Profession ansvarlig for medicinske journaler

Ansvarlige for medicinske journaler er ansvarlige for at administrere aktiviteter i lægejournalsenheder, der vedligeholder og sikrer patientdata. De fører tilsyn med og uddanner medarbejderne under gennemførelsen af politikkerne for medicinsk forvaltning.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Forvaltning af sygejournaler

  Procedurerne for og betydningen af journalføring i et sundhedssystem, såsom hospitaler eller klinikker, de informationssystemer, der anvendes til at føre og bearbejde journaler, og hvordan der opnås maksimal nøjagtighed i journalerne.

 • Faglig dokumentation på sundhedsområdet

  De skriftlige standarder, der anvendes inden for sundhedssektoren med henblik på dokumentation af personers aktiviteter.

 • Database

  Klassificering af databaser, der omfatter deres formål, karakteristika, terminologi, modeller og brug, f.eks. XML-databaser, dokumentorienterede databaser og fuldtekstdatabaser.

 • Medicinsk informatik

  Processer og værktøjer, der anvendes til analyse og formidling af medicinske data ved hjælp af datamatiserede systemer.

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske koncepter for, hvordan digital datalagring arrangeres i specifikke ordninger, både lokalt, såsom harddiske og Random Access Memories (RAM), og fjernt via netværk, internet eller cloud.

 • Lede sundhedspersonale

  De ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, der kræves i forbindelse med sundhedspleje.

 • Klinisk kodning

  Matche kliniske konstateringer med standardkoder for sygdomme og behandlinger vha. et klassificeringssystem.

 • Sundhedslovgivning

  Patientrettigheder og sundhedsarbejderes ansvar og mulige konsekvenser og retsforfølgning i forbindelse med forsømmelser eller uagtsomhed ved medicinsk behandling.

 • IKT-dokumenthåndtering

  Metode til sporing, håndtering og lagring af dokumenter på en systematisk og organiseret måde samt registrering af de versioner, der oprettes og ændres af bestemte brugere (historiksporing).

Færdigheder

 • Indsamle statistikker om journaler

  Foretage statistisk analyse af forskellige journaler fra sundhedsfaciliteten under henvisning til antallet af hospitalsindlæggelser, udskrivninger eller ventelister.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Identificere patientjournaler

  Finde, hente og forelægge lægejournaler, som autoriseret sundhedspersonale har anmodet om.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Bruge elektronisk patientjournalsystem

  Være i stand til at anvende særlig software til forvaltning af patientjournaler under overholdelse af passende adfærdskodekser.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Føre tilsyn med registerføring

  Kontrollere og føre tilsyn med en organisations elektroniske registre gennem hele registrenes livscyklus.

 • Arkivere patientjournaler

  Arkivere sundhedsbrugeres journaler korrekt, herunder testresultater og sagsnotater, så de let kan hentes, når det er påkrævet.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Deltage i gennemgang af patientjournaler

  Bistå og hjælpe med eventuelle anmodninger om revision i forbindelse med arkivering, udfyldning og behandling af journaler.

 • Gennemføre klinisk audit

  Gennemføre intern klinisk audit gennem indsamling af statistiske, finansielle og andre data vedrørende levering af tjenester.

 • Evaluere medarbejdere

  Analysere medarbejdernes individuelle præstationer over en bestemt periode og meddele dine konklusioner til den pågældende ansatte eller ledelsen på højere niveau.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Rekruttere medarbejdere

  Ansætte nye medarbejdere ved at afgrænse jobfunktionen, annoncere, gennemføre interview og udvælge medarbejdere i overensstemmelse med virksomhedens politik og lovgivning.

 • Administrere information inden for sundhedssystemet

  Hente, anvende og udveksle oplysninger mellem patienter og sundhedspersoner og inden for sundhedssektoren.

 • Udføre klinisk kodning

  Korrekt registrere en patients specifikke sygdomme og behandlinger ved anvendelse af et system til klassificering af kliniske koder.

 • Forvalte digitale arkiver

  Oprette og vedligeholde computerarkiver og databaser, der omfatter den seneste udvikling inden for elektronisk datalagringsteknologi.

Source: Sisyphus ODB