Profession arbejdsleder inden for lædervareproduktion

Arbejdsledere inden for lædervareproduktion overvåger og koordinerer den daglige produktion på en fabrik til fremstilling af lædervarer. De fører tilsyn med kvalitetskontrol og forvalter personalet i produktionen af lædervarer. Arbejdet omfatter også tilrettelæggelse af arbejdet samt omsorg for produktionsplaner og omkostninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Lædervarematerialer

  Den brede vifte af materialer anvendt i produktionen af lædervarer: læder, imiteret læder (syntetiske eller kunstige materialer), tekstil osv.; måden at skelne mellem de forskellige materialer baseret på deres egenskaber, fordele og begrænsninger.

 • Lædervarekvalitet

  Kvalitetsspecifikationerne for materialer, processer og slutprodukter, de mest almindelige defekter ved læder, hurtige prøvningsprocedurer, laboratorietestprocedurer og -standarder samt passende udstyr til kvalitetskontrol. 

 • Lædervarefremstillingsprocesser

  Processer, teknologi og maskiner, der anvendes i fremstillingen af lædervarer.  

 • Lædervarekomponenter

  De forskellige procedurer og metoder i forbindelse med forarbejdning af lædermaterialer og lædervarer, såsom fremstillingsevne og egenskaber.  

 • Manuelle processer til skæring af læder

  Skæreregler, varians i læderets egenskaber på overfladen og forlængelsesretninger for fodtøjdele.

Færdigheder

 • Indkøbe råvarer

  Forvalte logistik i forbindelse med indkøb af råmaterialer til garveriet for at sikre, at garveriet fungerer effektivt, og at kundernes krav opfyldes

 • Administrere kvalitetssystemer for fodtøj

  Administrere virksomhedens kvalitetssystem. Skabe eller udarbejde kvalitetsmanualen. Gennemføre de fastsatte krav og mål i kvalitetspolitikken. Fremme intern og ekstern kommunikation, herunder opfølgning på kundetilfredshed. Definere og kontrollere gennemførelsen af korrigerende og forebyggende foranstaltninger. Fremme en løbende forbedring af kvalitetssystemet og kvalitetsmanualen.

 • Udvikle fremstillingsanvisninger

  Detaljeret at beskrive de aktiviteter, der er nødvendige for en korrekt drift og forvaltning af processer (mængde af kemiske produkter, planlægning og forarbejdning, overvågning). 

 • Håndtere miljøpåvirkning fra arbejder

  Håndtere samspillet med virksomhederne og deres indvirkning på miljøet. Identificere og vurdere produktionsprocessens og de dertil knyttede tjenesters miljøvirkninger og regulere en reduktion af virkningerne på miljøet og på mennesker. Tilrettelægge handlingsplaner og overvåge eventuelle indikatorer for forbedringer.

 • Beregne effektiviteten af produktionen af fodtøj og lædervarer

  Analysere produktionskapaciteten for fodtøj og lædervarer og indsamle oplysninger om menneskelige og teknologiske ressourcer. Følge produktionsprocessen og tilpasse arbejdsmetoder og driftstider i overensstemmelse med den tekniske specifikation for modellen, menneskelige ressourcer og udstyr. Optimere produktionslinjerne og forøge produktiviteten.

 • Anvende metoder til fremstilling af fodtøj og lædervarer

  Udarbejde tekniske specifikationer såsom tegninger, kort og datablade til de forskellige faser af produktionen af fodtøj og lædervarer. Analysere de tekniske datablade og definere arbejdsmetoderne. Anføre rækkefølgen af opgaverne og fordele arbejdet til fremstilling af hver enkelt model.

 • Bruge kommunikationsteknikker

  Anvende kommunikationsteknikker, som gør det muligt for samtalepartnere at forstå hinanden bedre og kommunikere præcist ved transmission af meddelelser.

 • Overvåge arbejde i læderindustrien

  Driftsmæssig overvågning henviser til indsamling af centrale systempræstationer ved læderproduktionen med regelmæssige mellemrum eller ved afslutningen af visse specifikke faser af læderprocessen. Disse oplysninger danner grundlag for observation, opdagelse og registrering af drift af maskiner og systemer. Aktiviteten leverer også de kritiske data til kontrol af korrekt udførelse af processen og til overvågning af kvalitet og kapacitet i forhold til produkter og produktionskrav.

 • Udføre arbejdsinstrukser

  Forstå, fortolke og korrekt anvende arbejdsinstrukser vedrørende forskellige opgaver på arbejdspladsen.

 • Planlægge forsyningskædelogistik for fodtøj og lædervarer

  Planlægge, tilrettelægge og overvåge logistik- og forsyningskædeaktiviteter på grundlag af fodtøjs- og lædervarevirksomhedens hovedmål med hensyn til kvalitet, omkostninger, levering og fleksibilitet.

 • Måle arbejdstid under produktion af fodtøj og lædervarer

  Beregne og fastsætte driftstider for fremstilling af fodtøj og lædervarer ved hjælp af forskellige metoder og teknikker. Kontrollere produktionstider, sammenligne med estimater.

 • Bruge IT-værktøjer

  Anvende computere, computernetværk og andre informationsteknologier og udstyr til at lagre, hente, overføre og manipulere med data i forbindelse med en forretning eller en virksomhed.

 • Anvende teknikker til kvalitetskontrol af fodtøj og lædervarer

  Kvalitetskontrollere fodtøj og lædervarer. Analysere materialet, bestanddelen eller modellen ved hjælp af relevante kvalitetskriterier. Sammenligne materiale og andre bestanddele, der er modtaget fra leverandørerne, eller det færdige produkt, med standarder. Anvende visuel observation og rapportere om resultaterne. Kontrollere mængden af læder på lageret. Indsende bestanddele til laboratorietest efter behov. Definere de korrigerende foranstaltninger, der skal træffes, når der er behov for det.

 • Lede personale

  Lede medarbejdere og underordnede, arbejde i et team eller individuelt for at maksimere deres resultater og bidrag. Planlægge deres arbejde og aktiviteter, give instrukser, motivere og lede arbejdstagerne til at opfylde virksomhedens målsætninger. Overvåge og måle, hvordan en ansat påtager sig sit ansvar, og hvordan disse aktiviteter udføres. Udpege områder, hvor der kan gøres forbedringer, og komme med forslag til hvordan. Lede en gruppe mennesker for at hjælpe dem med at nå mål og opretholde et effektivt samarbejde mellem de ansatte.

 • Lede produktionen af fodtøj eller lædervarer

  Planlægge produktionen af fodtøj eller lædervarer i overensstemmelse med virksomhedens mål, frister og disponible ressourcer. Distribuere, koordinere og kontrollere alle aktiviteter og de forskellige produktionsfaser ved hjælp af oplysninger fra tekniske datablade og organisation og metoder. Tilstræbe at optimere kvalitet, produktivitet og sikkerhed. Samarbejde med alle tilknyttede afdelinger. Rapportere om produktion, kvalitet, produktivitetsafvigelser og foreslå korrigerende foranstaltninger.

 • Planlægge lædervareproduktion

  Udforme fremstillingsprocessen for hver model af lædervarer. Planlægge fremstillingsfaserne og produktionsaktiviteterne. Planlægge brugen af materialer og læderkomponenter. Vælge maskiner og udstyr. Planlægge arbejdsstyrken. Beregne direkte og indirekte omkostninger ved fremstilling. Planlægge vedligeholdelsen af maskinerne og udstyret.

Source: Sisyphus ODB