Profession ansvarlig for forankring på et akvakulturbrug

Ansvarlige for forankring på et akvakulturbrug udfører og fører tilsyn med fortøjning af bure på faste stationer, flydende bure eller endog selvdrevne og undersøiske bure. De driver og fortøjer på en sikker måde forskellige typer af storbure, og de håndterer forhold såsom strømme, bølgeklima og havbundens profil i åbne eller halvåbne vandområder.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Påvirkning af skibsstyring fra vinde og strømme

  Vide, hvilken indvirkning strøm, vindstyrke og vindretning har på et fartøjs navigation og manøvreevner.

 • Akvakulturindustri

  Have et kendskab til akvakulturindustrien, dens design og dens installationer.

 • Vandstrømme

  Forstå indvirkningen af vandstrømme på fiskebrug i bure, damme, laguner og floder.

 • Principper for design af indeslutningssystemer

  Konstruktionselementer i forskellige indeslutningssystemer, f.eks. bure, båse, net, damme og tanke.

Færdigheder

 • Vedligeholde interne kommunikationssystemer

  Opretholde et effektivt internt kommunikationssystem blandt medarbejdere og afdelingsledere.

 • Sikre efterlevelse af krav til bursikkerhed

  Sikre, at personalet efterlever kravene til bursikkerhed.

 • Deltage i tilrettelæggelsen af beredskabsøvelser

  Deltage i forberedelse og gennemførelse af beredskabsøvelser. Overtage ledelsen af beredskabsindsats på stedet. Hjælpe med at sikre, at de skrevne borerapporter logges korrekt. Sørge for, at alt personale holder sig til forud planlagte beredskabsprocedurer så omhyggeligt som muligt i tilfælde af en nødsituation.

 • Forbedre arbejdsaktiviteter

  Anbefale forbedringer af arbejdsaktiviteter

 • Etablere fortøjningsanlæg til akvakulturbure

  Etablere fortøjningsanlæg til akvakulturbure i overensstemmelse med planer.

 • Lede et team

  Lede, føre tilsyn med og motivere en gruppe mennesker med henblik på at opfylde de forventede resultater inden for en given tidsfrist og med de forventede ressourcer.

 • Sikre medarbejdernes sundhed og sikkerhed inden for akvakultur

  Sørge for, at der er fastlagt sundheds- og sikkerhedsprocedurer, som gælder for alle akvakulturanlæg, herunder bure, og at disse følges. Sikre, at personale og den brede offentlighed får instrukser, og at alt arbejde udføres i overensstemmelse med de relevante sundheds- og sikkerhedsregler.

 • Bruge kommunikationsudstyr

  Betjene kommunikationsudstyr med henblik på at indgå i et samspil med kunder, kolleger og andre.

 • Kommunikere på engelsk på et kompetent brugerniveau

  Indgående kendskab til engelsk, R351, svarer til niveau C1 i den fælles europæiske referenceramme for sprog (CEFR).

 • Arbejde som et team

  Anerkende betydningen af teamwork, opbygning og opretholdelse af effektive arbejdsrelationer med alle kolleger i kasinoet og inden for branchen. Fleksibilitet til at indtage en positiv og fleksibel holdning til skiftende prioriteringer og procedurer. Indtage et positivt syn på forandring, gerne påtage sig nye opgaver og reagere hensigtsmæssigt på nye arbejdsmetoder. Kommunikation For at sikre en klar og effektiv kommunikation med kasinoledelsen og overordnet spilleder og spilledere. Afholde regelmæssige møder med ledere og personale og fremme tovejskommunikation og løbende forbedringer.

 • Betjene et nødkommunikationssystem

  Effektivt anvende almindelige kommunikationssystemer, der anvendes i nødsituationer, såsom mobile sendere og modtagere i basestationer, bærbare sendere og modtagere, repeatere, mobiltelefoner, personsøgere, automatiske bilsøgere og satellittelefoner efter behov.

 • Skrive tekniske rapporter

  Udarbejde tekniske kunderapporter, der er forståelige for personer uden teknisk baggrund.

 • Planlægge fortøjningsanlæg til akvakulturbure

  Planlægge fortøjningsanlæg til akvakulturbure for udvalgte akvatiske arter.

 • Formidle fortøjningsplaner

  Forberede informationsmøder med bemandingen om fortøjningsplaner og arbejdsdeling. Stille oplysninger til rådighed for besætningen om beskyttelsesudstyr såsom hjelme og sikkerhedsbriller.

 • Træffe rettidige beslutninger

  Tilstræbe optimal rettidig beslutningstagning inden for organisationen.

 • Rådgive om sikkerhedsforbedringer

  Give relevante anbefalinger efter en efterforskning og sikre, at anbefalingerne tages behørigt til efterretning og opfølges, når der er behov for det.

 • Udforme risikovurdering

  Vurdere risici, foreslå forbedringer og beskrive de foranstaltninger, der skal træffes på det organisatoriske plan.

 • Skrive arbejdsrelaterede rapporter

  Udarbejde arbejdsrelaterede rapporter, der understøtter effektiv forvaltning af forbindelser og en høj standard for dokumentation og registrering. Skrive og forelægge resultater og konklusioner på en klar og forståelig måde, så de er forståelige for ikke sagkyndige modtagere.

 • Planlægge gruppers og enkeltpersoners arbejde

  Planlægge gruppers og enkeltpersoners arbejde. Vurdere gruppers og enkeltpersoners arbejde. Give feedback til grupper og enkeltpersoner om det udførte arbejde. Støtte og være mentor for enkeltpersoner og grupper. Udarbejde arbejdsinstrukser for nye opgaver.

Source: Sisyphus ODB