Profession akvakulturtekniker med speciale i recirkulationsanlæg

Akvakulturteknikere med speciale i recirkulationsanlæg betjener og styrer produktionsprocesserne for vandlevende organismer i landbaserede recirkulationssystemer, der anvender processer til genbrug af vand og drift af pumpe-, beluftnings-, opvarmnings-, belysnings- og biofilterudstyr samt backup-elsystemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Biosikring i forbindelse med akvatiske ressourcer

  De principper, der ligger til grund for konceptet biosikring i forbindelse med dyrkning af akvatiske ressourcer som salgsafgrøder.

 • Bestemmelser om fiskevelfærd

  De regler, der gælder for fiskerimetoder, og som sikrer fiskenes velfærd.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Vurdering af risici og trusler

  Sikkerhedsdokumentation og sikkerhedsrelateret kommunikation og information.

 • Recirkulationssystemer

  Karakteristika og funktion af kompleks cirkulation, beluftning og biofiltersystemer.

 • Vandkemianalyser

  Principper for kompleks vandkemi

 • Genanvendelse af vand

  Principper for genanvendelse af vand i komplekse cirkulationssystemer.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

Færdigheder

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Vedligeholde recirkulationssystemer

  Overvåge og vedligeholde vandcirkulation i opholdsenheder. Overvåge tilstanden af vandfiltrerings- og rensningsudstyret.

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

 • Overvåge fiskesundhed

  Overvåge fiskenes sundhedstilstand baseret på fodring og generel adfærd. Fortolke miljøparametre og analysere dødelighed.

 • Overvåge fødeoptagelsesadfærd

  Overvåge husdyrs fødeoptagelsesadfærd. Indsamle oplysninger om dyrenes vækst og vækstprognoser. Overvåge og vurdere biomasse også med hensyn til dødelighed.

 • Udføre vandkemianalyse

  Udføre vandkemianalyse

 • Overvåge vækstrater for opdrættede fiskearter

  Overvåge og vurdere vækstrater og biomasse for opdrættede fiskearter, idet der tages hensyn til dødeligheden. Beregne og prognosticere vækstrater. Overvåge og vurdere dødeligheden.

 • Betjene kontrolsystemer

  Konfigurere og betjene elektrisk og elektronisk udstyr samt og kontroludstyr.

 • Måle parametre for vandkvalitet

  Sikre vandkvaliteten ved at tage hensyn til forskellige elementer, f.eks. temperatur.

 • Konservere fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle og bevare larve-, fisk- og bløddyrsprøver eller læsioner med henblik på diagnosticering af specialister i fiskesygdomme.

 • Gennemføre foranstaltninger til forebyggelse af fiskesygdomme

  Gennemføre sygdomsforebyggende foranstaltninger for fisk, bløddyr og krebsdyr for landbaserede og vandbaserede akvakulturanlæg.

 • Deltage i tilrettelæggelsen af beredskabsøvelser

  Deltage i forberedelse og gennemførelse af beredskabsøvelser. Overtage ledelsen af beredskabsindsats på stedet. Hjælpe med at sikre, at de skrevne borerapporter logges korrekt. Sørge for, at alt personale holder sig til forud planlagte beredskabsprocedurer så omhyggeligt som muligt i tilfælde af en nødsituation.

 • Overvåge fiskedødelighed

  Overvåge fiskedødeligheden og vurdere mulige årsager.

 • Kontrollere fiskesygdomme

  Identificere symptomerne på fiskesygdomme. Anvende passende foranstaltninger til at behandle eller fjerne diagnosticerede tilstande.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Træffe rettidige beslutninger

  Tilstræbe optimal rettidig beslutningstagning inden for organisationen.

 • Betjene recirkulationssystem i yngelanlæg

  Effektivt drive et recirkulationssystem i yngelanlæg til specificerede organismer, der lever i vand

 • Vedligeholde angivne vandkarakteristika

  Drej ventiler og anbring strømningsledere i trug med henblik på at justere vandets volumen, dybde, tømningsfrekvens og temperatur som specificeret.

 • Implementere systemer til fodring af finnefisk

  Implementere systemer til daglig fodring af finnefisk med hensyntagen til miljøvariationer. Kontrollere, at fodringssystemerne følges, via nøjagtig implementering af fodringsprocedurerne. Gennemføre tilpasninger af fodringssystemerne for at tage hensyn til udsving i produktionen og variationer i miljøforholdene. Kontrollere specialiserede fodringssystemer for at understøtte bestemte produktionskrav. Undersøge ændringer i spiseadfærd for at fastslå årsagen og de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

 • Udforme risikovurdering

  Vurdere risici, foreslå forbedringer og beskrive de foranstaltninger, der skal træffes på det organisatoriske plan.

 • Anvende fiskebehandlinger

  Anvende foreskrevne fiskebehandlinger under tilsyn, herunder hjælp til vaccinationsnedsænkning og injektionsprocedurer.

 • Arbejde som et team

  Anerkende betydningen af teamwork, opbygning og opretholdelse af effektive arbejdsrelationer med alle kolleger i kasinoet og inden for branchen. Fleksibilitet til at indtage en positiv og fleksibel holdning til skiftende prioriteringer og procedurer. Indtage et positivt syn på forandring, gerne påtage sig nye opgaver og reagere hensigtsmæssigt på nye arbejdsmetoder. Kommunikation For at sikre en klar og effektiv kommunikation med kasinoledelsen og overordnet spilleder og spilledere. Afholde regelmæssige møder med ledere og personale og fremme tovejskommunikation og løbende forbedringer.

 • Fortolke videnskabelige data for at vurdere vandkvalitet

  Analysere og fortolke data som biologiske egenskaber med henblik på at kende vandkvaliteten.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Indsamle biologiske data

  Indsamle biologiske prøver, registrere og sammenfatte biologiske data til brug i tekniske undersøgelser, udvikle miljøforvaltningsplaner og biologiske produkter.

 • Identificere risici på akvakulturanlæg

  Identificere farer og vurdere risici for sundheden og sikkerheden i akvakulturanlæg.

Source: Sisyphus ODB