenset vand ud i naturen.

Source: Sisyphus ODB