Profession apoteker

Apotekere udarbejder, udskriver og udleverer recepter. De formidler kliniske oplysninger om lægemidler, indberetter formodede bivirkninger og yder individuel støtte til patienter. Apotekere sammensætter og tester lægemidler på laboratorier og opbevarer, præserverer og distribuerer dem.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Fysik

  Naturvidenskab, der omfatter studiet af stof, bevægelse, energi, kraft og relaterede begreber.

 • Apotekslovgivning

  Retlige og andre krav, der er knyttet til udøvelse af apoteksvirksomhed.

 • Lægemidler

  Lægemidlerne, deres nomenklatur og de stoffer, der anvendes til fremstilling af lægemidler.

 • Farmakokinetik

  Samspillet mellem kroppen og et specifikt lægemiddel efter administration, mekanismerne til absorption og distribution samt kemiske ændringer i kroppen.

 • Farmaceutisk kemi

  De kemiske aspekter af identifikation og syntetisk ændring af kemiske enheder i forhold til terapeutisk brug. Hvordan forskellige kemikalier påvirker biologiske systemer, og hvordan de kan integreres i lægemiddeludviklingen.

 • Farmaceutisk teknologi

  Farmaceutisk teknologi er den gren inden for farmaceutisk teknologi, der beskæftiger sig med teknologisk udformning, udvikling, fremstilling og evaluering af lægemidler.

 • Botanik

  Taksonomi eller klassifikation af planteliv, fylogenese og evolution, anatomi og morfologi og fysiologi.

 • Organisk kemi

  De kemiske forbindelser og stoffer, der indeholder kulstof.

 • Menneskelig anatomi

  De dynamiske forhold mellem menneskets struktur og funktion og det muskuloskeletale, kardiovaskulære og respiratoriske system, fordøjelsessystemet, det endokrine system, urinvejssystemet, det reproduktive og integumentære system og nervesystemet; normal og ændret anatomi og fysiologi i løbet af et menneskeliv.

 • Toksikologi

  Kemikaliers negative indvirkning på levende organismer, deres dosis og eksponering.

 • Lægemidler anvendt i behandling

  Anvendelse af lægemidler og måden, hvorpå de administreres i forbindelse med behandling af sygdomme.

 • Analytisk kemi

  Instrumenter og metoder til adskillelse, identifikation og mængdebestemmelse af stof — de kemiske bestanddele af naturlige og kunstige materialer og opløsninger.

 • Salgsstrategier

  Principper vedrørende kundeadfærd og målmarkeder med henblik på promovering og afsætning af et produkt eller en tjenesteydelse.

 • Uorganisk kemi

  Kemi for stoffer, der ikke indeholder radikale carbonhydrider.

 • Klinisk biokemi

  Klinisk biokemi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Farmakognosi

  De fysiske, kemiske, biokemiske og biologiske egenskaber ved lægemidler, der stammer fra naturlige kilder.

 • Hygiejne i sundhedsmiljø

  De procedurer, der er forbundet med at opretholde et hygiejnisk miljø inden for rammerne af sundhedspleje, som f.eks. hospitaler og klinikker. Det kan spænde fra håndvask til rengøring og desinficering af brugt medicinsk udstyr og metoder til bekæmpelse af infektioner.

 • Klinisk farmakologi

  Klinisk farmakologi er et lægespeciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Farmakoterapi

  Anvendelsen af lægemidler til behandling af sygdomme i stedet for kirurgiske indgreb.

 • Klinisk mikrobiologi

  Klinisk mikrobiologi er et medicinsk speciale, der er nævnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

Færdigheder

 • Kontrollere patientmedicin

  Overvåge brugen af lægemidler, og at patienten følger anvisningerne for at sikre, at der opnås positive kliniske resultater, og at patienternes behov opfyldes.

 • Teste lægemidler

  Afprøve lægemidler og deres virkninger og interaktioner i et laboratorium.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Sørge for kundefokus

  Adfærd, der i alle tilfælde sætter kunderne i centrum af virksomheden.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Klargøre medicindoser efter patientens behov

  Sørge for, at patienten får den passende dosis og form for medicin.

 • Anvende sundhedsvidenskab

  Anvende en lang række biomedicinske, psykosociale, organisatoriske, uddannelsesmæssige og samfundsmæssige aspekter af sundhed, sygdom og sundhedspleje for at forbedre sundhedsydelser og livskvalitet.

 • Henvise sundhedsbrugere

  Foretage henvisninger til andre fagfolk på grundlag af sundhedsbrugerens krav og behov, navnlig i erkendelse af, at der er behov for yderligere diagnoser eller behandlinger i sundhedssektoren.

 • Behandle sygeforsikringskrav

  Kontakte patientens forsikringsselskab og indsende relevante blanketter med oplysninger om patienten og behandlingen.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Informere om lægemidler

  Give nøjagtige og sikre kvalitetsoplysninger og råd til patienter, offentligheden og andre sundhedspersoner vedrørende lægemidler, rådgive dem om sikker og fornuftig anvendelse af lægemidler og apparater såsom anvendelse, kontraindikationer, opbevaring og bivirkninger af lægemidler, som ikke er receptpligtige eller er receptpligtige.

 • Udføre terapeutisk lægemiddelovervågning

  Vælge de relevante laboratorietest for terapeutisk lægemiddelovervågning og fortolke test for at fastslå, om et stof har den ønskede terapeutiske virkning med henblik på at bruge analysen til at minimere de skadelige virkninger af lægemidler.

 • Fremstille lægemidler

  Formulere og sammensætte lægemidler ved at udføre farmaceutiske beregninger, udvælge den relevante indgivelsesmåde og doseringsform for lægemidlet, de passende bestanddele og hjælpestoffer i den krævede kvalitetsstandard og forberede farmaceutiske produkter.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Bidrage til folkesundhedskampagner

  Bidrage til lokale eller nationale folkesundhedskampagner ved at evaluere sundhedsprioriteringerne, regeringens ændringer i lovgivning og reklamere for de nye tendenser inden for sundhedspleje og forebyggelse.

 • Rådgive om sundhedsbrugeres informerede samtykke

  Sørge for, at patienterne/klienterne er fuldt informeret om risiciene og fordelene ved de foreslåede behandlinger, så de kan give informeret samtykke, og engagere patienter/klienter i deres pleje- og behandlingsproces.

 • Yde farmaceutisk rådgivning

  Informere og rådgive om lægemidler som f.eks. hensigtsmæssig brug, bivirkninger og interaktion med andre lægemidler.

 • Sikre hensigtsmæssige betingelser for opbevaring af medicin

  Sikre passende opbevarings- og sikkerhedsbetingelser for medicin.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Tjekke oplysninger på recepter

  Kontrollere oplysninger om recepter fra patienter eller lægen, som sikrer, at oplysningerne er fuldstændige og nøjagtige.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Rådgive sundhedsbrugere om medicin

  Drøfte og aftale med brugere af sundhedspleje den hensigtsmæssige brug af lægemidler, give sundhedsbrugerne tilstrækkelige oplysninger til at sikre risikofri og korrekt anvendelse af lægemidlet.

 • Sikre farmakologisk kontrol

  Indberette bivirkninger ved lægemidler til de kompetente myndigheder.

 • Udlevere medicin

  Gennemgå og udlevere lægemidler og validere recepter, der sikrer, at de er autentiske, korrekt fortolket og i overensstemmelse med de retlige krav ved at vælge den korrekte medicin, styrke og dispenseringsform i overensstemmelse med ordineringen, pakningen og mærkningen af lægemidler.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Vedligeholde lægemiddelregistreringer

  Vedligeholde den krævede apoteksregistrering, f.eks. filer, ladesystemfiler, lagerfortegnelser, kontrolrapporter for radioaktive stoffer og registre over narkotika, giftstoffer og kontrollerede lægemidler.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Evaluere videnskabelige data vedrørende medicin

  Evaluere videnskabelige data vedrørende medicin for at kunne give patienterne passende information på dette grundlag.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Deltage i kontrol af medicinbeholdning

  Deltage i lagerkontrol og sikker opbevaring af materialer og genbestille forsyninger.

 • Udvikle et samarbejdsbaseret terapeutisk forhold

  Udvikle et gensidigt samarbejdsbaseret terapeutisk forhold under behandling med henblik på at fremme og opnå sundhedsbrugerens tillid og samarbejde.

 • Informere politiske beslutningstagere om sundhedsrelaterede udfordringer

  Give nyttige oplysninger om sundhedserhverv for at sikre, at politiske beslutninger træffes til fordel for lokalsamfundene.

 • Håndtere spørgsmål vedrørende medicinsikkerhed

  Træffe foranstaltninger til at forebygge, minimere, løse og følge op på lægemiddelrelaterede problemer, opretholde og bidrage til et rapporteringssystem for lægemiddelovervågning.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Undervise i forebyggelse af sygdom

  Tilbyde evidensbaseret rådgivning om, hvordan man undgår dårligt helbred, oplyse og rådgive enkeltpersoner og deres plejere om, hvordan man kan forebygge dårligt helbred og/eller rådgive om, hvordan de kan forbedre deres miljø og sundhedstilstand. Rådgive om identifikation af risici, der fører til dårligt helbred, og bidrage til at øge patienternes resiliens ved at målrette strategier mod forebyggelse og tidlig indgriben.

 • Opstille behandlingsstrategier for udfordringer for folkesundheden

  Identificere mulige behandlingsprotokoller for menneskers sundhedsproblemer i et givet samfund i sager som infektionssygdomme med store konsekvenser på globalt plan.

 • Følge kontrolprocedurer for sundhedsfarlige stoffer

  Tilslutte sig procedurerne for kontrol af stoffer, som er farlige for sundheden (COSHH), i forbindelse med aktiviteter, der involverer farlige stoffer, f.eks. bakterier, allergener, olieaffald, maling eller bremsevæsker, der medfører sygdom eller skader.

 • Supervisere farmaceutisk personale

  Føre tilsyn med arbejdet og vejledning af farmaceuter, studerende, praktikanter og beboere.

 • Sørge for nødvendige forsyninger på apotek

  Sikre korrekt fordeling af apoteksprodukterne.

 • Styre medicinske leverandørkæder

  Sikre, at lægemidler opbevares i passende lokaler og under passende miljømæssige forhold for at sikre lægemidlets stabilitet, kvalitet og sikkerhed under dets holdbarhedsperiode, opbevare lægemidler på en sikker, organiseret, systematisk og sikker måde og arbejde med dokumenterede politikker og procedurer for at gennemføre et effektivt lagerstyrings- og rotationssystem.

 • Indhente sundhedsbrugers helbredsoplysninger

  Indhente oplysninger fra sundhedsbrugere via forskellige kilder såsom ved at udspørge sundhedsbrugeren, omsorgspersonen eller sundhedspersonen for at få oplysninger om patientens sundhedstilstand og sociale status og om nødvendigt fortolke dokumentation fra andre sundhedspersoner.

 • Klargøre ordineret medicin

  Tilberede lægemiddelformen af farmaceutiske produkter efter ordination fra lægen.

 • Anvende kontekstspecifikke kliniske kompetencer

  Anvende en professionel og evidensbaseret vurdering, fastsættelse af mål, levering af intervention og evaluering af klienter under hensyntagen til klienternes udviklingsmæssige og kontekstuelle historie inden for rammerne af egen praksis.

 • Administrere logistik for lægemidler

  Sikre opbevaringen, konserveringen og distribution af lægemidler i engrosleddet.

Source: Sisyphus ODB