Profession andenpilot

Andenpiloter er ansvarlige for at bistå kaptajnen gennem overvågning af flyveinstrumenterne, håndtering af radiokommunikation, overvågning af lufttrafikken og overtagelse af styringen efter behov. De overholder piloternes kommandoer, flyveplaner og forskrifter og procedurer for nationale luftfartsmyndigheder, selskaber og lufthavne.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lufthavnsplanlægning

  Kende til lufthavnsplanlægning for forskellige flytyper; bruge disse oplysninger til at mobilisere ressourcer og mennesker for at håndtere flyene, mens de befinder sig i lufthavnen.

 • Geografiske områder

  Kende det geografiske område i detalje; vide, hvor forskellige organisationer opererer.

 • Aeronautisk meteorologi

  Forståelse af aeronautisk meteorologi til håndtering af vejrets påvirkning af lufttrafikstyringen (ATM). Forstå, hvordan store ændringer i tryk- og temperaturværdier i lufthavne kan skabe variationer i mod og medvindskomponenter, og medføre driftsbetingelser med lav sigtbarhed. Viden om aeronautisk meteorologi kan bidrage til at mindske den negative indvirkning på ATM-systemet ved at mindske forstyrrelser og de deraf følgende problemer med forstyrrede gennemstrømningshastigheder, tabt kapacitet og påløbne ekstraomkostninger.

 • Flyvekontrolsystemer i luftfartøjer

  Kende indstillingen af, egenskaberne ved og driften af flyvekontrolsystemer i luftfartøjer. Administrere flyvestyreflader, cockpitstyringssystemer, forbindelser og driftsmekanismer, der er nødvendige for styring af et luftfartøjs flyveretning. Betjene luftfartøjets motorbetjeningsorganer med henblik på at ændre dets hastighed.

 • Forskrifter for civil luftfart

  Kende forskrifter, regler og signaler for civil luftfart, herunder dirigering af signaler.

 • Luftfartslov

  Kende lovgivning og bestemmelser for lufttransport. På grund af luftfartens karakter overlapper kendskabet til lovgivningen om lufttransport delvist kendskabet til international lovgivning.

 • Fælles luftfartssikkerhedsforskrifter

  Det sæt af love og bestemmelser, der finder anvendelse inden for den civile luftfart på regionalt, nationalt, europæisk og internationalt plan. Forstå de regler, der skal beskytte borgerne til enhver tid inden for civil luftfart samt sikre, at operatører, borgere og organisationer overholder disse regler.

 • Regler for visuelle flyvninger

  Typer af flyveregler, som er en samling af regler, der tillader piloter at flyve fly i klart såvel som usigtbart vejr, hvor ydre visuelle referencer til jorden og andre forhindringer ikke anses for at være sikre.

 • Flyvekontrolaktiviteter

  Have en forståelse af de opgaver, der udføres af flyveledere, herunder interaktion og effektiv kommunikation mellem luftfartøjet og flyveledere, opfølgende aktiviteter og sikring af problemfri drift på flyvninger.

Færdigheder

 • Anvende transportstyringskoncepter

  Anvende transportstyringskoncepter med henblik på at forbedre transportprocesserne, reducere affaldsmængden, øge effektiviteten og forbedre forberedelse af tidsplanen.

 • Gennemføre procedurer for at opfylde krav vedrørende flyvning af luftfartøj

  Sikre, at driftsattester er gyldige, sikre den maksimale startmasse på 3.175 kg, kontrollere, at minimumsbesætningen er tilstrækkelig i henhold til forskrifter og behov, sikre, at konfigurationsindstillingerne er korrekte og kontrollere, om motorerne er egnede til flyvningen.

 • Betjene tovejsradiosystemer

  Bruge radioer, som kan modtage og sende lydsignaler, for at kommunikere med lignende radioer på samme frekvens, f.eks. mobiltelefoner og walkie-talkier.

 • Sørge for efterlevelse af forskrifter vedrørende civil luftfart

  Sikre, at der vedtages standarder for bedste praksis, og at alle forskriftsmæssige krav opfyldes

 • Have visuel forståelse

  Fortolke diagrammer, kort, grafik og andre billedpræsentationer, der anvendes i stedet for tekst på skrift. Den anvendte grafik varierer fra proces til proces; derfor skal fagpersonen have tilstrækkeligt kendskab til området til at følge og bruge de præsenterede oplysninger.

 • Udføre rutinekontrol under flydrift

  Udføre kontrol før og under flyvning: udføre kontrol af luftfartøjets præstation, rute og brændstofforbrug, tilgængelighed af start- og landingsbane, luftrumsrestriktioner osv.

 • Betjene kontrolpaneler i cockpit

  Betjene kontrolpaneler i cockpit i overensstemmelse med flyvningens behov. Styre indbyggede elektroniske systemer for at sikre en jævn flyvning.

 • Sørge for løbende overholdelse af forskrifter

  Udføre opgaver og procedurer for at sikre, at luftfartscertifikater bevarer deres gyldighed; træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger.

 • Håndtere stressede situationer

  Håndtere og styre meget stressende situationer på arbejdspladsen ved at følge passende procedurer, kommunikere på en rolig og effektiv måde og forblive rolig, når der træffes beslutninger.

 • Sørge for, at luftfartøjer overholder forskrifterne

  Sikre, at alle luftfartøjer er i overensstemmelse med den gældende lovgivning, og at alle komponenter og udstyr har officielt gyldige komponenter.

 • Læse kort

  Læs kort på en effektiv måde.

 • Læse 3D-skærme

  Læse 3D-skærme og forstå de oplysninger, de indeholder, om positioner, afstande og andre parametre.

 • Foretage manøvrer under flyvning

  Foretage manøvrer under flyvning i kritiske situationer og tilhørende "uønskede hændelser" for at undgå sammenstød.

 • Håndtere udfordrende arbejdsbetingelser

  Håndtere udfordrende omstændigheder i forbindelse med udførelse af arbejde, f.eks. natarbejde, skifteholdsarbejde og atypiske arbejdsforhold.

 • Bruge forskellige kommunikationskanaler

  Gøre brug af forskellige typer kommunikationskanaler såsom mundtlig, håndskreven, digital og telefonisk kommunikation med det formål at opbygge og udveksle idéer eller oplysninger.

 • Implementere sikkerhedsprocedurer i manøvreområder

  Anvende en række flyveplads-sikkerhedsbestemmelser og -procedurer for at sikre et sikkert arbejdsmiljø for lufthavnspersonale.

 • Betjene radarudstyr

  Betjene radarskærme og andet radarudstyr, sikre at fly flyver i sikker afstand til hinanden.

 • Sikre, at flyvningen forløber uproblematisk

  Sørge for, at rejsen forløber gnidningsløst og uden hændelser. Før afgang gennemgå, om alle sikkerheds-, catering-, navigations- og kommunikationselementer er på plads.

 • Foretage omfattende inspektion af luftfartøj

  Foretage inspektioner af luftfartøjer og komponenter til luftfartøjer, dvs. deres dele, apparatur og udstyr, med henblik på at identificere funktionsfejl, såsom brændstoflækager eller fejl i elektriske systemer og tryksystemer.

 • Anvende signalkontrolprocedurer

  Styre togbevægelser; betjene jernbanesignaler og bloksystemer for at sikre, at togene kører sikkert, på de rigtige ruter og rettidigt.

 • Følge mundtlige instrukser

  Være i stand til at følge talte instrukser modtaget fra kolleger. Bestræbe sig på at forstå og præcisere, hvad der anmodes om.

 • Gennemføre procedurer for at opfylde krav vedrørende flyvning af luftfartøjer på mere end 5 700 kg

  Sikre, at driftsattester er gyldige, validere, at startvægten er mindst 5,700 kg, kontrollere, at minimumsbesætningen er tilstrækkelig i henhold til flyvebehov og -forskrifter, sikre, at konfigurationsindstillingerne er korrekte, og kontrollere, om motorerne er egnede til flyvningen.

 • Udarbejde en flyveplan

  Udarbejde en flyveplan, der beskriver flyvehøjden, den rute, der skal følges, og den mængde brændstof, der kræves ved hjælp af forskellige informationskilder (vejrrapporter og andre data fra lufttrafikkontrollen).

 • Opretholde modvægt inden for transportmiddel

  Opretholde balance og massedistribution inden i transportmidlet (skib, fly, tog, vejkøretøjer osv.). Sikre, at passager- og godsdistribution ikke hindrer transportformens mobilitet.

 • Være bevidst om rummet omkring sig

  Være bevidst om din position og rummet omkring dig. Forstå forbindelsen mellem ting omkring dig, når der skiftes position.

 • Forberede transportruter

  Forberede ruter ved at tilføje eller fjerne ruter, ændre rutefrekvensen eller ændre omfanget af ruter. Justere ruter ved at sørge for ekstra køretid til ruter, tilføje ekstra kapacitet i overbelægningsperioder (eller reducere kapaciteten i perioder med lave passagertal) og tilpasse afgangstider som reaktion på ændringer i forholdene langs en given rute og derved sikre en effektiv ressourceudnyttelse og opfyldelse af kundeforbindelsernes mål.

 • Overholde flyvekontrolinstrukser

  Handle i overensstemmelse med instrukser fra flyveledere.

 • Betjene radioudstyr

  Opsætte og betjene radioenheder og tilbehør som f.eks. udsendelseskonsoller, forstærkere og mikrofoner. Forstå radiooperatørens sprog og, når det er nødvendigt, give instruktion i korrekt håndtering af radioudstyr.

 • Analysere arbejdsrelaterede skriftlige rapporter

  Læse og forstå jobrelaterede rapporter, analysere rapporternes indhold og anvende resultaterne i det daglige arbejde.

 • Betjene radionavigationsinstrumenter

  Betjene radionavigationsinstrumenter for at bestemme luftfartøjers position i luftrummet.

 • Gennemføre take-off og landing

  Gennemføre take-offs og landinger under normale forhold og med sidevind.

 • Bruge meteorologiske oplysninger

  Bruge og fortolke meteorologiske oplysninger for operationer, der er afhængige af klimatiske forhold. Bruge disse oplysninger til at rådgive om sikker drift i forbindelse med vejrforhold.

 • Sikre den offentlige sikkerhed

  Implementere de relevante procedurer og strategier og gøre brug af korrekt udstyr til fremme af lokale eller nationale sikkerhedstjenester til beskyttelse af data, personer, institutioner og ejendom.

 • Køre forebyggende simuleringer

  Køre forebyggende revisioner eller simuleringer med nye signalsystemer; bedømme driftsklarhed og finde fejl til udførelse af forbedringer.

Source: Sisyphus ODB