Profession akvakulturtekniker med speciale i opdræt af akvatiske organismer

Akvakulturteknikere med speciale i opdræt af akvatiske organismer arbejder med produktion af organismer, der lever i vand. De er specialister i opdræt, fravænning og produktion af ungfisk.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Biosikring

  Kende de generelle principper, der gælder for begrebet biosikkerhed, og navnlig de sygdomsforebyggelsesregler, der skal implementeres i tilfælde af epidemier, der truer folkesundheden.

 • Planktonproduktion

  Metoder, karakteristika og udstyr, der anvendes til at dyrke fytoplankton, alger og levende byttefisk, såsom hjuldyr eller Artemia-rejer ved hjælp af avancerede teknikker.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

 • Reproduktion af akvatiske organismer

  De teknikker, der anvendes til at fremkalde gydning, gydning på reder og afstripning ved hjælp af passende teknikker til bestemte arter af fisk, bløddyr, krebsdyr m.v. Miljømæssig kontrol af gydning, anvendelse af hormoner for at fremkalde reproduktion og rekruttering af gydebestande ved genetisk udvælgelse.

 • Identifikation og klassifikation af fisk

  De processer, der muliggør identifikation og klassificering af fisk.

Færdigheder

 • Vedligeholde produktion i opdrætsfase

  Vedligeholde produktionen i opdrætsfasen ved anvendelse af avancerede produktionsteknikker med høj massefylde

 • Passe yngelanlæg inden for akvakultur

  Bruge egnede redskaber til indsamling af skaldyryngel. Sortere vildtlevende skaldyryngel. Indsamle naturligt gydede fiskeæg, fjerne æggenes sammenklæbning og inkubere æg, til de klækker. Håndtere avlsbestand af fisk og skaldyr og fodre dem i overensstemmelse med deres behov.

 • Bruge opvarmningsudstyr til akvakulturanlæg

  Betjene passende varme- og pumpeudstyr, såsom elvarmere, varmevekslere, varmepumper og solpumper.

 • Gennemføre produktionsprocesser i yngelanlæg

  Indsamle naturligt spyet fiskerogn, eliminere rognens klæbeevne, udruge, udklække og pleje nyklækkede larver, overvåge larvernes tilstand, udføre tidlig fodring og avl af de dyrkede arter.

 • Bruge udstyr til desinfektion af vand

  Betjene udstyr til desinfektion af vand under anvendelse af forskellige metoder og teknikker, f.eks. mekanisk filtrering, afhængigt af behov.

 • Fodre gydebestande

  Fodre gydebestande i overensstemmelse med ernæringsmæssige behov. Dette vil i første omgang omfatte levende bytte, såsom rotifera og artemia.

 • Kontrollere fiskesygdomme

  Identificere symptomerne på fiskesygdomme. Anvende passende foranstaltninger til at behandle eller fjerne diagnosticerede tilstande.

 • Konservere fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle og bevare larve-, fisk- og bløddyrsprøver eller læsioner med henblik på diagnosticering af specialister i fiskesygdomme.

 • Vedligeholde vandkvalitet i yngelanlæg inden for akvakultur

  Måle vandføring i tanke og naturlige ferskvandsområder. Måle parametre for vandkvalitet f.eks. pH, temperatur, iltindhold, saltindhold, CO2, N2, NO2, NH4, turbiditet og klorofyl.

 • Vedligeholde fortegnelser for yngelanlæg

  Føre nøjagtige produktionsfortegnelser og lagerlister over yngelanlæg. Føre nøjagtige fortegnelser over yngelanlæg, herunder udarbejdelse af sundhedsdokumenter til transport af unge individer.

 • Bruge oxygenudstyr

  Betjene forskelligt oxygenudstyr til vand i henhold til kravene: overfladebeluftere, skovlhjulsbeluftere, søjlebeluftere/iltningstrapper og rene oxygensystemer.

 • Screene for misdannelser hos levende fisk

  Screene for misdannelser hos levende fisk, herunder larver

 • Vedligeholde udstyr i yngelanlæg

  Foretage mindre reparationer af rugeudstyr efter behov.

 • Vedligeholde yngelanlæg

  Udføre mindre reparationer af yngelanlæg efter behov.

 • Overvåge produktion i yngelanlæg

  Overvåge og opretholde produktion i yngelanlæg, overvåge bestande og bevægelser.

 • Sikre efterlevelse af akvakulturstandarder

  Sikre, at driften overholder standarderne for bæredygtig akvakultur.

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

 • Inducere gydning hos akvakulturarter

  Inducere gydning ved hjælp af passende teknikker for bestemte opdrættede arter af fisk, bløddyr, skaldyr eller andet. Bestemme gydebestandes kønsmodenhed ved hjælp af passende teknikker som anført for opdrættede arter af fisk, bløddyr og krebsdyr. Kontrollere gydebestandes seksuelle cyklus. Bruge hormoner til at inducere reproduktion.

 • Dyrke plankton

  Dyrke fytoplankton og mikroalger. Dyrke levende bytte såsom f.eks. rotifera eller artemia med avancerede teknikker.

 • Vurdere larvers fødeoptagelsesadfærd

  Overvåge adfærd ved optagelse af føde for at træffe beslutning om, hvorvidt fodersammensætningen er egnet, og anvende larver fra levende bytte til tørfoder eller foderpiller.

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Håndtere indfangning af yngelfisk

  Planlægge og gennemføre fangst af vildtlevende gydebestande og sætte de vilde gydebestande i karantæne, hvis det er påkrævet. Overvåge indsamlingen af larver eller ungfisk fra omgivelserne. Kontrollere anvendelsen af passende teknikker for bestemte arter, dvs. fisk, bløddyr, skaldyr eller andre.

 • Klargøre gydebestande

  Inkubere æg indtil udklækning. Vurdere kvaliteten af æg. Inspicere fiskeæg. Fjerne døde, ulevedygtige og misfarvede æg ved brug af en sugesprøjte. Producere larveæg. Udklække og pleje nyfødte larver.

 • Overvåge fiskesundhed

  Overvåge fiskenes sundhedstilstand baseret på fodring og generel adfærd. Fortolke miljøparametre og analysere dødelighed.

 • Gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af fiskesygdomme

  Gennemføre sygdomsforebyggende foranstaltninger for fisk, bløddyr og krebsdyr for landbaserede og vandbaserede akvakulturanlæg.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Overvåge fiskedødelighed

  Overvåge fiskedødeligheden og vurdere mulige årsager.

 • Håndtere larvefravænning i opdrætsfase

  Træffe foranstaltninger for at opdrætte arter, f.eks. gradvist at overflytte ungers ernæring fra levende bytte til tørre stoffer.

 • Kontrollere akvatisk produktionsmiljø

  Vurdere virkningerne af biologiske forhold, såsom alger og begroningsorganismer, ved at styre vandindtag, vandindvinding og iltforbrug.

Source: Sisyphus ODB