Profession akvakulturtekniker med speciale i høst af akvatiske organismer

Akvakulturteknikere med speciale i høst af akvatiske organismer driver høsten ved produktion af vandlevende organismer, de håndterer det komplekse udstyr og maskiner, der anvendes til høst af specifikke opdrættede arter.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Identifikation og klassifikation af fisk

  De processer, der muliggør identifikation og klassificering af fisk.

 • Brandbekæmpelse på akvakulturanlæg

  De nødvendige metoder og det nødvendige udstyr til at slukke brande på akvakulturanlæg.

 • Brandbekæmpelsessystemer

  Enheder og systemer, der bruges til at slukke brande, samt brandenes klasser og kemi.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Bestemmelser om fiskevelfærd

  De regler, der gælder for fiskerimetoder, og som sikrer fiskenes velfærd.

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

 • Fiskerimetoder

  Kendskab til tidssvarende fiskerimetoder.

Færdigheder

 • Overvåge fiskesundhed

  Overvåge fiskenes sundhedstilstand baseret på fodring og generel adfærd. Fortolke miljøparametre og analysere dødelighed.

 • Anvende fiskebehandlinger

  Anvende foreskrevne fiskebehandlinger under tilsyn, herunder hjælp til vaccinationsnedsænkning og injektionsprocedurer.

 • Klargøre små fartøjer til drift

  Klargøre til besætningsbetjening af små fartøjer, både med og uden licens.

 • Vedligeholde klassificeringsudstyr

  Opstille udstyr og områder for effektiv klassificering af fisk i overensstemmelse med krav. Vedligeholde udstyret, så det er i funktionsdygtig stand under hele klassificeringsprocessen. Rense og opbevare udstyret efter brug.

 • Udføre fiskesorteringsaktiviteter

  Indsamle levende fisk ved hjælp af teknikker, der minimerer den stress, der forårsages for fisk, og undgå, at fiskene undslipper. Klassificere dem manuelt eller ved hjælp af udstyr. Rapportere om klassificeringen, idet overensstemmelse med specifikationerne sikres.

 • Vedligeholde fiskeriudstyr

  Rengøre og lagre fiskeriudstyr efter brug.

 • Klargøre fiskebehandlingsanlæg

  Klargøre fiskebehandlingsanlæg for effektivt at isolere kontaminerede fisk under behandlingen. Kontrollere anvendelsen af behandlinger for at undgå kontaminering af andre bestande, beholdere og miljøet generelt.

 • Overvåge behandlet fisk

  Overvåge behandlet fisk for at evaluere virkningen af behandlingen.

 • Udføre forberedelser for specialist i fiskesygdomme

  Forberede miljø og udstyr til behandling af særlige sygdomme hos fisk, herunder behandling med vaccination.

 • Rapportere høstet fiskeproduktion

  Observere og rapportere fiskefangst og afvigelser fra den forventede fangstkvote.

 • Høste akvatiske ressourcer

  Sortere fisk, bløddyr, krebsdyr manuelt og ved anvendelse af udstyr som forberedelse af høst. Høste skaldyr til konsum. Høste levende fisk til transport i levende stand. Høste alle arter på en human måde. Håndtere høstede fisk på en måde, der bevarer kødkvaliteten.

 • Sikre efterlevelse af akvakulturstandarder

  Sikre, at driften overholder standarderne for bæredygtig akvakultur.

 • Anvende fiskemetoder

  Anvende fiskemetoderne effektivt og på en måde, der minimerer den stress, der forårsages for fisk. Flå fiskene på en human måde.

 • Håndtere fiskeriaffald

  Bortskaffelse af affald, blod og fisk af ringere kvalitet i henhold til affaldshåndteringsprocedurer.

 • Slukke brand

  Vælg de relevante stoffer og metoder til at slukke brande afhængigt af deres størrelse, såsom vand og forskellige kemiske agenter. Bruge åndedrætsværn.

 • Forberede akvatiske dyr til indfangning

  Sortere fisk, bløddyr, krebsdyr manuelt og ved anvendelse af udstyr til forberedelse af høst.

 • Overvåge fødeoptagelsesadfærd

  Overvåge husdyrs fødeoptagelsesadfærd. Indsamle oplysninger om dyrenes vækst og vækstprognoser. Overvåge og vurdere biomasse også med hensyn til dødelighed.

 • Estimere høstomkostninger

  Give et rimeligt skøn af det nødvendige høstudstyr, udarbejde nøjagtige høstskøn og arbejde inden for de tildelte budgetter.

 • Betjene udstyr til fiskefangst

  Betjene udstyr til fiskefangst, til klassificering, prøveudtagning eller optagning.

 • Overvåge indsamling af levende fisk

  Overvågning af forholdene under indsamling af levende fisk, herunder stress hos fiskene.

 • Identificere akvakulturarter

  Identificere væsentlige europæiske arter af opdrættede fisk, skaldyr og krebsdyr.

 • Udarbejde sundhedsdokumentation

  Udarbejde sundhedsdokumenter til forsendelse af fisk, bløddyr, skaldyr eller andre.

 • Overvåge fiskedødelighed

  Overvåge fiskedødeligheden og vurdere mulige årsager.

 • Kontrollere akvatisk produktionsmiljø

  Vurdere virkningerne af biologiske forhold, såsom alger og begroningsorganismer, ved at styre vandindtag, vandindvinding og iltforbrug.

 • Indsamle døde fisk

  Indsamle døde fisk i modtagelsesmiljøer såsom tanke og bure.

 • Betjene små fartøjer

  Betjene små fartøjer, der anvendes til transport og fodring.

 • Observere unormal fiskeadfærd

  Observere, beskrive og overvåge unormal adfærd blandt fisk i forbindelse med fodring, svømning og tilsynekomst på overfladen.

 • Svømme

  Bevæge sig i vand ved brug af lemmerne.

 • Klargøre udstyr til fiskefangst

  Forberede udstyr til fiskefangst og faciliteter til effektiv slagtning af fiskene og efterfølgende oplagring.

 • Opsætte fiskeriudstyr

  Opsætte fiskeriudstyr til effektiv slagtning af fisk og efterfølgende oplagring.

 • Håndtere fanget fisk

  Håndtere fanget fisk på en måde, der bevarer kødkvaliteten. Opbevare fisk effektivt i nedkølet tilstand.

 • Gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af fiskesygdomme

  Gennemføre sygdomsforebyggende foranstaltninger for fisk, bløddyr og krebsdyr for landbaserede og vandbaserede akvakulturanlæg.

Source: Sisyphus ODB