Profession arbejdsleder inden for stærkstrømsinstallationer

Arbejdsledere inden for stærkstrømsinstallationer fører tilsyn med opførelse og vedligeholdelse af højspændingsledninger og tilhørende udstyr. De tildeler opgaver og træffer hurtige beslutninger for at løse problemer.

Vil du vide, hvilken form for karriere og hvilke professioner der passer bedst til dig? Tag vores gratis Holland-kode-karrieretest, og find ud af det.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Elektrisk udladning

  Kvaliteter og anvendelser af elektrisk udladning, herunder spænding og elektroder.

 • Elektrisk strøm

  Strøm af elektrisk ladning, som bæres af elektroner eller ioner i et medie, som f.eks. en elektrolyt eller et plasma.

 • Sikkerhedsbestemmelser for elarbejde

  Overensstemmelse med sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikres i forbindelse med installation, drift og vedligeholdelse af bygninger og udstyr, der fungerer ved produktion, transmission og distribution af elektricitet, såsom passende sikkerhedsudstyr, håndteringsprocedurer for udstyr og forebyggende foranstaltninger.

 • Ledningsmaster

  Høje typer af konstruktion, der anvendes til transmission og distribution af elektrisk energi, og som støtter luftledninger, såsom ledningsmaster til højspændingsvekselstrøm og højspændingsjævnstrøm. De forskellige typer tårndesign og materialer, der er anvendt til konstruktionen, samt typerne af strøm.

Færdigheder

 • Vurdere områder med henblik på installation af kraftledninger

  Vurdere områder for at finde ud af, om det vil være hensigtsmæssigt at installere underjordiske eller luftledninger og kabler samt vurdere områdets energibehov, og hvordan det kan forbindes bedre til nettet.

 • Inspicere byggematerialer

  Kontrollere byggematerialer for skader, fugt, tab eller andre problemer, før materialet anvendes.

 • Bruge sikkerhedsudstyr i forbindelse med byggeri

  Bruge elementer af beskyttelsesbeklædning som f.eks. sko med tåkappe i stål og udstyr som f.eks. beskyttelsesbriller, for at minimere risikoen for uheld i bygge- og anlægssektoren og afbøde eventuelle skader, hvis der sker en ulykke.

 • Følge arbejdsmiljøprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed

  Anvende de relevante sundheds- og sikkerhedsprocedurer inden for bygge- og anlægsvirksomhed for at forebygge ulykker, forurening og andre risici.

 • Sikre, at fristen for bygge- og anlægsprojekter overholdes

  Planlægge og overvåge byggeprocesser med henblik på at sikre færdiggørelsen af projektet inden for den fastsatte frist.

 • Teste procedurer i forbindelse med eltransmission

  Udføre test af ledningsnet og kabler samt andet udstyr til transmission af elektrisk strøm for at sikre, at kablerne er godt isolerede, spændingen kan kontrolleres godt, og at udstyret er i overensstemmelse med forskrifterne.

 • Evaluere medarbejderes arbejde

  Evaluere behovet for arbejdskraft til det fremtidige arbejde. Evaluere medarbejderstabens præstationer og orientere lederne. Tilskynde til og støtte medarbejdernes læring, undervise dem i teknikker og kontrollere anvendelsen for at sikre produktkvalitet og arbejdsproduktivitet.

 • Forhindre skade på forsyningsinfrastruktur

  Konsultere forsyningsselskaber eller planer om placeringen af en forsyningsinfrastruktur, der kan forstyrre et projekt eller blive beskadiget af det. Tage de nødvendige skridt for at undgå skade.

 • Tjekke forenelighed mellem materialer

  Sørge for, at materialerne er egnede til at blive anvendt sammen og kontrollere for forudsigelige interferenser.

 • Kontrollere underjordiske kabler

  Besigtige underjordiske strømkabler under installation eller reparation med henblik på at identificere fejl og vurdere omfanget af skader eller behov for reparation og sikre, at de installeres og vedligeholdes korrekt.

 • Registrere arbejdets forløb

  Føre fortegnelser over arbejdets forløb, herunder tid, fejl, driftsforstyrrelser osv.

 • Kontrollere luftledninger

  Kontrollere de strukturer, der anvendes til transmission og distribution af elektrisk energi, som f.eks. ledere, tårne og master for at identificere skader og behov for reparationer, og sikre at der er udført rutinemæssig vedligeholdelse.

 • Supervisere personale

  Føre tilsyn med udvælgelse, uddannelse, arbejdsindsats og motivation af personale.

 • Sikre, at udstyr er tilgængeligt

  Sikre, at det nødvendige udstyr leveres og er klar til brug, før procedurer påbegyndes.

 • Håndhæve sikkerhedsforskrifter for arbejde i højden

  Planlægge og udarbejde al dokumentation og alt udstyr, der er forbundet med at arbejde i højden og farerne forbundet hermed med henblik på at informere arbejdstagerne under dit tilsyn og instruere dem i, hvordan de skal arbejde sikkert.

 • Reagere på hændelser i tidskritiske miljøer

  Overvåge situationen omkring dig og foregribe. Være rede til at træffe hurtige og hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af uventede begivenheder.

 • Tilrettelægge skifteholdsarbejde

  Tilrettelægge skifteholdsarbejde for at sikre, at alle kundeordrer færdiggøres, og at produktionsplanen gennemføres på tilfredsstillende vis.

 • Rådgive om sikkerhedsforbedringer

  Give relevante anbefalinger efter en efterforskning og sikre, at anbefalingerne tages behørigt til efterretning og opfølges, når der er behov for det.

 • Sikre sikkerheden i forbindelse med elarbejde

  Overvåge og kontrollere operationer på et eltransmissions- og distributionssystem for at sikre, at større risici styres og forebygges, såsom risiko for elektrisk stød, skade på ejendom og udstyr og ustabil transmission eller distribution.

Source: Sisyphus ODB