Profession akvakulturtekniker med speciale i udklækning

Akvakulturteknikere med speciale i udklækning arbejder med og kontrollerer alle aspekter af rugeriets produktionsprocesser, lige fra forvaltning af gydebestande til indledende vækst af ungdyr.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Grøntvands-inkubationsteknikker

  Grøntvands-inkubationsteknikker til dambrug.

 • Reproduktion af akvatiske organismer

  De teknikker, der anvendes til at fremkalde gydning, gydning på reder og afstripning ved hjælp af passende teknikker til bestemte arter af fisk, bløddyr, krebsdyr m.v. Miljømæssig kontrol af gydning, anvendelse af hormoner for at fremkalde reproduktion og rekruttering af gydebestande ved genetisk udvælgelse.

 • Dyrevelfærdslovgivning

  De retlige grænser, fagetiske regler, de nationale og EU's lovgivningsrammer og retlige procedurer for at arbejde med dyr og levende organismer og sikre deres velfærd og sundhed.

 • Sanitære foranstaltninger inden for klækkeriproduktion

  Standarder for renholdelse og renlighed, der er afgørende for en effektiv bekæmpelse af svampe og andre parasitter under intensive dyrkningsbetingelser.

 • Planktonproduktion

  Metoder, karakteristika og udstyr, der anvendes til at dyrke fytoplankton, alger og levende byttefisk, såsom hjuldyr eller Artemia-rejer ved hjælp af avancerede teknikker.

 • Fiskebiologi

  Studiet af fisk, skaldyr eller bløddyr, der er inddelt i mange specialiserede områder, og som dækker deres morfologi, fysiologi, anatomi, adfærd, oprindelse og distribution.

Færdigheder

 • Overvåge vandkvalitet

  Måle vandkvalitet: temperatur, ilt, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, turbiditet, klorofyl. Overvåge mikrobiologisk vandkvalitet.

 • Administrere animalsk biosikkerhed

  Planlægge og anvende passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge overførsel af sygdomme og sikre en effektiv samlet biosikring. Vedligeholde og følge biosikkerhedsprocedurer og infektionskontrol, når der arbejdes med dyr, herunder erkendelse af potentielle sundhedsproblemer og iværksættelse af passende foranstaltninger, oplysninger om foranstaltninger til hygiejnekontrol på stedet og biosikkerhedsprocedurer samt rapportering til andre.

 • Udføre fodring

  Udføre manuel fodring. Kalibrere og betjene automatiske og elektroniske fodersystemer.

 • Håndtere gydebestande

  Håndtere vildtlevende og opdrættede gydebestande. Sætte vildtlevende og opdrættede gydebestande i karantæne. Vælge individer til kultur og/eller opfedning.

 • Gennemføre produktionsprocesser i yngelanlæg

  Indsamle naturligt spyet fiskerogn, eliminere rognens klæbeevne, udruge, udklække og pleje nyklækkede larver, overvåge larvernes tilstand, udføre tidlig fodring og avl af de dyrkede arter.

 • Screene for misdannelser hos levende fisk

  Screene for misdannelser hos levende fisk, herunder larver

 • Overvåge produktion i yngelanlæg

  Overvåge og opretholde produktion i yngelanlæg, overvåge bestande og bevægelser.

 • Udføre vedligeholdelse af akvakulturudstyr

  Vedligeholde akvakulturudstyret og identificere udstyrets behov. Udføre rutinemæssig vedligeholdelse og mindre reparationer efter behov.

 • Overvåge fiskesundhed

  Overvåge fiskenes sundhedstilstand baseret på fodring og generel adfærd. Fortolke miljøparametre og analysere dødelighed.

 • Overvåge fodersystemer

  Sørge for, at fodermidlerne, fodringssystemet og overvågningsinstrumenterne fungerer. Analysere feedback fra instrumenterne.

 • Klargøre gydebestande

  Inkubere æg indtil udklækning. Vurdere kvaliteten af æg. Inspicere fiskeæg. Fjerne døde, ulevedygtige og misfarvede æg ved brug af en sugesprøjte. Producere larveæg. Udklække og pleje nyfødte larver.

 • Håndhæve sanitære procedurer

  Sikre standarder for sanitet og renlighed, som er afgørende for en effektiv bekæmpelse af svampe og andre parasitter under intensive dyrkningsbetingelser. Skaffe sig ikke-forurenede fisk og æg gennem strenge sundhedsprocedurer og undgå smittebærende fisk. Føre tilsyn med isoleringen og identifikationen af midlet med specifikt immunantiserum.

 • Inducere gydning hos akvakulturarter

  Inducere gydning ved hjælp af passende teknikker for bestemte opdrættede arter af fisk, bløddyr, skaldyr eller andet. Bestemme gydebestandes kønsmodenhed ved hjælp af passende teknikker som anført for opdrættede arter af fisk, bløddyr og krebsdyr. Kontrollere gydebestandes seksuelle cyklus. Bruge hormoner til at inducere reproduktion.

 • Udføre spildevandsrensning

  Udføre spildevandsrensning i overensstemmelse med bestemmelser, med kontrol af biologisk affald og kemikalieaffald.

 • Vedligeholde produktion i opdrætsfase

  Vedligeholde produktionen i opdrætsfasen ved anvendelse af avancerede produktionsteknikker med høj massefylde

 • Betjene recirkulationssystem i yngelanlæg

  Effektivt drive et recirkulationssystem i yngelanlæg til specificerede organismer, der lever i vand

 • Fortolke videnskabelige data for at vurdere vandkvalitet

  Analysere og fortolke data som biologiske egenskaber med henblik på at kende vandkvaliteten.

 • Konservere fiskeprøver med henblik på diagnosticering

  Indsamle og bevare larve-, fisk- og bløddyrsprøver eller læsioner med henblik på diagnosticering af specialister i fiskesygdomme.

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

 • Dyrke plankton

  Dyrke fytoplankton og mikroalger. Dyrke levende bytte såsom f.eks. rotifera eller artemia med avancerede teknikker.

 • Vedligeholde fortegnelser for yngelanlæg

  Føre nøjagtige produktionsfortegnelser og lagerlister over yngelanlæg. Føre nøjagtige fortegnelser over yngelanlæg, herunder udarbejdelse af sundhedsdokumenter til transport af unge individer.

 • Håndtere indfangning af yngelfisk

  Planlægge og gennemføre fangst af vildtlevende gydebestande og sætte de vilde gydebestande i karantæne, hvis det er påkrævet. Overvåge indsamlingen af larver eller ungfisk fra omgivelserne. Kontrollere anvendelsen af passende teknikker for bestemte arter, dvs. fisk, bløddyr, skaldyr eller andre.

Source: Sisyphus ODB