Profession apotekstekniker

Apoteksteknikere efterser indgående varer, kontrollerer lagerbeholdning varer, håndterer og opbevarer lægemidler korrekt under tilsyn af en apoteker. Hvis de nationale forskrifter tillader det, udleverer de medicin og rådgiver om hensigtsmæssig brug af lægemidler.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lægemidler til selvmedicinering

  Medicin mod psykiske eller fysiske problemer, som en person selv kan administrere. Denne medicintype kan købes i håndkøb i supermarkeder og apoteker og kræver ikke lægerecept. Den er hovedsagelig til behandling af almindelige sundhedsproblemer.

Færdigheder

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge vedtagne protokoller og retningslinjer til støtte for den sundhedspraksis, der ydes af sundhedsinstitutioner, faglige sammenslutninger, myndigheder eller videnskabelige organisationer.

 • Tilvejebringe sundhedsuddannelse

  Tilvejebringe evidensbaserede strategier til fremme af sund levevis, sygdomsforebyggelse og -forvaltning.

 • Overholde organisations retningslinjer

  Overholde en organisations eller afdelings specifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisationens motiver og fælles aftaler og handle i overensstemmelse hermed.

 • Indhente sundhedsbrugers helbredsoplysninger

  Indhente oplysninger fra sundhedsbrugere via forskellige kilder såsom ved at udspørge sundhedsbrugeren, omsorgspersonen eller sundhedspersonen for at få oplysninger om patientens sundhedstilstand og sociale status og om nødvendigt fortolke dokumentation fra andre sundhedspersoner.

 • Sørge for kvalitetssikring af farmaceutiske produkter

  Tage de nødvendige skridt til at sikre kvaliteten af farmaceutiske produkter, idet det sikres, at køleskabene/fryserne har den rette temperatur, og at der udarbejdes fyldestgørende dokumentation.

 • Føre lægemiddelregistreringer

  Bevare nøjagtigheden af ordinationsregistreringer og fortegnelser over lægemidler og farmaceutiske produkter.

 • Betjene kasseapparat

  Registrere og behandle pengetransaktioner ved hjælp af et kasseapparat.

 • Overholde kvalitetsstandarder vedrørende sundhedspleje

  Anvende kvalitetsstandarder i forbindelse med risikostyring, sikkerhedsprocedurer, patientfeedback, screening og medicinsk udstyr i daglig praksis, som de er anerkendt af de nationale faglige sammenslutninger og myndigheder.

 • Interagere med sundhedsbrugere

  Kommunikere med kunder og omsorgsgivere, med patientens tilladelse, for at holde dem orienteret om klienternes og patienternes fremskridt og sikre fortrolighed.

 • Reagere på skiftende situationer inden for sundhedssystemet

  Håndtere presset og reagere hensigtsmæssigt og rettidigt på uventede og hurtigt skiftende forhold i sundhedssektoren.

 • Sørge for sundhedsbrugeres sikkerhed

  Sikre, at sundhedsbrugerne behandles professionelt, effektivt, sikkert og uden skader, og at teknikker og procedurer tilpasses efter personens behov, evner eller de aktuelle betingelser.

 • Arbejde i et multikulturelt miljø inden for sundhedssystemet

  Interagere, relatere og kommunikere med enkeltpersoner fra forskellige kulturer, når de arbejder i et sundhedsmiljø.

 • Fremme inklusion

  Fremme inklusion inden for sundhedspleje og sociale tjenester og respektere mangfoldighed af overbevisninger, kultur, værdier og præferencer under hensyntagen til betydningen af lighed og mangfoldighed.

 • Håndtere akutte behandlingssituationer

  Vurdere tegnene og være velforberedt til en situation, der udgør en umiddelbar trussel mod en persons helbred, sikkerhed, ejendom eller miljø.  

 • Henvise sundhedsbrugere

  Foretage henvisninger til andre fagfolk på grundlag af sundhedsbrugerens krav og behov, navnlig i erkendelse af, at der er behov for yderligere diagnoser eller behandlinger i sundhedssektoren.

 • Rapportere lægemiddelinteraktion til farmaceut

  Identificere lægemiddelinteraktioner, uanset om der er tale om interaktioner mellem lægemidler eller mellem lægemiddel og patient, og indberette eventuelle interaktioner til apotekeren.

 • Kommunikere effektivt inden for sundhedssystemet

  Kommunikere effektivt med patienter, familier og andre omsorgspersoner, sundhedsprofessionelle og partnere i lokalsamfundet.

 • Klargøre mærkater til ordineret medicin

  Udarbejde receptetiketter (mærkater til ordineret medicin), vælge typen af receptbeholder og fastgøre receptetiketterne på beholderen.

 • Sørge for nødvendige forsyninger på apotek

  Sikre korrekt fordeling af apoteksprodukterne.

 • Påtage sig et ansvar

  Påtage sig ansvaret for ens egne faglige aktiviteter og anerkende begrænsninger i egen formåen og egne kompetencer.

 • Tjekke oplysninger på recepter

  Kontrollere oplysninger om recepter fra patienter eller lægen, som sikrer, at oplysningerne er fuldstændige og nøjagtige.

 • Følge kontrolprocedurer for sundhedsfarlige stoffer

  Tilslutte sig procedurerne for kontrol af stoffer, som er farlige for sundheden (COSHH), i forbindelse med aktiviteter, der involverer farlige stoffer, f.eks. bakterier, allergener, olieaffald, maling eller bremsevæsker, der medfører sygdom eller skader.

 • Kommunikere med kunder

  Besvare og kommunikere med kunderne på den mest effektive og hensigtsmæssige måde for at sætte dem i stand til at få adgang til de ønskede produkter eller tjenester eller til enhver anden form for hjælp, de måtte ønske.

 • Sikre hensigtsmæssige betingelser for opbevaring af medicin

  Sikre passende opbevarings- og sikkerhedsbetingelser for medicin.

 • Anvende organisationsteknikker

  Anvende en række organisatoriske teknikker og procedurer, som gør det lettere at nå de fastsatte mål, såsom detaljeret planlægning af personalets planer. Anvende disse ressourcer effektivt og bæredygtigt og udvise fleksibilitet, når det er nødvendigt.

 • Opgøre farmaceutisk beholdning

  Opgøre beholdningen af lægemidler, kemikalier og forsyninger, registrere beholdningsdata i en computer, modtage og lagre indgående leverancer, kontrollere de leverede mængder i forhold til fakturaer og oplyse tilsynsansvarlige om behov for forsyninger og mulige mangler.

 • Bruge e-sundhedsteknologier og mobile sundhedsteknologier

  Bruge mobile sundhedsteknologier og e-sundhed (onlineapplikationer og -tjenester) for at forbedre de leverede sundhedsydelser.

 • Overføre medicin

  Overføre medicin fra hætteglas til det relevante antal sterile engangssprøjter ved anvendelse af aseptiske teknikker.

 • Kommunikere via telefonen

  Holde kontakt via telefon ved at foretage og besvare opkald på en rettidig, professionel og høflig måde.

 • Behandle sygeforsikringskrav

  Kontakte patientens forsikringsselskab og indsende relevante blanketter med oplysninger om patienten og behandlingen.

 • Udvise forståelse for sundhedsbrugeren

  Forstå baggrunden for klienters og patienters symptomer, vanskeligheder og adfærd. Udvise forståelse for deres problemer; udvise respekt og styrke deres selvstændighed, selvværd og uafhængighed. Udvise bekymring for deres velfærd og agere under hensyntagen til klientens og patientens personlige grænser, følsomme områder, kulturelle forskelle og præferencer.

 • Forvalte sundhedsbrugeres data

  Føre nøjagtige kundefortegnelser, der også opfylder de juridiske og faglige standarder og de etiske forpligtelser, med henblik på at lette kundeforvaltningen og sikre, at alle klienternes data (herunder verbale, skriftlige og elektroniske) behandles fortroligt.

 • Arbejde i tværfaglige sundhedsteam

  Deltage i udbuddet af tværfaglig sundhedspleje og forstå reglerne og kompetencerne for andre sundhedsrelaterede erhverv.

 • Bidrage til kontinuitet i sundhedsplejen

  Bidrage til levering af koordineret og kontinuerlig sundhedspleje.

 • Overholde lovgivningen vedrørende sundhedspleje

  Overholde den regionale og nationale lovgivning, der er relevant for arbejdet og anvende den i praksis.

 • Administrere logistik for lægemidler

  Sikre opbevaringen, konserveringen og distribution af lægemidler i engrosleddet.

 • Lytte aktivt

  Lægge mærke til, hvad andre siger, og forstå tålmodigt, hvad der siges, stil spørgsmål hvor det er hensigtsmæssigt, og ikke afbryde på upassende tidspunkter samt være i stand til at lytte nøje til behov hos kunder, klienter, passagerer, brugere af tjenesteydelser og give løsninger i overensstemmelse hermed.

Source: Sisyphus ODB