Profession atomkraftingeniør

Atomkraftingeniører planlægger og udformer teknisk udstyr og tekniske processer i nuklearanlæg. De beskæftiger sig med tekniske aktiviteter vedrørende atomkraftanlæg og udvikler risikoløsninger.

Personlighedstype

Gratis Karrierevalgstest

Hvilke jobs kan du lide? Vælg en karriere, der passer til dine præferencer. Tag karrieretesten.

Gå til testen

Viden

 • Oparbejdning af kernebrændsel

  Den proces, hvor radioaktive stoffer udvindes eller genanvendes som nukleart brændsel, og hvor affaldsmængden kan reduceres, men uden reduktion af radioaktivitet eller produktion af varme.

 • Systematiske udviklingsprocesser

  Systematisk tilgang til udvikling og vedligeholdelse af tekniske systemer.

 • Strålingsbeskyttelse

  Foranstaltninger og procedurer til beskyttelse af mennesker og miljøet mod de skadelige virkninger af ioniserende stråling.

 • Mekanik

  Teoretisk og praktisk anvendelse af den videnskab, der vedrører studiet af bevægelser og kræfter i fysiske enheder med henblik på at udvikle maskiner og mekaniske anordninger.

 • Tekniske principper

  De tekniske elementer, såsom funktionalitet, replikation og omkostninger i forbindelse med udformning, og hvordan de anvendes ved afslutningen af tekniske projekter.

 • Metrologi

  Metoder og teorien om måling i en videnskabelig kontekst, herunder internationalt accepterede måleenheder, praktisk udførelse af disse enheder og fortolkning af målinger.

 • Maskinprodukter til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed

  Maskinprodukter til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed, deres funktioner, egenskaber og retlige og forskriftsmæssige krav.

 • Maskinteknik

  Disciplin, der anvender principper for fysik, ingeniørvidenskab og materialelære med henblik på at udforme, analysere, fremstille og vedligeholde mekaniske systemer.

 • Bestemmelser om eksponering for kontamination

  Bestemmelser om eksponering for kontaminerede materialer eller et farligt miljø, der regulerer foranstaltninger i forbindelse med risikovurdering, minimering af yderligere eksponering, karantæne og behandling af udsatte personer.

 • Radioaktiv forurening

  De forskellige årsager til tilstedeværelsen af radioaktive stoffer i væsker, faste stoffer eller gasser eller på overflader og måden, hvorpå forurenende stoffer, deres risici og koncentrationen af forurenende stoffer kan identificeres.

 • Atomfysik

  Fagområde inden for fysik, hvor protoner og neutroner og deres interaktioner i atomer analyseres.

 • Tekniske tegninger

  Tegnesoftware og forskellige symboler, perspektiver, måleenheder, systemer til markering, visuelle stilarter og layout, der anvendes i tekniske tegninger.

 • Termodynamik

  Den gren inden for fysikken, der beskæftiger sig med forholdet mellem varme og andre energiformer.

 • Kerneenergi

  Produktion af elektrisk energi ved brug af atomreaktorer ved at konvertere den energi, der frigøres fra atomkerner i reaktorer, og som genererer varme. Derefter genererer denne varme damp, som kan producere strøm til en dampturbine.

 • Elgeneratorer

  Principper og operationer for udstyr, der kan omdanne mekanisk energi til elektrisk energi, f.eks. dynamoer og generatorer, rotorer, statorer, armaturer og felter.

 • Bygningsingeniørarbejde

  Den tekniske disciplin, der vedrører studiet af udformningen, konstruktionen og vedligeholdelsen af naturligt opbyggede bygværker, såsom veje, bygninger og kanaler.

Færdigheder

 • Udføre risikoanalyser

  Identificere og vurdere faktorer, der kan bringe et projekts succes i fare eller true organisationens funktion. Gennemføre procedurer for at undgå eller minimere deres virkninger.

 • Kalibrere præcisionsinstrument

  Undersøge præcisionsinstrumenter og vurdere, om instrumentet opfylder kvalitetskravene og produktionsspecifikationerne. Korrigere og justere pålideligheden ved at måle output og sammenligne resultater med data for en referenceanordning eller et sæt standardiserede resultater.

 • Udføre videnskabelig forskning

  Opnå, rette eller forbedre kendskabet til fænomener ved at anvende videnskabelige metoder og teknikker baseret på empiriske og målbare observationer.

 • Designe strategier for nukleare nødsituationer

  Udvikle og føre tilsyn med gennemførelsen af strategier, der tager sigte på at forebygge funktionsfejl i udstyr, fejl og forureningsrisici i nukleare anlæg, og som skitserer indsatsforanstaltninger i tilfælde af en nuklear nødsituation.

 • Overholde sikkerhedsforskrifter for kernekraftanlæg

  Overholde sikkerhedsprocedurer, politikker og lovgivning for kernekraftanlæg for at garantere et sikkert arbejdsmiljø for alle arbejdstagere og garantere befolkningens sikkerhed.

 • Justere tekniske design

  Tilpasse design af produkter eller dele af produkter, så de opfylder kravene.

 • Bruge teknisk tegnesoftware

  Skabe tekniske designs og tekniske tegninger ved hjælp af specialiseret software.

 • Sikre, at forskrifterne for strålingsbeskyttelse overholdes

  Sikre, at virksomheden og medarbejderne gennemfører de retlige og operationelle foranstaltninger, der er indført for at sikre beskyttelse mod stråling.

 • Beregne eksponering for stråling

  Beregne strålingsdata om procedurer, såsom eksponeringens varighed og intensitet.

 • Overvåge systemer på atomkraftværker

  Kontrollere nukleare anlæg, såsom ventilations- og vandafledningssystemer, for at sikre, at de fungerer korrekt, og identificere uregelmæssigheder.

 • Sikre overensstemmelse med miljølovgivning

  Overvåge aktiviteter og udføre opgaver, der sikrer overholdelse af standarder, der omfatter miljøbeskyttelse og bæredygtighed, og ændre aktiviteter i tilfælde af ændringer i miljølovgivningen. Sikre, at processerne er i overensstemmelse med miljølovgivning og bedste praksis.

 • Godkende teknisk design

  Give samtykke til den færdige konstruktion for at gå videre til egentlig fremstilling og montering af produktet.

 • Udvikle strategier for strålingsbeskyttelse

  Udvikle strategier for anlæg og organisationer, der er i fare for at blive udsat for stråling eller radioaktive stoffer, såsom hospitaler og nukleare anlæg, for at beskytte personer på stedet i tilfælde af risiko, samt minimere eksponering for stråling under arbejdet.

 • Sikre overensstemmelse med sikkerhedslovgivning

  Gennemføre sikkerhedsprogrammer for at overholde nationale love og bestemmelser. Sikre, at udstyr og processer er i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne.

Source: Sisyphus ODB