Profession akvakulturtekniker med speciale i bure

Akvakulturteknikere med speciale i bure anvendes til produktion af akvatiske organismer i vandbaserede (ferskvand, brakvand, saltvand) opvækstprocesser i bure.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Fiskesortering

  Metode for, hvordan fisk klassificeres efter deres forskellige karakteristika: specifikation, størrelse, kvalitet og tilstand.

 • Vækstvurderingsmetoder

  De forskellige metoder, der anvendes til at evaluere væksten af de vigtigste dyrkede arter.

 • Betjening af løfteredskaber

  Anvendelse af forskellige typer løfteredskaber, såsom spil, teleskoplæssere, havkraner, gaffeltrucks.

 • Skadedyr og sygdomme

  Typer af skadedyr og sygdomme og principperne for spredning og behandling heraf.

 • Vandstrømme

  Forstå indvirkningen af vandstrømme på fiskebrug i bure, damme, laguner og floder.

Færdigheder

 • Udføre fodring

  Udføre manuel fodring. Kalibrere og betjene automatiske og elektroniske fodersystemer.

 • Overvåge fiskesundhed

  Overvåge fiskenes sundhedstilstand baseret på fodring og generel adfærd. Fortolke miljøparametre og analysere dødelighed.

 • Identificere almindelige sygdomme hos akvatiske arter

  Identificere almindelige sygdomme hos akvatiske arter. Observere og beskrive almindelige symptomer og læsioner.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Bruge udstyr til desinfektion af vand

  Betjene udstyr til desinfektion af vand under anvendelse af forskellige metoder og teknikker, f.eks. mekanisk filtrering, afhængigt af behov.

 • Udføre vandkemianalyse

  Udføre vandkemianalyse

 • Foretage vandbehandling

  Tage regelmæssige vandprøver for at sikre, at vandforvaltnings- og filtreringsprocesser følger en fornuftig forvaltningspraksis, industristandarder eller en alment accepteret landbrugspraksis. Registrere tidligere vandforurening, forureningskilde og afhjælpning af forurening. Træffe afbødende foranstaltninger for at forhindre yderligere forurening.

 • Håndtere affald

  Håndtere og bortskaffe bioaffald og kemikalieaffald i overensstemmelse med bestemmelserne.

 • Observere unormal fiskeadfærd

  Observere, beskrive og overvåge unormal adfærd blandt fisk i forbindelse med fodring, svømning og tilsynekomst på overfladen.

 • Overvåge fiskedødelighed

  Overvåge fiskedødeligheden og vurdere mulige årsager.

 • Overvåge fodersystemer

  Sørge for, at fodermidlerne, fodringssystemet og overvågningsinstrumenterne fungerer. Analysere feedback fra instrumenterne.

 • Måle parametre for vandkvalitet

  Sikre vandkvaliteten ved at tage hensyn til forskellige elementer, f.eks. temperatur.

 • Vedligeholde bure og maskiner

  Vedligeholde burudstyr og maskineri såsom indeslutningssystemer, løftemateriel, transportredskaber, desinfektionsudstyr.

 • Måle vandstrømning

  Måle vandgennemstrømning, vandindtag og vandtilstrømning.

 • Kontrollere akvatisk produktionsmiljø

  Vurdere virkningerne af biologiske forhold, såsom alger og begroningsorganismer, ved at styre vandindtag, vandindvinding og iltforbrug.

 • Vedligeholde dykkerudstyr

  Udføre vedligeholdelsesarbejde, herunder mindre reparationer, på dykkerudstyr.

 • Vurdere vandkvalitet i bure

  Analysere vandets kvalitet ved bl.a. at overvåge temperaturen og iltindholdet.

 • Implementere systemer til fodring af finnefisk

  Implementere systemer til daglig fodring af finnefisk med hensyntagen til miljøvariationer. Kontrollere, at fodringssystemerne følges, via nøjagtig implementering af fodringsprocedurerne. Gennemføre tilpasninger af fodringssystemerne for at tage hensyn til udsving i produktionen og variationer i miljøforholdene. Kontrollere specialiserede fodringssystemer for at understøtte bestemte produktionskrav. Undersøge ændringer i spiseadfærd for at fastslå årsagen og de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

 • Anvende standardprotokoller for foder og ernæring

  Fremstille foder på stedet. Fodre dyr med håndkraft eller fodringsmaskiner i henhold til vedtagne protokoller. Overvåge dyrenes spiseadfærd.

 • Føre tilsyn med netsystemer til bure

  Føre tilsyn med skift og reparation af net til bure. Vedligeholde og rengøre pontoner og fortøjningstove.

 • Vedligeholde udstyr i akvakulturbure

  Sørge for vedligeholdelse af akvakulturudstyr ved at udføre opgaver som f.eks. at rengøre flydere og arrangere reb i bure.

 • Anvende fiskebehandlinger

  Anvende foreskrevne fiskebehandlinger under tilsyn, herunder hjælp til vaccinationsnedsænkning og injektionsprocedurer.

 • Screene for misdannelser hos levende fisk

  Screene for misdannelser hos levende fisk, herunder larver

 • Konservere fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle og bevare larve-, fisk- og bløddyrsprøver eller læsioner med henblik på diagnosticering af specialister i fiskesygdomme.

 • Vedligeholde klassificeringsudstyr

  Opstille udstyr og områder for effektiv klassificering af fisk i overensstemmelse med krav. Vedligeholde udstyret, så det er i funktionsdygtig stand under hele klassificeringsprocessen. Rense og opbevare udstyret efter brug.

 • Klargøre små fartøjer til drift

  Klargøre til besætningsbetjening af små fartøjer, både med og uden licens.

 • Udføre dykkeraktiviteter

  Udføre hyperbariske interventioner ved et maksimalt tryk på 4 atmosfære. Forberede og gennemgå personligt udstyr og hjælpemateriale; udføre og overvåge dykningen; gælde vedligeholdelse af dykkerudstyret og hjælpematerialer; anvende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre dykkernes sikkerhed ved dykninger på lave dybder.

 • Betjene små fartøjer

  Betjene små fartøjer, der anvendes til transport og fodring.

 • Udføre forberedelser for specialist i fiskesygdomme

  Forberede miljø og udstyr til behandling af særlige sygdomme hos fisk, herunder behandling med vaccination.

 • Overvåge fødeoptagelsesadfærd

  Overvåge husdyrs fødeoptagelsesadfærd. Indsamle oplysninger om dyrenes vækst og vækstprognoser. Overvåge og vurdere biomasse også med hensyn til dødelighed.

 • Kontrollere dykkerudstyr

  Kontrollere dykkerudstyr med henblik på gyldig certificering for at sikre dets egnethed. Sikre, at dykkerudstyr undersøges af en kompetent person inden brug mindst én gang på de dage, hvor det skal anvendes. Sikre, at det er testet og repareret på passende vis.

 • Gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af fiskesygdomme

  Gennemføre sygdomsforebyggende foranstaltninger for fisk, bløddyr og krebsdyr for landbaserede og vandbaserede akvakulturanlæg.

Source: Sisyphus ODB