Profession akvakulturbiolog

Akvakulturbiologer anvender viden fra forskning om akvatiske dyr og planter og deres samspil med hinanden og miljøet med henblik på at forbedre akvakulturproduktionen, forebygge dyresundheds- og miljøproblemer og tilvejebringe løsninger, hvis det er nødvendigt.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Molekylærbiologi

  Samspillet mellem de forskellige systemer i en celle, samspillet mellem de forskellige typer genetisk materiale og hvordan disse interaktioner er reguleret.

 • Biologi

  Væv, celler og funktioner af plante- og dyreorganismer og deres indbyrdes afhængighed og samspil med hinanden og miljøet.

 • økologi

  Studiet af, hvordan organismer indvirker på hinanden, og deres forbindelse til omgivelserne.

 • Botanik

  Taksonomi eller klassifikation af planteliv, fylogenese og evolution, anatomi og morfologi og fysiologi.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker, der anvendes inden for naturvidenskabens forskellige områder med henblik på at tilvejebringe forsøgsdata, såsom gravimetrisk analyse, gaskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Akvatiske arter

  Pleje og bevarelse af akvatiske biologiske arter.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Anvendt zoologi

  Videnskaben, der omhandler anvendelse af dyrs anatomi, fysiologi, økologi og adfærd i en given praktisk kontekst.

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Forebyggelse af forurening

  De processer, der anvendes til at forebygge forurening: forholdsregler for at forhindre forurening af miljøet, procedurer til bekæmpelse af forurening og dertil hørende udstyr samt mulige miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

 • Fiskeanatomi

  Studiet af fiskearters form og morfologi.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

 • Virologi

  Struktur, karakteristika, udvikling og interaktioner for vira og de sygdomme, som de forårsager.

 • Bioteknologi inden for akvakultur

  Bioteknologi og polymerasekædereaktioner med henblik på undersøgelser af bæredygtige produktionsmetoder inden for akvakultur.

 • Videnskabelige forskningsmetoder

  Teoretisk metode anvendt inden for videnskabelig forskning, som omfatter baggrundsresearch, udarbejdelse og afprøvning af en hypotese, dataanalyse og konklusion på resultaterne.

Færdigheder

 • Indsamle forsøgsdata

  Indsamle data fra anvendelsen af videnskabelige metoder, såsom testmetoder, forsøgsdesign eller målinger.

 • Bruge specialudstyr

  Bruge specialudstyr såsom elektronmikroskop, telemetri, digital billedanalyse, globale positionsbestemmelsessystemer og computermodellering til undersøgelser og analyser af produktionsmetoder.

 • Anvende videnskabelige metoder

  Anvende videnskabelige metoder og teknikker til efterforskning af fænomener ved at erhverve ny viden eller korrigere og integrere tidligere viden.

 • Indsamle biologiske data

  Indsamle biologiske prøver, registrere og sammenfatte biologiske data til brug i tekniske undersøgelser, udvikle miljøforvaltningsplaner og biologiske produkter.

 • Udføre undersøgelser af fiskebestande

  Undersøgelse af fiskebestande i fangenskab med henblik på at fastslå overlevelse, vækst og migration.

 • Udføre undersøgelser af fiskedødelighed

  Indsamle data om fiskedødelighed. Identificere årsager til dødelighed og finde løsninger.

 • Kontrollere akvatisk produktionsmiljø

  Vurdere virkningerne af biologiske forhold, såsom alger og begroningsorganismer, ved at styre vandindtag, vandindvinding og iltforbrug.

 • Inspicere fiskebestand

  Indsamle og undersøge fisk for at vurdere fiskebestandens sundhedstilstand.

 • Udføre markundersøgelser

  Deltage i markundersøgelser og evaluering af offentligt og privatejede land- og vandområder.

 • Bevare naturressourcer

  Beskytte vand og naturressourcer og koordinere tiltag. Arbejde med miljøagenturer og ressourceforvaltningspersonale.

 • Føre opgavefortegnelser

  Tilrettelægge og klassificere fortegnelser over udarbejdede rapporter og korrespondance vedrørende udført arbejde samt statusopgørelser over opgaver.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af fiskesygdomme

  Gennemføre sygdomsforebyggende foranstaltninger for fisk, bløddyr og krebsdyr for landbaserede og vandbaserede akvakulturanlæg.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Udføre forskning af fauna

  Indsamle og analysere data om dyrelivet for at afdække de grundlæggende aspekter såsom oprindelse, anatomi og funktion.

 • Implementere videnskabelige beslutningsprocedurer inden for sundhedssystemet

  Gennemføre videnskabelige resultater af evidensbaseret praksis ved at integrere forskningsevidens i beslutningstagningen ved at formulere et fokuseret klinisk spørgsmål som reaktion på et anerkendt oplysningsbehov, søge efter de mest hensigtsmæssige beviser for at opfylde dette behov, foretage en kritisk gennemgang af de fundne beviser, indarbejde beviserne i en handlingsstrategi og vurdere virkningerne af eventuelle afgørelser og foranstaltninger.

 • Arbejde efter sikkerhedsforskrifter for fiskeri

  Overholde politikker og institutionelle bestemmelser for at garantere en sikker arbejdsplads for ansatte inden for fiskeri og akvakultur. Håndtere potentielle risici og farer ved at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.

 • Udføre forskning af flora

  Indsamle og analysere data om planter med henblik på at opdage deres grundlæggende aspekter såsom oprindelse, anatomi og funktion.

 • Sende biologiske prøver til laboratorium

  Videresende indsamlede biologiske prøver til det pågældende laboratorium med overholdelse af strenge procedurer for mærkning og sporing af oplysninger på prøverne.

 • Udvikle akvakulturstrategier

  Udvikle strategier for akvakulturplaner baseret på rapporter og forskning med henblik på at behandle specifikke fiskeopdrætsforhold. Planlægge og tilrettelægge arbejdet med henblik på at forbedre akvakulturproduktion og løse yderligere problemer.

 • Udføre laboratorietest

  Gennemføre test i et laboratorium for at frembringe pålidelige og præcise data til understøttelse af den videnskabelige forskning og produkttestning.

Source: Sisyphus ODB