Profession akvakulturtekniker med speciale i akvakulturdrift

Akvakulturteknikere med speciale i akvakulturdrift arbejder med produktion af akvatiske organismer, de er specialiseret i tilvækstprocessen, især med hensyn til fodrings- og bestandsstyring.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Computerstyrede fodersystemer

  Godkendte computerstyrede systemer, der tilvejebringer dyrefoder.

 • Udstyr til dyrkning af akvatiske organismer

  Forståelse af tegninger og planer over udstyr til dyrkning af vandorganismer

 • Programmer til planlægning af akvakulturproduktion

  Funktionsprincipper og anvendelse af software til planlægning af akvakulturproduktionen.

 • Vækstvurderingsmetoder

  De forskellige metoder, der anvendes til at evaluere væksten af de vigtigste dyrkede arter.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Fiskesortering

  Metode for, hvordan fisk klassificeres efter deres forskellige karakteristika: specifikation, størrelse, kvalitet og tilstand.

Færdigheder

 • Måle virkningen af specifik akvakulturaktivitet

  Identificere og måle de biologiske, fysisk-kemiske virkninger af den specifikke akvakulturbrugs aktivitet på miljøet. Gennemføre alle nødvendige test, herunder indsamling og behandling af prøver til analyse.

 • Konservere fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle og bevare larve-, fisk- og bløddyrsprøver eller læsioner med henblik på diagnosticering af specialister i fiskesygdomme.

 • Overvåge fødeoptagelsesadfærd

  Overvåge husdyrs fødeoptagelsesadfærd. Indsamle oplysninger om dyrenes vækst og vækstprognoser. Overvåge og vurdere biomasse også med hensyn til dødelighed.

 • Bistå ved vaccinationsprocedurer

  Hjælpe kvalificeret faguddannet med immersions- og injektionvaccinationsprocedurer.

 • Sikre efterlevelse af krav til bursikkerhed

  Sikre, at personalet efterlever kravene til bursikkerhed.

 • Klargøre små fartøjer til drift

  Klargøre til besætningsbetjening af små fartøjer, både med og uden licens.

 • Sikre efterlevelse af akvakulturstandarder

  Sikre, at driften overholder standarderne for bæredygtig akvakultur.

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Overvåge fodersystemer

  Sørge for, at fodermidlerne, fodringssystemet og overvågningsinstrumenterne fungerer. Analysere feedback fra instrumenterne.

 • Udføre almindelig pasning og pleje af akvakulturbestande

  Udføre aktiviteter, der sikrer overvågning og gennemførelse af sundhedsstandarder og sundhedsanalyser af fiskebestanden.

 • Anvende standardprotokoller for foder og ernæring

  Fremstille foder på stedet. Fodre dyr med håndkraft eller fodringsmaskiner i henhold til vedtagne protokoller. Overvåge dyrenes spiseadfærd.

 • Implementere systemer til fodring af finnefisk

  Implementere systemer til daglig fodring af finnefisk med hensyntagen til miljøvariationer. Kontrollere, at fodringssystemerne følges, via nøjagtig implementering af fodringsprocedurerne. Gennemføre tilpasninger af fodringssystemerne for at tage hensyn til udsving i produktionen og variationer i miljøforholdene. Kontrollere specialiserede fodringssystemer for at understøtte bestemte produktionskrav. Undersøge ændringer i spiseadfærd for at fastslå årsagen og de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

 • Betjene små fartøjer

  Betjene små fartøjer, der anvendes til transport og fodring.

 • Opdrætte fisk til konsum

  Gyde og opdrætte fisk til konsum eller eksotiske fisk til kommerciel brug.

 • Kontrollere fiskesygdomme

  Identificere symptomerne på fiskesygdomme. Anvende passende foranstaltninger til at behandle eller fjerne diagnosticerede tilstande.

 • Overvåge fiskedødelighed

  Overvåge fiskedødeligheden og vurdere mulige årsager.

 • Beregne vækstrate for akvatiske ressourcer

  Beregne og prognosticere vækstrater. Overvåge og vurdere vækst og biomasse under hensyntagen til dødeligheden baseret på forskellige metoder til vækstvurdering.

 • Udføre vedligeholdelse af akvakulturudstyr

  Vedligeholde akvakulturudstyret og identificere udstyrets behov. Udføre rutinemæssig vedligeholdelse og mindre reparationer efter behov.

 • Identificere akvakulturarter

  Identificere væsentlige europæiske arter af opdrættede fisk, skaldyr og krebsdyr.

 • Udføre fiskesorteringsaktiviteter

  Indsamle levende fisk ved hjælp af teknikker, der minimerer den stress, der forårsages for fisk, og undgå, at fiskene undslipper. Klassificere dem manuelt eller ved hjælp af udstyr. Rapportere om klassificeringen, idet overensstemmelse med specifikationerne sikres.

 • Kontrollere akvatisk produktionsmiljø

  Vurdere virkningerne af biologiske forhold, såsom alger og begroningsorganismer, ved at styre vandindtag, vandindvinding og iltforbrug.

 • Identificere risici på akvakulturanlæg

  Identificere farer og vurdere risici for sundheden og sikkerheden i akvakulturanlæg.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Anvende fiskebehandlinger

  Anvende foreskrevne fiskebehandlinger under tilsyn, herunder hjælp til vaccinationsnedsænkning og injektionsprocedurer.

 • Inspicere akvakulturudstyr

  Inspicere akvakulturredskaber og -maskiner for at sikre, at de fungerer korrekt.

 • Udføre forberedelser for specialist i fiskesygdomme

  Forberede miljø og udstyr til behandling af særlige sygdomme hos fisk, herunder behandling med vaccination.

 • Vedligeholde teknisk udstyr

  Føre en fortegnelse over dyrkningsudstyr og -artikler. Bestille yderligere materialer efter behov.

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

Source: Sisyphus ODB